คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

โครงการเอกสารและตำรา

ทรัพยากรมนุษย์

Picture1

รวมบทความ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์

ราคา

250.00฿

Picture2

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ความถนัดความสามารถแรงจูงใจ : บุคลิกภาพแรงจูงใจ :ทฤษฎีความต้องการ 3 ประการของเดวิด แม็คคลีแลนด์แรงจูงใจ :ทฤษฎีความคาด..

ราคา

300.00฿

Picture4

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ความสัมพันธ์ของทรัพยากรมนุษย์กับองค์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวโน้มที่มี..

ราคา

280.00฿

Picture3

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

ราคา

250.00฿

Picture5

การประเมินเพื่อการพัฒนา

รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

ราคา

250.00฿

Picture6

การประเมินทรัพยากรมนุษย์ : หลักการและแนวปฏิบัติ

รศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย

ราคา

360.00฿

Picture7

งานวิจัยร่วมสมัยด้านการบริหาร

รศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย

ราคา

300.00฿

Picture8

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : บทเรียนแบบองค์รวมและการประยุกต์ใช้กับแนวคิดที่หลากหลาย

รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ

ราคา

280.00฿

Picture9

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ความรู้พื้นฐาน หลักการและวิธีปฎิบัติ

รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

ราคา

410.00฿