Topics
Important Dates

* รายละเอียดและวันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียมคนละ
85,000 บาท

(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
(ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

Important Dates

รับสมัครรุ่นที่ 6  :
ตั้งแต่บัดนี้ – 27 มีนาคม 2565
ประกาศผลคัดเลือก :
31 มีนาคม 2565
ชำระค่าธรรมเนียม   :
1 – 8 เมษายน 2565
รายงานตัว (ตัดสูท)  :
18  – 20 เมษายน 2565 
ช่วงเวลาการปฐมนิเทศ :
19 – 21 พฤษภาคม 2565
(“กิจกรรมปฐมนิเทศและศึกษาดูงาน 2 วัน 1 คืน” พัทยา จ.ชลบุรี)
ช่วงเวลาเรียน :
28 พฤษภาคม –  20 สิงหาคม 2565

Study Period and Venue

จัดอบรมระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 20 สิงหาคม 2565
เฉพาะวันเสาร์ เวลา 13.00 – 17.30 น.
ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุระหว่าง 27 – 45 ปี หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

ข้าราชการและพนักงานองค์การภาครัฐ
  • ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการขึ้นไป หรือ ข้าราชการในโครงการ
    Fast Track หรือ นปร. หรือ เทียบเท่า

ภาคเอกชน

  • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ สื่อสารมวลชน ศิลปิน ดารา พิธีกรผู้บริหารภาคประชาสังคม มูลนิธิ NGOs สมาคม และอื่น ๆ
บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมโดยทางหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตร DAD รุ่นที่ 6
อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ Click
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัคร online : Click
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 02 727-3900, 02 727-3868
Tel : 092-728-6722
Email : dad.gspa.nida@nida.ac.th , dad.gspa.nida@gmail.com
 : DAD NIDA
: dad_nida
: @dadnida

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล
(Developement Administrator in Digital Era)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์