ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานระดับชาติ The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มย่อยที่ 1 : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023
Theme: New Frontiers of Sustanable Development through Designingand Implementing Re-globalization

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 จัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ในภาคเช้าสถาบันได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกเพื่อปาฐกถาพิเศษ ได้แก่ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการองค์กรการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) Prof. Jia Yu มหาวิทยาลัยปักกิ่ง Prof. Muhammad Yunus ผู้ได้รับรางวัล Nobel Peace Prize Laureate (2006) และ Prof. Benjamin William Cashore, Institute for Environment and Sustainability, National University of Singapore

ในช่วงบ่ายของวันที่ 17 สิงหาคม 2566 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีการนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มย่อยที่ 1 : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวเปิดงานโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี ร่วมเป็นผู้วิพากษ์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยผลงานวิชาการในครั้งนี้

ลูกคนกลางของรายจ่ายสาธารณะ: ทำความเข้าใจการตัดงบประมาณผ่านเทคนิค Qualitative Comparative Analysis
โดย ผศ. ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง
การศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
โดย รศ. ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย: รายงานความคืบหน้าของการพัฒนา (Eastern Economic Corridor Thailand: A Progress Report)
โดย รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
ยุติธรรม เสมอภาคเศรษฐกิจ สันติภาพยั่งยืน
โดย รศ. ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
ภาวะสุขภาพจิตและความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
โดย นายสุรพงษ์ โพธิ์ขาว นายชารินทร์ เกษร นายอานนท์ เทพสำเริง