คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

บุคลากรคณะ

Our Team

กองอำนวยการบริหารงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์

GSPA NIDA บุคลากรคณะ

ความมุ่งมั่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่จะผลิตบุคลากรให้เป็นผู้นำที่เด่นในด้านความรู้และมีคุณธรรม ทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง คณะรัฐประศาสนศาสตร์จะสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศในด้านทฤษฎีทางด้านการบริหารการพัฒนา และนำองค์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม

นางสาวสายพิน ทองคำ

ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3919

นางสาวสายพิน ทองคำ ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน

งานการเงิน

นางอรณี
พรหมเรืองโชติ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3905

นางอรณี
พรหมเรืองโชติ

นางสุนันทา แย้มกระจ่าง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3886

นางสุนันทา แย้มกระจ่าง

นางสาวแววดาว วาดโคกสูง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3898

นางสาวแววดาว วาดโคกสูง

นางสาวภาวิณี ภางาม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3878

นางสาวภาวิณี ภางาม