คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

กองอำนวยการบริหารงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์

GSPA NIDA บุคลากรคณะ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งพัฒนาระบบการจัดการด้านบุคลากรของคณะให้มีความสามารถ และสมรรถนะรองรับ ภารกิจของคณะทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับคณะอย่างยั่งยืน

นางสาวสายพิน ทองคำ

ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
E-mail: saipin@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3919

นางสาวสายพิน ทองคำ ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

> งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายสัมพันธ์ ยิ้มกัน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ
E-mail: sampan.y@nida.ac.th
โทรศัพท์: 02-727-3908

นายสัมพันธ์ ยิ้มกัน

นางสาวทัศนีย์
ทองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
e-mail: tasanee.t@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3704

นางสาวทัศนีย์ ทองคำ

นายชัยธวัช วงษ์เอี่ยม

พนักงานขับรถ

นายชัยธวัช วงษ์เอี่ยม

> งานการเงิน

นางอรณี
พรหมเรืองโชติ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail: oranee211114@gmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3905

นางอรณี พรหมเรืองโชติ

นางสุนันทา แย้มกระจ่าง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail: nongs_nida@hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3886

นางสุนันทา แย้มกระจ่าง

นางสาวแววดาว วาดโคกสูง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail: waeodao.w@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3898

นางสาวแววดาว วาดโคกสูง

นางสาวภาวิณี ภางาม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail: phawinee.pan@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3878

นางสาวภาวิณี ภางาม

นางสาววรรณิษา โคมปิ่น

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail: wannisa.kho@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3906

นางสาววรรณิษา โคมปิ่น