News

 
     English Version text size - | +
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 20 ครั้งที่2 ปี 2557
ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2556
ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557
Announcement Selected Candidates for the Doctor of Philosophy Program in Development Administration Academic Year 2014 (1st Semester), Scholarship Awards
ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2557
Announcement for Year 2014 Qualifying Examiantions Doctor of Philosophy Program in Development Administration
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร M.P.A.ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 ศูนย์พิษณุโลก จากวันที่ 15 มิ.ย. 57เป็นวันที่ 26 ก.ค. 2557
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องการจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2557
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต กรณีทุนการศึกษา และกรณีปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรพัฒนาหัวหน้างาน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป เริ่มเรียนวันที่ 10 สิงหาคม- 21 กันยายน 2557
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกาา 2557
ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
GSPA News รศ.เพื่อสังคม หน้าหลักสถาบัน (NIDA) ค้นหารายวิชา ลงทะเบียน online กองบริการการศึกษา ห้องสมุด เว็บลิงค์
Mail to web master : gspa@nida.ac.th
Copyright © 2011
The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved