โครงการ GSPA-Youth Digital Hackathon

“โครงการ GSPA-Youth Digital Hackathon ” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)