WHAT IS D.A.D.?

การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้านและมีทักษะขั้นสูง รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับทิศทาง การพัฒนาของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ปัจจัยต่าง ๆ ในโลกทั้งเศรษฐกิจการเมือง สังคม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารยุคใหม่ยังจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรมการบริหารและการจัดการที่ทันสมัยเพื่อที่จะสามารถพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ และตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ที่ต้องขับเคลื่อนและจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด โดยกระบวนการ เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร

WHY D.A.D

นิด้าเป็นสถาบันของรัฐที่โดดเด่นเรื่องงานวิชาการและเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทั่วประเทศ

 • 1

  ต่อยอดความรู้ยุคดิจิทัล

 • 2

  วิทยากรชั้นนำ
  จากทุกวงการในหลักสูตรเดียว

 • 3

  เครือข่ายผู้นำภาครัฐ
  ภาคเอกชนแห่งอนาคต

 • 4

  กิจกรรมการเรียนแบบทันสมัย

THE PROCESS

 • พัฒนาผู้นำ “Digital Tranformation” เพื่อพลิกโฉมองค์กรและรับการเปลี่ยนแปลง

 • ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์จากคณาจารย์ นักคิด นักบริหารและนักปฏิบัติ

 • ร่วมพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ

"เปลี่ยน"ก่อนจะ "ถูกเปลี่ยน" กับ
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล DAD รุ่นที่ 2

วิทยากรหลักสูตร

ผู้บริหารขององค์การภาครัฐและเอกชน
อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

และวิทยากรชั้นนำอีกมากมาย

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตร D.A.D. รุ่นที่ 2
อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ Click
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัคร online : Click
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 02-727-3701, 0-2727-3879, 0-2375-1297
อีเมล : dad.gspa.nida@nida.ac.th , dad.gspa.nida@gmail.com
Facebook : dadgspanida Instragram : dadgspanida

ACTIVITIES

DIRECTORS

ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก

ผู้อำนวยการหลักสูตร

สำหรับทุกองค์กรคำว่า Digital Transformation ไม่ใช่
ทางเลือกอีกต่อไป แต่มันคือสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่รอด
ขององค์กร ทางเลือกเดียวสำหรับผู้บริหารคือจะเปลี่ยน
เมื่อไหร่ หลักสูตร DAD จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถปรับ
เปลี่ยนองค์กรในยุค Digital ได้อย่างดีที่สุด

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

ที่ปรึกษาหลักสูตร
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

TESTIMONIAL

VIDEO

องค์ประกอบของหลักสูตร

การดำเนินการศึกษา ประกอบไปด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้จากเอกสาร การวิเคราะห์และประยุกต์กรณีศึกษา
การประชุมกลุ่ม การทำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ และนำเสนอผลงาน หลักสูตรประกอบไปด้วย 5 กลุ่มวิชา 4 กลุ่มกิจกรรม
จำนวนรวมทั้งสิ้น 129 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน

เรียนตามกลุ่มวิชาจำนวน69 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่ 1 โลกในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารการพัฒนา9 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่ 2 การบริหารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล27 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่ 3 พลวัตทางการเมืองยุคดิจิทัล9 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่ 4 การจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ 12 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่ 5 โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ 12 ชั่วโมง

เรียนจากกิจกรรมจำนวน60 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศ18 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานภายในประเทศ6 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 3 โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ 30 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนำเสนอโครงงานกลุ่ม6 ชั่วโมง

ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศแถบเอเชีย)- ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา

โลกในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารการพัฒนา จำนวน 9 ชั่วโมง

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ส่งผลให้องค์การภาครัฐและภาคเอกชนต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรักษาความเป็นหนึ่งในการแข่งขัน หน้าที่ของผู้บริหารยุคใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเทคนิคในการบริหารการพัฒนาร่วมสมัยที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

หัวข้อวิชา

 • ภาวะผู้นำกับการบริหารการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 (3 ชม.)
 • ผู้บริหารการพัฒนากับความรับผิดชอบและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (3 ชม.)
 • เทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับนักบริหารการพัฒนา (3 ชม.)

การบริหารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล จำนวน 27 ชั่วโมง

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ ทั้งในมิติของขั้นตอน เครื่องมือ เทคโนโลยี รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินงาน ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค การประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล ทั้งภาคการผลิตและการบริการ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ social media ในระบบเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายเศรษฐกิจมหภาคในยุคดิจิทัล

หัวข้อวิชา

 • Digital Marketing in a Globalized World (3 ชั่วโมง)
 • ปนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล (3 ชม.)
 • การค้าระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล (3 ชม.)
 • Digital Economy and Socialnomics (3 ชม.)
 • Startup กับการบริหารการพัฒนา (3 ชั่วโมง)
 • Digital Branding Trend (3 ชม.)
 • กลยุทธ์ความสำเร็จของ Fintech (3 ชม.)
 • เทคโนโลยี Blockchain สำหรับนักบริหาร (3 ชม.)
 • เโอกาสและความท้าทายของ Cryptocurrencies (3 ชม.)

พลวัตทางการเมืองยุคดิจิทัล จำนวน 9 ชั่วโมง

ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในบริบทของโลกยุคใหม่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพฤติกรรมทางการเมืองยุคใหม่ในบริบทโลก ธรรมาภิบาลโลก นโยบายสาธารณะ กระแสโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของเทคโนโลยีในทางการเมืองและสังคม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนา

หัวข้อวิชา

 • นโยบายสารธารณะในโลกยุคดิจิทัล (3 ชม.)
 • อาชญากรรมไซเบอร์และภัยคุกคามรูปแบบใหม่กับการบริหารการพัฒนา (3 ชม.)
 • กฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล (3 ชม.)

การจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ จำนวน 12 ชั่วโมง

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาองค์การ ลักษณะและแนวทางการพัฒนาขององค์การแห่งความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล และปัจจัยในการขับเคลื่อนให้องค์การก้าวไปสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ในองค์การที่ใช้ข้อมูลสารสารเทศและความรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครอบคลุมสาระสำคัญในการบริหารและกลยุทธ์ในองค์กรดิจิทัล บทบาทของข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารองค์การ การแปรสารสนเทศให้เป็นความรู้ เพื่อการบริหารและกำหนดกลยุทธ์ การบริหารและตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลหลากหลาย มีจำนวนมหาศาลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้บริหารควรทราบ เพื่อบริหารองค์การในยุคดิจิตอล

หัวข้อวิชา

 • The Success Story: Grab (3 ชม.)
 • ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล Big Data (3 ชม.)
 • การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ Smart City (3 ชม.)
 • การสื่อสารองค์การยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ (3 ชม.)

โครงงานและการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ จำนวน 12 ชั่วโมง

เป็นการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มที่เน้นการทำงานเชิงปฏิบัติการ โดยการกำหนดปัญหาทางการบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัลและการปฏิบัติกับกรณีหรือสถานการณ์จริงโดยให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขบนพื้นฐานของความรู้ที่ได้ศึกษามาและมีการปฏิบัติจริงและนำเสนอในห้องเรียนในตอนท้ายของหลักสูตร

หัวข้อวิชา

 • การเรียนจากกิจกรรมจำนวน 60 ชั่วโมง
 • กิจกรรมปฐมนิเทศ จำนวน 18 ชั่วโมง การแนะนำหลักสูตร กระบวนการศึกษา ข้อปฏิบัติขณะเข้ารับการศึกษา การอยู่ร่วมกันตลอดหลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายและการละลายพฤติกรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความมีประสิทธิภาพของหลักสูตรและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีช่วงเวลาต่อเนื่องกัน
 • การศึกษาดูงานภายในประเทศ จำนวน 6 ชั่วโมง การศึกษาดูงานในพื้นที่จริงทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง และเกิดการเรียนรู้จากสิ่งใหม่ ๆ สามารถนำความรู้ใหม่จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
 • โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ จำนวน 30 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงโดยการแบ่งกลุ่มและบริหารจัดการกันเองภายในกลุ่ม เกิดการสร้างการทำงานเป็นทีมและการนำความรู้จากกลุ่มวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริง มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนำเสนอโครงงานกลุ่ม จำนวน 6 ชั่วโมง

การรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุระหว่าง 27-45ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
หรือมีประสบการทำงานอย่างน้อย 5 ปี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุระหว่าง 27-45ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร หรือมีประสบการทำงานอย่างน้อย 5 ปี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

ข้าราชการและพนักงานองค์การภาครัฐ

 • ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป, ประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป)
 • ข้าราชการรุ่นใหม่ในโครงการ Fast track หรือเทียบเท่า
 • ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป
 • นายทหารหรือนายตํารวจ ที่มีชั้นยศพัที่มีชั้นยศร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือร้อยตำรวจเอก ขึ้นไป
 • ครู นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน
  หรือเป็นพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

รัฐวิสาหกิจ

 • พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองขึ้นไป

ภาคเอกชน

 • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ
 • สื่อสารมวลชน ศิลปิน ดารา พิธีกร
 • ผู้บริหารภาคประชาสังคม มูลนิธิ NGOs สมาคม
 • อื่น ๆ

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 17 สัปดาห์ หรือ 129 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. 2561 – 15 ธ.ค. 2561
เฉพาะวันเสาร์ เวลา 10.00-16.30 น.
ณ รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
ทั้งหมด จะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร
“นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล”
(Development Administrator in Digital Era)
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักฐานในการสมัคร

สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดจำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ชุด
รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป
หลักฐานการปฏิบัติงานจำนวน 1 ชุด

ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 20 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลคัดเลือก 2 สิงหาคม 2561
ชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
รายงานตัว 8 - 10 สิงหาคม 2561
ช่วงเวลาการปฐมนิเทศ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561
ช่วงเวลาเรียน 8 กันยายน – 15 ธันวาคม 2561

จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการศึกษาแต่ละรุ่นไม่เกิน 100 คน

ค่าธรรมเนียม

65,000 บาท ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง