คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

กองอำนวยการบริหารงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์

GSPA NIDA บุคลากรคณะ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งพัฒนาระบบการจัดการด้านบุคลากรของคณะให้มีความสามารถ และสมรรถนะรองรับ ภารกิจของคณะทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับคณะอย่างยั่งยืน

นางสาวสายพิน ทองคำ

ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
E-mail: saipin@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3919

นางสาวสายพิน ทองคำ ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

กลุ่มงานแผนและพัฒนา

นางสาวรัชนี แก้วผ่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา
E-mail: ratchanee@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3875

นางสาวรัชนี แก้วผ่อง

นางสาวปรียาภรณ์
โกฎิตระกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail: preeyaporn.kot@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3883

นางสาวปรียาภรณ์ โกฎิตระกูล

นายชลิต ถาวรนุกิจกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail: chalit.dha@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3885

นายชลิต ถาวรนุกิจกุล

ส.อ. ธีรพล พงษ์บัว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail: theerapol.pon@nida.ac.th โทรศัพท์: 0-2727-3920

สิบเอก ธีรพล พงษ์บัว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0-2727-3863