คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

บริจาคเพื่อการศึกษา

GSPA NIDA บริจาคเพื่อการศึกษา

กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน 1. ผู้บริจาคแสกน QR-code ตามภาพ หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร
  • ชื่อบัญชี สพบ. กองทุนเงินบริจาคเพื่อพัฒนาคณะและสนับสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เลขที่บัญชี 944-022275-1
2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • กรณีบุคคลธรรมดา   ระบุ ชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่
  • กรณี ร้าน/บริษัท/ห้างหุ้นส่ววนจำกัด ระบุ ชื่อร้าน/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลขผู้เสียภาษี และที่อยู่
โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  ตามชื่อและที่อยู่ต่อไปนี้ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 10 เลขที่ 148  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ ส่งทางอีเมล: gspanida.finance@nida.ac.th
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตรวจสอบ และดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป