WHAT IS DAD
TOPICS
IMPORTANT DATE

* รายละเอียดและวันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิทยากรของหลักสูตร

ผู้บริหารขององค์กรภาครัฐและเอกชน
อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ค่าธรรมเนียมคนละ
79,500 บาท

(เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)
ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (ในเอเชีย)
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

กำหนดการ

รับสมัครรุ่นที่ 5  : ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พ.ย. 2563
ประกาศผลคัดเลือก  : ภายใน 30 พ.ย. 2563
ชำระค่าธรรมเนียม   : 1 – 11 ธ.ค. 2563
รายงานตัว (ตัดสูท)  : 16 – 18 ธ.ค. 2563
ช่วงเวลาการปฐมนิเทศ  : 21 – 23 ม.ค. 2564
ช่วงเวลาเรียน : 30 ม.ค. – 8 พ.ค. 2564

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการอบรม 16 สัปดาห์ หรือ 120 ชั่วโมง
โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 8 พฤษภาคม 2564
เฉพาะวันเสาร์ เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และอาคาร FYI Center

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุระหว่าง 27 – 45 ปี
หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

ข้าราชการและพนักงานองค์การภาครัฐ

  • ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการขึ้นไป หรือ ข้าราชการในโครงการ
    Fast Track หรือ นปร. หรือ เทียบเท่า

ภาคเอกชน

  • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ สื่อสารมวลชน ศิลปิน ดารา พิธีกร
    ผู้บริหารภาคประชาสังคม มูลนิธิ NGOs สมาคม และอื่น ๆ

บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมโดยทางหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา

TESTIMONIAL
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน
ภาพบรรยากาศกิจกรรม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตร DAD รุ่นที่ 5
อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ Click
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัคร online : Click
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 02 727-3900, 02 727-3868
มือถือ : 092-728-6722
อีเมล : dad.gspa.nida@nida.ac.th , dad.gspa.nida@gmail.com
 : dad gspa nida
: dadgspanida
: dadnida

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล
(Developement Administrator in Digital Era)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์