นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 24 ศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

        เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก พานักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 24 ศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  ในหัวข้อ “การบริหารจัดการของเมืองพัทยา” โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย