News

 
     English Version text size - | +
อ่านข่าวทั้งหมด
แบบฝึกหัดวิชา รอ.7003 การบัญชีบริหาร ครั้งที่ 2-2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กรณีปกติและกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2557 (MPA / MPPM) และ ครั้งที่ 4/2557 (MPA ปกติ)
Announcement Admissions for the Doctor of Philosophy Program in Development Administration Academic Year 2014 (2nd Semester)
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต กรณีทุนการศึกษา และกรณีปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1/2557
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินกลาง ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ
ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2556
GSPA News รศ.เพื่อสังคม หน้าหลักสถาบัน (NIDA) ค้นหารายวิชา ลงทะเบียน online กองบริการการศึกษา ห้องสมุด เว็บลิงค์
Mail to web master : gspa@nida.ac.th
Copyright © 2011
The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved