คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

กองอำนวยการบริหารงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์

GSPA NIDA บุคลากรคณะ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งพัฒนาระบบการจัดการด้านบุคลากรของคณะให้มีความสามารถ และสมรรถนะรองรับ ภารกิจของคณะทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับคณะอย่างยั่งยืน

นางสาวสายพิน ทองคำ

ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3919

นางสาวสายพิน ทองคำ ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ

> งานวิจัย วารสารวิชาการและฝึกอบรม

นายนนทวัตร ผาติเสนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3868

นายนนทวัตร ผาติเสนะ

นางสาวสุชญา
มุกดาภัทรมงคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ งานบริการวิชาการ (หลักสูตรฝึกอบรม)
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3879 

นางสาวสุชญา มุกดาภัทรมงคล

นางสาวชนิกานต์
อร่ามเธียรธำรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบริการวิชาการ (หลักสูตรฝึกอบรม)
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3701

นางสาวชนิกานต์ อร่ามเธียรธำรง

นางสาวจุฑามาศ อินิจา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานโครงการวารสาร และเอกสารทางวิชาการ
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3900

นางสาวจุฑามาศ อินิจา

> โครงการเอกสารและตำรา

นายสมยศ โมราผล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3910

นายสมยศ โมราผล

นางปราณี นิยมสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ ฝ่ายจัดส่งโครงการเอกสารและตำรา
โทรศัพท์: 0-2727-3719

นายขัตติพงศ์ สทานสัตย์

นางพรรณทณี
สกลพฤกษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานบัญชีโครงการเอกสารและตำรา
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3880

นางพรรณทณี สกลพฤกษ์

นายพรหมลิขิต เถิดตถา

พนักงานจัดส่งเอกสารและตำรา
โทรศัพท์: 0-2727-3854

นายพรหมลิขิต เถิดตถา