WHAT IS DAD ?

      การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้านและมีทักษะขั้นสูง รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับทิศทาง การพัฒนาของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ปัจจัยต่าง ๆ ในโลกทั้งเศรษฐกิจการเมือง สังคม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
      ผู้บริหารยุคใหม่ยังจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรมการบริหารและการจัดการที่ทันสมัยเพื่อที่จะสามารถพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ และตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ที่ต้องขับเคลื่อนและจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด โดยกระบวนการ เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร

      การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้านและมีทักษะขั้นสูง รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับทิศทาง การพัฒนาของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ปัจจัยต่าง ๆ ในโลกทั้งเศรษฐกิจการเมือง สังคม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
      ผู้บริหารยุคใหม่ยังจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรมการบริหารและการจัดการที่ทันสมัยเพื่อที่จะสามารถพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ และตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ที่ต้องขับเคลื่อนและจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุดโดยกระบวนการ เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร

WHY DAD ?

IMPORTANT DATES

* รายละเอียดและวันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิทยากรของหลักสูตร

ผู้บริหารขององค์กรภาครัฐและเอกชน
อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

DIRECTOR

DIRECTOR

ADVISORS

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม

ค่าธรรมเนียมคนละ

75,000 บาท

(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
(ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)
ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (ในเอเชีย)
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

กำหนดการ

รับสมัครรุ่นที่ 4 ตั้งแต่       บัดนี้ ถึง 22 พ.ย. 2562
ประกาศผลคัดเลือก          ภายใน 30 พ.ย. 2562
ชำระค่าธรรมเนียม            6 ธ.ค. 2562
รายงานตัว                   16 – 18 ธ.ค. 2562
ช่วงเวลาการปฐมนิเทศ      16 ม.ค. 2563 ที่ NIDA
                              17- 18 ม.ค. 2563
                              (Cape Dara Resort พัทยา)
ช่วงเวลาเรียน               25 ม.ค. – 2 พ.ค. 2563

ระยะเวลาการศึกษา

ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 พฤษภาคม 2563
เฉพาะวันเสาร์ เวลา 13.00-17.30 น.
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุระหว่าง 27 – 45 ปี
หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

ข้าราชการและพนักงานองค์การภาครัฐ

  • ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ภาคเอกชน

  • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ สื่อสารมวลชน ศิลปิน ดารา พิธีกร
    ผู้บริหารภาคประชาสังคม มูลนิธิ NGOs สมาคม และอื่น ๆ

บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมโดยทางหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา

TESTIMONIAL

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตร DAD รุ่นที่ 4
อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ Click
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัคร online : Click
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 02-727-3701, 0-2727-3879, 0-2375-1297
มือถือ : 092-728-6722
อีเมล : dad.gspa.nida@nida.ac.th , dad.gspa.nida@gmail.com
 : dad gspa nida
: dadgspanida
: dadnida


สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program”
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์