การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566