คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ. ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อีเมล: pairote@nida.ac.th
เบอร์โทร: 02-727-3856
โทรสาร:
0-2375-9164

เลขานุการ
นางสาวสิริทิพย์ ประมัยพิมพ์
โทรศัพท์: 0-2727-3909
อีเมล: sirin.p@nida.ac.th

 • Ph.D. (Regional and Rural Development Planning), Asian Institute of Technology (AIT) Universitat des Saarlandes, Germany.
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (2558-2561)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี (2555-2558)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รักษาการผู้อำนวยการโครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ภาคพิเศษ จังหวัดอุบลราชธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปริญญาเอกนานาชาติสาขาการบริหารการพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตร Master of Public and Private Management (International Program)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ สำนักงานพัฒนาระบบมาตรฐานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • กรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล (พ.ศ. 2544-2548)
 • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและออกแบบโครงการความร่วมมือต่างประเทศ โครงการ Reforestation and Extension Project (REX Phase II) – Thailand -Japanese (JICA) Cooperation Project; Sustainable Management of Phu Khieo Wildlife Sanctuary through Community Participation, Chaiyaphoom Province, Thailand–European Commission Cooperation Project; and Transboundary Protected Areas Management, International Tropical Timber Organization (ITTO).
 • คณะกรรมการใน Senior Official Committee on the Asian Minister on Agriculture and Forestry (SOM/AMAF), Working Group on Subject Matter and ASEAN Working Group on Forestry.
 • ผู้ประสานงาน Bilateral and Multilateral Cooperation on Forestry.
 • อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรและวิทยากรบรรยายหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรและวิทยากรบรรยายหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • Expert on Development of Manual on Monitoring and Evaluation System for Development of Vocational Guidance System Project (VGS), GTZ
 • การจัดการภาครัฐ (Public Management)
 • ธรรมาภิบาล (Good Governance)
 • การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management)
 • การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
 • การวางแผน วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ (Project Planning, Analysis and Evaluation)
 • การจัดการวิกฤตการณ์ (Crisis Management)
 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม (Change and Innovation Management)

ผลงานวิชาการเผยแพร่

 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2552). ยุคใหม่แห่งนวัตกรรม : การขับเคลื่อนเพื่อร่วมสร้างคุณค่าผ่านเครือข่ายระดับโลก. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 16(1), 211-221. (TCI กลุ่ม1).
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2551). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการภาครัฐ. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 15(1), 67-107.  (TCI กลุ่ม1)
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2550). การจัดการภาครัฐกับการเสริมพลังประชาชน. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  5(พิเศษ อ.1), 87-122.  (TCI กลุ่ม1)
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2547). มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นอิสระ : แนวคิด ทิศทางและรูปแบบที่ตอบสนองสังคมไทย. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 44(1), 1-19  (TCI กลุ่ม1).
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2546). ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) : ประเด็นจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ. วารสารข้าราชการ. 48(1), 1-13.
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2545). ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน: กรอบนโยบายและตัวแบบการจัดการ. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 42(3), 1-73. (TCI กลุ่ม1)
 • Pairote Pathranarakul. (2008). Wisdom and Innovation Management: Value Creation of Transitional Small and Medium Enterprises (SMEs) in Thailand, (The XIX ISPM Conference), organized by International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) and Ecole supérieure commerce et de Management-ESCEM (School of Business and Management), Tours (Loire Valley), France, June 15-18, 2008.
 • Pairote Pathranarakul. (2007). Public Management and People Empowerment,Paper presented in the National Conference on Public Administration and Empowerment, Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration, 2007
 • Pairote Pathranarakul. (2007). EGPA Annual Conference on Public Administration and the Management of Diversity, organized by the European Group of Public Administration (EGPA), and Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, Spain, September 19-22, 2007
 • Pairote Pathranarakul. (2007). Sufficiency Economy and Public Management. Research paper prepared for a Seminar on Sufficiency Economy and Development Administration, organized by National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand, 2007
 • Pairote Pathranarakul. (2006). EGPA Annual Conference on Public Managers under Pressures: between Politics, Professionalism and Civil Society, organized by the European Group of Public Administration (EGPA) and Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan, Italy, September 6-9, 2006
 • Pairote Pathranarakul. (2005). Conflict of Interest: An Ethical Issue in Public and Private Management, Paper presented in the 5th regional ADB/OECD Anti-Corruption Conference for Asia-Pacific, organized by ADB/OEECD, Beijing, People’s Republic of China, September 28-30, 2005
 • Pairote Pathranarakul. (2003). New Paradigm on Public Health Management: Thailand Initiatives on Governance and Reform, Proceedings of the conference on ‘Governance as Partnership: State, Civil Society and Market Organizations, organized by Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA), Bangkok, Thailand, 2003

ผลงานทางวิชาการ
งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา จำนวน 1 เรื่อง

 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2558). นโยบายและกลยุทธ์การปฏิรูปภาครัฐในสหพันธรัฐมาเลเซียใน ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียนด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ได้รับการเผยแพร่เรียบร้อยแล้วในตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคม) หน้า 1-42

บทความวิชาการนำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)

 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2559). Integrity-Based and Building Public Trust in Public Sector:  A Perspective towards Sustainable Development.
  นำเสนอในหน่วยงาน The Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) (100%) (10-14 ตุลาคม 2559)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 3 เรื่อง

 • สุชรินทร์ พีรยานันท์ และไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2559). การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย , วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (TCI กลุ่ม1). 12 (3): 19-37.
 • เฉลิมพร สีโสภา และไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2558). ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการฟื้นฟูผลกระทบ จากมหาอุทกภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง , วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย(TCI กลุ่ม2). 10 (32 ): 74-82.
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2557). การจัดการพลังงานชุมชนเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน : ในโครงการจัดทำแผนพลังงาน 80 ชุมชนสนองพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 14(2), 7-17.

ผลงานวิจัยนำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) จำนวน 1 เรื่อง

 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2560). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารภาครัฐตามกรอบนโยบายประเทศไทย 4.0. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์, วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. หน้า 131-147.
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2560). การสังเคราะห์กรณีศึกษาการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้แก้วิกฤตยางพาราภาคใต้ พ.ศ.2555-2559. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. หน้า 148-168.
 • Pairote Pathnarakul. (2016). Integrity-Based and Building Public Trust in Public Sector: A Perspective towards Sustainable Development. Paper presented at The 2016 EROPA Conference theme: “iGovernance: INNOVATIVE. INCLUSIVE. INTEGRITY-BASED. The Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA). Philippines. Oct, 10-13

ผลงานวิจัยนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) จำนวน 2 เรื่อง

  • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2559). การสังเคราะห์กรณีศึกษาการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้แก้วิกฤตยางพาราภาคใต้ พ.ศ.2555-2559. นำเสนองานการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
  • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2559). ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารภาครัฐตามกรอบนโยบาย Thailand 4.0 Sufficiency Economy Philosophy and Public Administration under Thailand 4.0. นำเสนองานการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2549). กลยุทธ์การจัดการและการปรับตัวขององค์การในสภาวะวิกฤติ (MANAGEMENT STRATEGIES AND ORGANIZATIONAL ADAPTABILITY IN CRISIS). กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2548). การปฎิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจักการสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2560). ธรรมมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐในอาเซียน (หัวหน้าโครงการ). ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2560). การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (หัวหน้าโครงการ). ได้รับทุนสนับสนุนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2560). การเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชุมชน (หัวหน้าโครงการ). ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2550). ดัชนีวัดธรรมาภิบาลสำหรับการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2549). การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดสมรรถนะและยกระดับมาตรฐาน. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2549). การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint for change) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2549). เศรษฐกิจพอเพียง:ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง แบบยั่งยืน (ระยะที่1)
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2548). โครงการวิจัยเรื่องการติดตามและการประเมินผลโครงการชลประทานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาชลประทาน. กรมชลประทาน.
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2548). การบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริหารราชการและภาพพันธกิจในทศวรรรษหน้าของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวสส). ส.ว.ร.ส.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2548). การจัดการนวัตกรรมและภูมิปัญญา : การเปลี่ยนผ่านของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (Wisdom and Innovation Management : Transformation of Small Medium Enterprises in Thailand)
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2547). มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นอิสระ: แนวคิดและ ทางเลือก ในทางปฏิบัติ? ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการและประโยชน์สาธารณะ. สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2547). โครงการพัฒนาระบบและมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ P.S.O.1101. กรมควบคุมโรค.
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2547). ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม( Conflict of Interests) ศึกษากลุ่มวิชาชีพข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2547). การพัฒนากรมพัฒนาที่ดินสู่องค์การแห่งการเรียนรู้. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2547). Manual on Monitoring and Evaluation System for Development of Vocational Guidance Service Project. GT2 และกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2546). ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน : กรอบนโยบายและตัวแบบการจัดการแบบยั่งยืน
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2546). พัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน : มาตรฐานด้านการบริหาร. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2546). กลยุทธ์ การจัดการและการปรับตัวขององค์การ ในสภาวะวิกฤติ (Management Strategies and Organizational Adaptability in Crisis)
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2545). การพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน ระยะที่ 3. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 •  ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2543). หลักการและแนวทางในการประเมินผลหน่วยงานและโครงการในระบบเปิดด้านการเกษตร. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2542). การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ. สถาบันมาตรฐานและสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2542). การพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิชาการและมาตรฐานการบริการประชาชน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2542). การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข. ส.ว.ร.ส.สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ปีที่ได้รับ 2543

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

 • CIDA-KKBRDSC Scholarship, sponsored by Canadian International Development Agency (CIDA) and Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center for Ph.D. study at AIT.
 • DAAD Scholarship for Post-graduate Research at the Universität des Sarlandes, Saarbrücken, Germany, granted by Deutcsher Akademischer Austrausch Dienst (The German Academic Exchange Service –DAAD)
 • International Tropical Timber Organization Fellowship for study visit at Tokyo University, Japan.
 • Carl Duisberg Gesellschaft e.V –CDG Fellowship for International Workshop on Integrated Coastal Zone Planning and Management, Jakarta, Indonesia and Bremen, Germany.
 • Experts Fellowship for International Workshop on Financial Mechanisms and Sources of Finance for Sustainable Forest Management (SFM), organized and hosted by the Governments of Denmark and South Africa, in collaboration with the United Nations Development Program (UNDP), Pretoria, South Africa.
 • Australian National University Fellowship for International Workshop on Forestry Planning and Management organized by National Centre for Development Studies, Canberra, Australia.