รับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ “กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา” ครั้งที่ 2/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่นที่ 18
ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2