องค์ประกอบของหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล

(Development Administrator in Digital Era)

การดำเนินการศึกษา ประกอบไปด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้จากเอกสาร การวิเคราะห์และประยุกต์กรณีศึกษา การประชุมกลุ่ม การทำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ และนำเสนอผลงาน
หลักสูตรประกอบไปด้วย 5 กลุ่มวิชา 4 กลุ่มกิจกรรม โดยแบ่งเป็นการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคส่งผลให้องค์การภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรักษาความเป็นหนึ่งในการแข่งขัน หน้าที่ของผู้บริหารยุคใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเทคนิคในการบริหารการพัฒนาร่วมสมัยที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

หัวข้อวิชา

 1. Technology Trends in the New Digital Age :AI, Cloud Computing, IoT, VR and AR
 2. Dancing with Disruption

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ ทั้งในมิติของขั้นตอน เครื่องมือ เทคโนโลยี รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินงาน ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค การประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล ทั้งภาคการผลิตและการบริการ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ Social Media ในระบบเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

หัวข้อวิชา

 1. Data Driven Innovation
 2. 5G and Digital Transformation
 3. Digital Marketing in Globalized Word
 4. Digital Economy and Digital Government
 5. Blockchain and Cryptocurrencies: Opportunities and Challenges
 6. Future E – Commerce Trends
 7. Digital Workplace

ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในบริบทของโลกยุคใหม่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพฤติกรรมทางการเมืองยุคใหม่ในบริบทโลก ธรรมาภิบาลโลก นโยบายสาธารณะ กระแสโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของเทคโนโลยีในทางการเมืองและสังคม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนา

หัวข้อวิชา 

 1. Cyber Security for Digital Leaders
 2. Digital Law
 3. Digital Inclusion

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาองค์การ ลักษณะและแนวทางการพัฒนาขององค์การแห่งความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล และปัจจัยในการขับเคลื่อนให้องค์การก้าวไปสู่เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจในองค์กรที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและความรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครอบคลุมสาระสำคัญในการบริหารและกลยุทธ์ในองค์กรดิจิทัล บทบาทของข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารองค์การ การแปรสารสนเทศให้เป็นความรู้  เพื่อการบริหารและกำหนดกลยุทธ์ การบริหารและตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลหลากหลาย มีจำนวนมหาศาลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้บริหารควรทราบ เพื่อบริหารองค์การในยุคดิจิทัล

หัวข้อวิชา

 1. Information Technology and Big Data
 2. Startup Success Story: Eatigo
 3. Logistics and Mobility Technology: Lesson from Lalamove
 4. Enterprise Architecture (EA): Trends and Benefits

เป็นการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มที่เน้นการทำงานเชิงปฏิบัติการ โดยการกำหนดปัญหาทางการบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัลและการปฏิบัติกับกรณีหรือสถานการณ์จริงโดยให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขบนพื้นฐานของความรู้ที่ได้ศึกษามาและมีการปฏิบัติจริงและนำเสนอในห้องเรียนในตอนท้ายของหลักสูตร

หัวข้อวิชา

 • กิจกรรมปฐมนิเทศ

  การแนะนำหลักสูตร กระบวนการศึกษาอบรม ข้อปฏิบัติขณะเข้ารับการอบรม การอยู่ร่วมกันตลอดหลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายและการละลายพฤิตกรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความมีประสิทธิภาพของหลักสูตรและเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีช่วงเวลาต่อเนื่องกัน

 • การศึกษาดูงานภายในประเทศ

  การศึกษาดูงานในพื้นที่จริงทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง และเกิดการเรียนรู้จากสิ่งใหม่ ๆ สามารถนำความรู้ใหม่จากกรณีศึกษา จากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

 • โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ

  ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติงานจริงโดยการแบ่งกลุ่มและบริหารจัดการกันเองภายในกลุ่ม เกิดการสร้างการทำงานเป็นทีมและการนำความรู้จากกลุ่มวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริง มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนำเสนอโครงงานกลุ่ม

ค่าธรรมเนียมคนละ

75,000 บาท

(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
(ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)
ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (ในเอเชีย)
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครรุ่นที่ 4  : ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 พ.ย. 2562
ประกาศผลคัดเลือก  : ภายใน 30 พ.ย. 2562
ชำระค่าธรรมเนียม   : 6 ธ.ค. 2562
รายงานตัว   : 16 – 18 ธ.ค. 2562
ช่วงเวลาการปฐมนิเทศ  : 16 ม.ค. 2563 ที่ NIDA /
17- 18 ม.ค. 2563 ที่ Cape Dara Resort พัทยา
ช่วงเวลาเรียน : 25 ม.ค. – 2 พ.ค. 2563

ระยะเวลาการศึกษา

ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 พฤษภาคม 2563
เฉพาะวันเสาร์ เวลา 13.00-17.30 น.
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่นไม่เกิน 105 คน

ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ รวมทั้งฟังการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรทั้งหมด และต้องนำเสนอผลงานกลุ่มจากโครงงานเชิงปฏิบัติการจึงจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” (Development Administrator in Digital Era)

หลักฐานการสมัคร

สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด   จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน         จำนวน 1 ชุด
รูปถ่าย 1 นิ้ว                 จำนวน 1 รูป
หลักฐานการปฏิบัติงาน     จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุระหว่าง 27 – 45 ปี
หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

ข้าราชการและพนักงานองค์การภาครัฐ

 • ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ภาคเอกชน

 • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ  สื่อสารมวลชน ศิลปิน ดารา พิธีกร
  ผู้บริหารภาคประชาสังคม มูลนิธิ NGOs สมาคม และอื่น ๆ
บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมโดยทางหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตร DAD รุ่นที่ 4
อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ Click
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัคร online : Click
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 02-727-3701, 0-2727-3879, 0-2375-1297
มือถือ : 092-728-6722
อีเมล : dad.gspa.nida@nida.ac.th , dad.gspa.nida@gmail.com
 : dad gspa nida
: dadgspanida
: dadnida


สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program”
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์