News

 
     English Version text size - | +
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 3/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่2/2558
การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่4/2558
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 19 ครั้งที่ 1/2559
รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
แบบฝึกหัดวิชา รอ.7003 การบัญชีบริหาร
ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 30
ด่วน* ประกาศรับสมัครคั่ดเลือกหลักสูตรการตจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่4_2558
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่นที่ 24 ครั้งที่2/2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 25 ครั้งที่2/2558
GSPA News รศ.เพื่อสังคม หน้าหลักสถาบัน (NIDA) ค้นหารายวิชา ลงทะเบียน online กองบริการการศึกษา ห้องสมุด เว็บลิงค์
Mail to web master : gspa@nida.ac.th
Copyright © 2011
The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved