แสดงความยินดี รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอแสดงความยินดี
รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์