ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล Best Paper Award 2022

ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวอังคณา อัศวสกุลไกร

ศิษย์เก่าหลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Governance and Development

( International Program ) รุ่นที่ 24

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Paper Award 2022

ของวารสาร Asian Administration and Management Review

โดยมี ศ. ดร.พลภัทร บุราคม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา