News

 
     English Version text size - | +
อ่านข่าวทั้งหมด
ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาเรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานกับโอกาสใน AEC” และเสวนาวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ศูนย์การศึกษานครราชสีมา
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557
GSPA News ฉบับที่1 รายไตรมาส ปีที่ 3 เดือนมกราคม -มีนาคม 2557
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ด้านการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เชิญ Prof.Dr. Harald Fuhr จาก University of Potsdam ประเทศ Germany เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายแก่นักศึกษา
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่20
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม งานวันทาครูอาจารย์ สืบสานเกียรติคุณสถาบัน จัดโดย ชมรมศิษย์เก่า รศ.นิด้าศูนย์ลำพูน วันที่ 29 มีนาคม 2557
ผศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี ได้รับรางวัลบทความวิชการ/บทความวิจัยดีเด่น ประจำปี 2013
การเตรียมความพร้อมเข้ารับการ Accreditation จาก NASPAA
ปฏิทินกิจกรรมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สู่การนำดำเนินการเข้ารับการ Accreditation จาก NASPAA
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
GSPA News รศ.เพื่อสังคม หน้าหลักสถาบัน (NIDA) ค้นหารายวิชา ลงทะเบียน online กองบริการการศึกษา ห้องสมุด เว็บลิงค์
Mail to web master : gspa@nida.ac.th
Copyright © 2011
The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved