สรุปแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สรุปแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 และครั้งที่ 42

วันที่ 22 และ 26 เมษายน 2565ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น สถาบันฯ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41-42 ได้ทางเว็บไซต์
https://www.nida.ac.th/commencement/