กิจกรรมการเรียนเตรียมความพร้อม ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ

ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
แนะนำ “ศัพท์ทางรัฐประศาสนศาสตร์” ให้แก่นักศึกษา
ช่วงบ่าย ร่วมทำกิจกรรม Workshop นำโดย อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
ผู้อำนวยการหลักสูตรMDG และผู้อำนวยการหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา
พานักศึกษา ร่วมกันระดมสมอง สร้างกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา และพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ด้วยกระบวนการ “Design Thinking”
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565
ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)