คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

กองอำนวยการบริหารงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์

GSPA NIDA บุคลากรคณะ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งพัฒนาระบบการจัดการด้านบุคลากรของคณะให้มีความสามารถ และสมรรถนะรองรับ ภารกิจของคณะทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับคณะอย่างยั่งยืน

นางสาวสายพิน ทองคำ

ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3919

นางสาวสายพิน ทองคำ ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

กลุ่มงานแผนและพัฒนา

นางสาวรัชนี แก้วผ่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3875

นางสาวรัชนี แก้วผ่อง

นายชลิต ถาวรนุกิจกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3885

นายชลิต ถาวรนุกิจกุล

ส.อ. ธีรพล พงษ์บัว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
E-mail: [email protected] โทรศัพท์: 0-2727-3920

สิบเอกธีรพล พงษ์บัว

นางดารารัตน์ มะหะหมัด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-4475-6790
โทรสาร: 0-4475-6790

นางดารารัตน์ มะหะหมัด

นางสาวปรียาภรณ์
โกฏิตระกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3883

นางสาวปรียาภรณ์ โกฏิตระกูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3863

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0-2727-3863