คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตร DAD รุ่นที่ 7
อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ Click
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัคร online : Click
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร:  092-728-6722
Email : dad.gspa.nida@nida.ac.th , dad.gspa.nida@gmail.com
 : DAD NIDA
: dad_nida
: @dadnida

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล
(Development Administrator in Digital Era)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์