งานเสวนาวิชาการโอกาสและความท้าทายภายหลังโควิด เรื่อง “มองโลก มองไทย เข้าใจภาคใต้”

โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
🎙️รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
🎙️รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
🎙️รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
งานนิด้าสัมพันธ์ สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 24
พบกัน เสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
081 7412186, 089 2922277