English Version text size - | +
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรับสมัครพนักงานคณะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการวารสารวิชาการ
ขอเชิญร่วมฟัง ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางและอนาคตการเมิองไทย โดยประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
รับสมัครอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2557
ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่น 19 ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557
ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2556
กำหนดการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2558
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2558
ปฏิทินตารางสอนภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินกลาง ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ
GSPA News รศ.เพื่อสังคม หน้าหลักสถาบัน (NIDA) ค้นหารายวิชา ลงทะเบียน online กองบริการการศึกษา ห้องสมุด เว็บลิงค์
Mail to web master : gspa@nida.ac.th
Copyright © 2011
The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved