News

 
     English Version text size - | +
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. รุุ่นที่ 20 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2558
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินตารางสอนภาคปกติ
เปลี่ยนแปลงตารางเรียนวิชา รศ.6010 ระบบสังคมและการเมืองไทย (ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์) ภาคปกติ
ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 4/2557
Announcement Admissions for the Doctor of Philosophy Program in Development Administration Academic Year 2014 (2nd Semester)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินกลาง ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ
ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2556
GSPA News รศ.เพื่อสังคม หน้าหลักสถาบัน (NIDA) ค้นหารายวิชา ลงทะเบียน online กองบริการการศึกษา ห้องสมุด เว็บลิงค์
Mail to web master : gspa@nida.ac.th
Copyright © 2011
The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved