คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

บริจาคเพื่อการศึกษา

GSPA NIDA บริจาคเพื่อการศึกษา

กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน

1. ผู้บริจาคแสกน QR-code ตามภาพ หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร

  • ชื่อบัญชี สพบ. กองทุนเงินบริจาคเพื่อพัฒนาคณะและสนับสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา  คณะรัฐประศาสนศาสตร์
    เลขที่บัญชี 944-022275-1

2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน

  • กรณีบุคคลธรรมดา   ระบุ ชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ 
  • กรณี ร้าน/บริษัท/ห้างหุ้นส่ววนจำกัด ระบุ ชื่อร้าน/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลขผู้เสียภาษี และที่อยู่ 

โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  ตามชื่อและที่อยู่ต่อไปนี้

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 10 เลขที่ 148  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240

หรือ ส่งทางอีเมล: gspanida.finace@nida.ac.th    

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตรวจสอบ และดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป