ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์

ขอแสดงความความยินดี แด่
อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ศูนยการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA