คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อีเมล[email protected]
เบอร์โทร : 02-727-3913
โทรสาร :
0-2375-7395

เลขานุการ
นางอรณี แก้วมี
โทร: 0-2727-3905
อีเมล : [email protected]

 • Ph.D. ( Industrial & Organizational Psychology ) The University of Georgia, U.S.A.
 • M.S. ( Applied Psychology ) The University of Georgia, U.S.A.
 • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Cert. In Human Rights and Gender Equal Status ( Lund University, Sweden)
 • วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • อนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร นบส. สำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) และหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูง (นบสท)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์ศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาการจัดการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์ศึกษาจังหวัดลำพูน
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน (นานาชาติ)
 • นักวิชาการสอบ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล สำนักงาน ก.พ.
 • อาจารย์พิเศษและอาจารย์กำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แก่นิสิต นักศึกษาของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • เลขานุการ ASEAN Resource Center on Leadership Development สำนักงาน ก.พ.
 • สมาชิกร่วมก่อตั้ง ชมรมจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารสมาคมสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (2537 – 2543) สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย (2543 – 2544)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 5 เรื่อง

 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557). การประเมินผลหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงของไทย: การศึกษาเชิงประจักษ์การพัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  12(2), 97-116. (TCI กลุ่ม1)
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2558). การศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภาครัฐของใทย Investigation of Corporate Social Responsibility Practices Among Thai Public Agencies. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 22(2): 205-228.  (TCI กลุ่ม1)
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557). การประเมินผลหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงของไทย: การศึกษาเชิงประจักษ์การพัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 12(2), 97-116. (TCI กลุ่ม1)
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557). งานวิจัยกับการบริหาร : เสพเพื่อสร้าง นำสู่ ยอดเยี่ยมและยั่งยืน. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 11(2), 169-180. (TCI กลุ่ม1)
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557). งานวิจัยกับการบริหาร : เสพเพื่อสร้าง นำสู่ ยอดเยี่ยมและยั่งยืน. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 11(2), 169-180. (TCI กลุ่ม1)

ผลงานวิจัยนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) จำนวน 5 เรื่อง

 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2560). สมรรถนะของนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือนไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการขับเคลื่อนพันธกิจของหน่วยงาน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์, วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. หน้า 77-103
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2559). การวิเคราะห์ระดับสมรรถนะด้านการบริหารและภาวะผู้นำของนักบริหารระดับสูงในภาครัฐของไทย. (ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมรัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557). Human Resource Management in the Singapore Public Service. (ได้รับการเผยแพร่ในงานสัมมนาระดับชาติ ครบรอบ 60 ปี การสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2559)
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557). Human Resource Management in the Singapore Public Service. (ได้รับการเผยแพร่ในงานสัมมนาระดับชาติ ครบรอบ 60 ปี การสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2559)
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557). Human Resource Management in the Government of Republic of The Union of Myanmar (Burma). (ได้รับการเผยแพร่ในงานสัมมนาระดับชาติ ครบรอบ 60 ปี การสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2559)
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2558). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐของประเทศสิงคโปร์ และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐของประเทศสหภาพพม่า หรือ เมียนม่าร์. (ได้รับการเผยแพร่ใน ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียนด้านการจัดการทุนมนุษย์ เนื่องในงาน 60 ปีคณะรัฐประศาสนศาสตร์. จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2558 ISBN 978-974-231-880-6 พิมพ์บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด: กรุงเทพฯ หน้า 199-253)
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบระดับสมรรถนะของนักบริหารผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร ระดับสูง (นบส.1), คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2560). การประเมินเพื่อการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของข้าราชการพลเรือน, คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557). การวิเคราะห์ระดับสมรรถนะด้านการบริหารและภาวะผู้นำก่อนและหลังการเรียนรู้ของนักบริหารระดับสูงในภาครัฐของไทย, คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2555). การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะและบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ไทยที่มีต่อความเป็นมืออาชีพและการส่งมอบคุณค่าด้านการบริหารรทรัพยากรมนุษย์แก่องค์การ, An Investigation of the Causal Relationship between HR Competencies and Roles on Their Professionalism and on Delivering Values to Organizations : A Case of Thai HR Practitioners , คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2555). การพัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง, การพัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2554). การศึกษาแนวปฏิบัติของการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การภาครัฐของไทย , Investigation the Practices of Corporate Social Responsibility Management in Thai Public Sectors, คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2553). การศึกษาแนวทางการดำเนินการ Corporate Social Responsibility เพื่อส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2553). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาองค์การในประเทศไทย, Confirmatory factory analysis of learning Organizations charecteristics: The case of Thai organization คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2552). การพัฒนาในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบทบาทและสมรรถนะที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การประเทศไทย, Developing a causal relationship model of HR roles and competencies on their professionalism among Thai public and private organization  คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2550). การประเมินบุคคลด้วยวิธี 360 องศา ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนของไทย
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2550). การศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารผู้มีวุฒิสามารถขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจของไทย, A Study of Current Talent Management Practives of Thai Public,Private,and State Enterprise Organization
 • Best Paper Award Written in Thai งานวิจัยเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะและบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ไทยที่มีต่อการส่งมอบคุณค่าด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แก่องค์การ (2555)