คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

กองอำนวยการบริหารงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์

GSPA NIDA บุคลากรคณะ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งพัฒนาระบบการจัดการด้านบุคลากรของคณะให้มีความสามารถ และสมรรถนะรองรับ ภารกิจของคณะทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับคณะอย่างยั่งยืน

นางสาวสายพิน ทองคำ

ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
E-mail: saipin@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3919

นางสาวสายพิน ทองคำ ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

นางสาวเบญจวรรณ
วรนาถสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ
E-mail: benjawan.w@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3874

นางสาวเบญจวรรณ วรนาถสกุล

นายอดุลย์ คำแดง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail: adun@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3788

นายอดุลย์ คำแดง

นางสาวลักขณา นิลกลัด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail: lakana.n@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3914

นางสาวลักขณา นิลกลัด

นางสาวสุธินันท์ จันทถิระ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Dean's Secretary
E-mail: suthinun.cha@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3856

นางสาวสุธินันท์ จันทถิระ

นางสาวชญานิษ
งามเกาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail: chayanit.nga@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3876

นางสาวชญานิษ งามเกาะ

นางสาววราลักษณ์
จีนเพ็ชร

พนักงานสถานที่
โทรศัพท์: 02-727-3876, 3914

นางสาววราลักษณ์ จีนเพ็ชร

นางสาวจีรนันท์
พันธ์งาม

พนักงานสถานที่

นางสาวจีรนันท์ พันธ์งาม