News

 
     English Version text size - | +
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่คณะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1/2558
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาภาคปกติ
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2558
Announcement for Year 2015 Qualifying Examinations
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
รับสมัครอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2557
ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่น 19 ประจำปีการศึกษา 2557
ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2556
กำหนดการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2558
ปฏิทินตารางสอนภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินกลาง ปีการศึกษา 2557
GSPA News รศ.เพื่อสังคม หน้าหลักสถาบัน (NIDA) ค้นหารายวิชา ลงทะเบียน online กองบริการการศึกษา ห้องสมุด เว็บลิงค์
Mail to web master : gspa@nida.ac.th
Copyright © 2011
The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved