วิทยากรของหลักสูตร

วิทยากรหลักสูตร ประกอบไปด้วยผู้บริหารขององค์กรภาครัฐและเอกชน
อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

คุณไมเคิล จิตติวาณิชย์

หัวหน้าฝ่ายการตลาด
Google ประเทศไทย

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
(Digital transformation)

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์

กรรมการรองกรรมการผู้จัดใหญ่
บริษัท IBM ประเทศไทย จำกัด

อ.ปริญญา หอมเอนก

ผู้อำนวยการศูนย์การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ.ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ไพบูลย์ จำกัด

รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณภูมินทร์ ยุวจรัสกุล

ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทย
บริษัท อีททิโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณชานนท์ กล้าหาญ

Regional Lead, LALAMOVE

ดร.ศิษฎพงศ์ เศรษฐภัทร

Chief Data Architecture and Engineering
ปตท.สผ. (PTTEP)

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บิทคับ แคปปิตอลกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.วีระ ปาติยเสวี

Business Administration Division
Mahidol University International College (MUIC)

คุณกิตติวงศ์ ศุภชัยศิริกุล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์พิเศษ วิชา Information and Application Architecture
หลักสูตร Enterprise Architecture
บริษัท Thai Solutions Integrated Co., Ltd. Bangkok, Thailand
Solution Architect

คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด (Priceza Co., Ltd.)

ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
ผู้อำนวยการหลักสูตร DAD
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตร DAD รุ่นที่ 4
อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ Click
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัคร online : Click
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 02-727-3701, 0-2727-3879, 0-2375-1297
มือถือ : 092-728-6722
อีเมล : dad.gspa.nida@nida.ac.th , dad.gspa.nida@gmail.com
 : dad gspa nida
: dadgspanida
: dadnida


สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program”
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์