ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง

ขอแสดงความยินดี
แด่

ผศ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์