ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับโล่รางวัล นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียง

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA จ.สุราษฎร์ธานี และผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM จ.ชลบุรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับโล่รางวัล นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยอธิการบดี ศ. ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

 รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในปีนี้ได้แก่

 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

►ศิษย์เก่าหลักสูตร Ph.D. (Development Administration)

►ตำแหน่งงานปัจจุบัน รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

►ผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัล

1) รางวัลผลงานวิจัยระดับดี สาขาสังคมวิทยา เรื่อง “ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand มิติที่ 2 สังคม ชนบท ท้องถิ่น” ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

2) รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบุคคลภาครัฐ และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์