รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)

WebDPA01
WebDPA02
WebDPA03
WebDPA04
WebDPA05
WebDPA06
WebDPA07

 

 1.ชื่อหลักสูตร

  : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  : Doctor of Public Administration Program
   

2. ชื่อปริญญา

  : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  รป.ด.
  : Doctor of  Public Administration D.P.A.
   

 3.หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้อำนวยการหลักสูตร

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร บุราคม(ผู้อำนวยการหลักสูตร)
   

4.ปรัชญาของหลักสูตร

               การศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยขั้นสูงในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
   

5.วัตถุประสงค์

 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีดังนี้

  5.1  เพื่อผลิตรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้มีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยขั้นสูงในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
  5.2  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำทางวิชาการ  สามารถนำความรู้มาชี้แนะเพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานและประเทศชาติ
  5.3  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนมีคุณธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
     

6.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  เปิดสอน 3 สาขา ดังนี้
  6.1  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  6.2  นโยบายสาธารณะ
  6.3  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
     

7.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  7.1  ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ ไม่ต่ำกว่า 3.2    โดยต้องมีผลงานทางวิชาการแนบพร้อมใบสมัครอย่างน้อย 1 ชิ้น
  7.2  ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ ผลสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 173 หรือผลสอบแบบ Internet-bases(IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ IELTS     ไม่ต่ำกว่า 6 โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร
  7.3  สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
   
 
* กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลสอบ TOEFL
สามารถสมัครสอบได้ที่คณะภาษาและการสื่อสาร ซึ่งจัดให้มีการสอบทุกวันพุธแรกของเดือน เวลา 9.30-11.45 น.
ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 6 ห้อง 601 และ 602
ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท
โทรศัพท์ 0-2727-3147 http://lc.nida.ac.th
 

8.หลักฐานการสมัคร

  8.1  ใบสมัครตามแบบของสถาบัน
  8.2  สำเนาวุฒิปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโทอย่างละ  1  ฉบับ
  8.3  สำเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ
  8.4  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
  8.5  หนังสือรับรอง จำนวน 3 ฉบับ
  8.6  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร)
  8.7  กรณีผู้สมัครมีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.5 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า ต้องส่งผลงานทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาในวันที่สมัครด้วย
  8.8  ผู้สมัครเรียนจะต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่สนใจจะทำให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพิจารณาพร้อมกับใบสมัครด้วย โดยประกอบด้วย ห้วข้อ ความสำคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์    การศึกษา วรรณกรรม หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย (ความยาวไม่เกิน 15 หน้า)
  8.9  กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้มีหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
    8.9.1  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    8.9.2  หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่ 
 
 
Educational Service division, National Institute of Development Administration, 
  118  Serithai Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240  THAILAND
  (662) Facsimile: (662)  377 7477 
 
    การยื่นใบสมัคร  ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 1
  

9.การคัดเลือกผู้สมัครเป็นนักศึกษา

  9.1  การคัดเลือกเบื้องต้น โดยพิจารณาจาก
    ก.  ใบสมัคร
    ข.  คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS
    ค.  หนังสือรับรอง
    ง.  สาขาวิชาเอกที่ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษา   โดยผู้สมัครจะต้องระบุสาขาวิชาเอกที่ต้องการศึกษามาพร้อมกับใบสมัคร
  9.2  การสอบสัมภาษณ์   โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นมาแล้ว
     

10.ระบบการศึกษา

               ใช้ระบบการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา 16 สัปดาห์ ภาคฤดูร้อนแต่ละภาคมีระยะเวลาการศึกษา 8 สัปดาห์
              ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ใช้เวลาประมาณ  4 ปี
  10.1  จำนวนหน่วยกิต
    แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  10.2  สาขาวิชาเอก
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีสาขาวิชาเอก 3 สาขา ดังน
    1.  นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
    2.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
    3.  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)
     

11.ระยะเวลาการศึกษา

  เวลาเรียน วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. 
    วันเสาร์ และ วันอาทิตย์  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
     
               นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ต้องศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาไม่เกิน  6  ปี นับจากวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญ

12.การลงทะเบียนเรียน

  12.1  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   จะต้องลงทะเบียนในรายวิชาเรียน  ดังนี้
    สำหรับนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ สำหรับในภาคฤดูร้อนนักศึกษาอาจลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
    สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนเต็มเวลา โดยต้องทำงานเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 3 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
  12.2  สำหรับการลงทะเบียนการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ 12 หน่วยกิต
  12.3  นักศึกษาที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภายในกำหนดเวลา ตามข้อ 9 จะหมดสภาพนักศึกษา เว้นแต่ในกรณีพิเศษคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจผ่อนผันให้นักศึกษาที่สอบผ่านการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แล้ว ขยายเวลาการศึกษาได้ไม่เกินครั้งละ 1 ปีการศึกษา และผ่อนผันได้อย่างมาก 2 ครั้งติดต่อกัน ทั้งนี้ การต่อเวลานั้นจะต้องดำเนินการทันทีที่นักศึกษาครบกำหนดเวลาตามข้อ 9 และต้องมีความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความจำเป็นทางวิชาการ หรือเหตุสุดวิสัย และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
การสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
  การสอบคุณสมบัติ สามารถดำเนินการได้ดังนี้
         นักศึกษาสามารถสอบคุณสมบัติได้เมื่อผ่านการศึกษารายวิชาต่างๆ  ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0
         นักศึกษาที่สอบตก 1 หมวดวิชา จากหมวดวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร ให้สอบซ้ำเฉพาะหมวดวิชาที่ตกในการสอบครั้งต่อไป
         การสอบแต่ละหมวดวิชาจะกระทำได้ภายใน 2 ปีการศึกษา หลังจากเรียนสำเร็จรายวิชา แต่ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
         การสอบคุณสมบัติ จะจัดให้มีขึ้นภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ถ้าสอบไม่ผ่านตามกำหนด ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา หรือตามความเหมาะสม ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
         เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และระเบียบข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
         นักศึกษาปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพสูง และมีความคิดริเริ่มทางวิชาการ
         นักศึกษาจะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน และจะต้องผ่านการสอบเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เสนอมา
         นักศึกษาต้องลงทะเบียนสำหรับวิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องเป็นสัดส่วนกับปริมาณงานวิทยานิพนธ์ที่ทำในภาคการศึกษานั้น ๆ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินภาคการศึกษาละ 12 หน่วยกิต
         วิทยานิพนธ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้สู่สังคมวิชาการสากล
         กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำอย่างน้อย 1 ท่าน และอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอีกไม่เกิน 2 ท่าน ที่เป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
         กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่าน และกรรมการสอบอีก 2 ท่าน ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์ภายนอกก็ได์
 

13.การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

  13.1  การวัดผลการศึกษา  เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา ซึ่งใช้ระบบ 4 ระดับคะแนน มี 10 ลำดับขั้น ดังนี้
  13.2  การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จะต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอแก่ความจำเป็นในการศึกษา โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด  ผู้ที่มีความรู้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด  จะต้องปรับปรุงมาตรฐานความรู้ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด มิฉะนั้น ถือว่าขาดคุณสมบัติ
         การนำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาก่อนการสอบ(Defend) วิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษานำเสนอบางส่วนของวิทยานิพนธ์ที่สรุปเป็นบทความทางวิชาการแล้ว เสนอในการประชุมทางวิชาการที่เปิดให้ชุมชนทางวิชาการและผู้สนใจโดยทั่วไปได้เข้ารับฟังและเสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
  ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย ดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจออกระเบียบว่าด้วยการเสนอ การดำเนินการ และการสอบวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม ตามที่เห็นเหมาะสมก็ได้ ทั้งนี้เพื่อคุณภาพของวิทยานิพนธ์เป็นสำคัญ
  รูปแบบและลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบของสถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์

14.อาจารย์ผู้สอน

                  14.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ พบ.ด. การบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง Ph.D. (Policy Development and Program Evaluation) Vanderbilt University, U.S.A.
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์ Ph.D. (Political Science) Indiana University, U.S.A.
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ Ph.D. (Administrative Studies) York University, CANADA
รองศาสตราจารย์ ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ Ph.D (Economics)  University of Hawaii, U.S.A.
                  14.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ พบ.ด. การบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง Ph.D. (Policy Development and Program Evaluation) Vanderbilt University, U.S.A.
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์ Ph.D. (Political Science) Indiana University, U.S.A.
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ Ph.D. (Administrative Studies) York University, CANADA
                14.3  อาจารย์ประจำคณะ
กฤษ   เพิ่มทันจิตต์, ศาสตราจารย์
  M.Sc., Asian Institute of Technology 
  Ph.D. (City and Regional Planning), University of Pennsylvania, U.S.A.
พิชิต   พิทักษ์เทพสมบัติ
  Ph.D. (Demography)
  Utah State University, U.S.A.
สมบัติ   ธำรงธัญวงศ์, ศาสตราจารย์
  M.A. (Political Science), Chulalongkorn University
  Ph.D. (Development Administration), National Institute of   Development Administration, NIDA
กิตติ   บุนนาค, รองศาสตราจารย์
  M.A. (Accounting), Chulalongkorn University
  Ph.D. (Development Administration), National Institute of  Development Administration, NIDA
จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์, รองศาสตราจารย์
  M.P.A., National Institute of Development Administration,  NIDA
  Ph.D. (Political Science), Indiana University, U.S.A.
จุรี   วิจิตรวาทการ, รองศาสตราจารย์
  M.A. (Asian Studies), University of California  Berkeley,U.S.A.
  Ph.D. (Anthropology), University of California  Berkeley,U.S.A.
ทวีศักดิ์   สูทกวาทิน, รองศาสตราจารย์
  M.P.A. (Hons.) (Public Administration), National Institute of  Development Administration, NIDA
ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์
  M.E.S. (Information Management), York University, Canada
  Ph.D. (Administrative Studies), York University, Canada
นิสดารก์  เวชยานนท์, รองศาสตราจารย์
  M.P.A., National Institute of Development Administration, NIDA
  Ph.D. (Political Science), Northern Illinois University, U.S.A.
บุญอนันต์   พินัยทรัพย์, รองศาสตราจารย์
  M.Ed., Loyola University Chicago, U.S.A.
  Ph.D. (Higher Education), Loyola University Chicago, U.S.A.
พลภัทร  บุราคม, ศาสตราจารย์
   M.A., Northwestern University, U.S.A.
   Ph.D. (Political Science),  Northwestern University. U.S.A.
มนตรี   โสคติยานุรักษ์, รองศาสตราจารย์
   M.A. (Economics), University of Minnesota, U.S.A.
   Ph.D. (Economics), University of Minnesota, U.S.A.
สุจิตรา  บุณยรัตพันธุ์, รองศาสตราจารย์
  M.A., Oxford University, UK
  Ph.D. (Political Science), University of California  Berkeley, U.S.A.
อัญชนา  ณ  ระนอง, ศาสตราจารย์
  M.A. (Economics, English Program), Thammasat University
  M.P.P. (Public Policy), Vanderbilt University, U.S.A.
  Ph.D. (Policy Development and Program Evaluation), Vanderbilt University, U.S.A.
อุดม  ทุมโฆสิต, ศาสตราจารย์
  M.P.A., National Institute of Development Administration,NIDA
  Ph.D. (Development Administration), NIDA
จันทรานุช  มหากาญจนะ, รองศาสตราจารย์
  M.A. (Political Science), Northern Illinois University, U.S.A.
  Ph.D. (Political Science), Northern Illinois University, U.S.A.
ณัฐฐา   วินิจนัยภาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  M.P.A. (Public Policy and Project Management), NIDA
  M.P.P. (Public Policy),University of Southern California, U.S.A.
  Ph.D. (Public Administration) University of Southern California, U.S.A.
ไพโรจน์   ภัทรนรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  M.P.A., National Institute of Development Administration, NIDA
  Ph.D. (Regional and Rural Development Planning), Asian Institute of Technology
วีระวัฒน์   ปันนิตามัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  M.S. (Applied Psychology), University of Georgia, U.S.A.
  Ph.D. (Industrial Organizational Psychology), University of Georgia, U.S.A.
อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, รองศาสตราจารย์
  Ph.D. (Political Science) Chulalongkorn University
  Ph.D. (Southeast Asia Area Studies) Kyoto University, Japan
เกษมศานต์   โชติชาครพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  M.A. (Master of Public Administration), Kentucky State University, U.S.A.
  Ph.D. (Public Policy Analysis and Administration), Saint Louis University, U.S.A.
พลอย   สืบวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  M.A. (Organization Studies), University of Warwick, UK
  Ph.D. (Development Administration), NIDA
   

15.งบประมาณ

                       ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 450,000 บาท

  15.1  จำนวนหน่วยกิต
    เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
     
  15.2  องค์ประกอบของหลักสูตร
   
วิชา จำนวนหน่วยกิต
1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

2.  หมวดวิชาหลัก
3.  หมวดวิชาเอก
4.  สอบคุณสมบัติ

5.  วิทยานิพนธ์

2  วิชา   6  หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
18  หน่วยกิต
12  หน่วยกิต
สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ
30 หน่วยกิต
 36  หน่วยกิต
รวม 66  หน่วยกิต
     
  15.3  รายวิชา
    15.3.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน นักศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอแก่ความจำเป็นในการศึกษา หากนักศึกษาคนใดมีความรู้ไม่เพียงพอ (เทียบเท่าวัดด้วยข้อสอบ TOEFL/ITP  ต่ำกว่า 550  คะแนน หรือการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์   ต่ำกว่า 213 หรือการสอบแบบ Internet-bases(IBT) ต่ำกว่า 79 หรือ ได้ผลการสอบ IELTS ต่ำกว่า 6.5)  จะต้องเรียนเสริมจนสอบผ่านในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
    หมวดวิชาเสริมพื้นฐานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ประกอบด้วย
   
(1)  ภส. 4004  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง  
(หากได้รับผลการศึกษาต่ำกว่า B ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ภส. 4012)
หน่วยกิต
(2)  ภส. 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หน่วยกิต
(3)  ภส. 6000  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา 
(หากได้รับผลการศึกษาต่ำกว่า B ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ภส. 6001)
หน่วยกิต
(4)  ภส. 6001  การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา  หน่วยกิต
    อนึ่งนักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้      
    1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทจากสถาบัน การศึกษาภายในประเทศในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ในระดับปริญญาตรี และ 3.25 ในระดับปริญญาโท หรือ
    2. เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ โดยต้องเป็นผู้มีถิ่นกำเนิดและที่อยู่ถาวรในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ด้วย หรือ
    3. ได้รับผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ได้ผลตั้งแต่ 213  ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ Internet-bases(IBT) ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไป หรือได้ผลการสอบ IELTS ตั้งแต่ระดับ 6.5 ขึ้นไป ไม่เกิน 2 ปี
     
    15.3.2 หมวดวิชาหลัก นักศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.1 จะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้อย่างน้อย 18 หน่วยกิต
   
*(1) รศ. 8000  ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ หน่วยกิต
(2) รศ. 8001  การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ หน่วยกิต
(3) รศ. 8002  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ หน่วยกิต
(4) รศ. 8003  การบริหารการเงินการคลังและระบบสถาบันการเงิน หน่วยกิต
(5) รศ. 8004  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ หน่วยกิต
*(6) รศ. 8100  ปรัชญาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยกิต
*(7) รศ. 8101  การวิจัยเชิงปริมาณ 1 หน่วยกิต
(8) รศ. 8102  การวิจัยเชิงปริมาณ 2 หน่วยกิต
(9) รศ. 8103  การวิจัยเชิงคุณภาพ หน่วยกิต
    หมายเหตุ  วิชา  รศ. 8000, 8100  และวิชา 8101  เป็นวิชาบังคับที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนเรียนในหมวดนี้
     
    15.3.3  หมวดวิชาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีสาขาวิชาเอก 3 สาขาดังนี้
               (1)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
           (2)  นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
           (3)  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)
               ดังมีรายละเอียดรายวิชาในแต่ละสาขาวิชาเอก ดังนี้
                       15.3.3.1   สาขาวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human  Resource Management) นักศึกษาที่เลือกสาขานี้  จะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 12 หน่วยกิต
   
(1) รศ. 8401  กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยกิต
(2) รศ. 8402  องค์การแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาขีดความสามารถ หน่วยกิต
(3) รศ. 8403  กลยุทธ์ในการบริหารค่าตอบแทนแบบจูงใจเพื่อการแข่งขัน หน่วยกิต
(4) รศ. 8404  กลยุทธ์ในการประเมินบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยกิต
(5) รศ. 8405  สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยกิต
(6) รศ. 8005  การศึกษาตามแนวแนะ หน่วยกิต
  บุพวิชา รศ. 8002     
     
                       15.3.3.2   สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะ  (Public Policy) นักศึกษาที่เลือกสาขานี้
จะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้อย่างน้อย 12 หน่วยกิต
   
(1) รศ. 8601  การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย หน่วยกิต
(2) รศ. 8602  กระบวนการนโยบายสาธารณะในประเทศไทยการวิเคราะห์ผลกระทบ หน่วยกิต
(3) รศ. 8603  การวิเคราะห์นโยบายการเงินและการคลัง หน่วยกิต
(4) รศ. 8604  การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยกิต
(5) รศ. 8605  สัมมนาการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะ หน่วยกิต
(6) รศ. 8005  การศึกษาตามแนวแนะ หน่วยกิต
  บุพวิชา รศ. 8004     
                         15.3.3.3  สาขาวิชาเอกการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  (Public and Private Management) นักศึกษาที่เลือกสาขาวิชานี้  จะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้อย่างน้อย 12 หน่วยกิต สำหรับแบบ 2.1
   
(1) รศ. 8801  การเงินและการตลาดการเงิน หน่วยกิต
(2) รศ. 8802  การจัดการนโยบายและกลยุทธ์การแข่งขัน หน่วยกิต
(3) รศ. 8803  การปรับโครงสร้างและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 3 หน่วยกิต
(4) รศ. 8804  รัฐบาลและการกำหนดนโยบายของธุรกิจ 3 หน่วยกิต
(5) รศ. 8805  สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3 หน่วยกิต
(6) รศ. 8005  การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต
       
    15.3.4 รศ. 9900  วิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต  ในแบบ 1.1 และไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิตในแบบ 2.1
     
  15.4  แผนการศึกษา
     
 
ภาคการศึกษาที่  1 (ภาคฤดูร้อน)
ภส. 4004  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง ไม่นับหน่วยกิต
ภส. 6000  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่  2
รศ. 8000  ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ 3 หน่วยกิต
รศ. 8001  การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ 3 หน่วยกิต
รศ. 8101  การวิจัยเชิงปริมาณ  1 3 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่  3
รศ. 8100  ปรัชญาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3 หน่วยกิต
รศ. 8xxx  วิชาในหมวดวิชาหลัก 3 หน่วยกิต
รศ. 8xxx  วิชาในหมวดวิชาหลัก 3 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่  4
รศ. 8xxx  วิชาในหมวดวิชาเอก     3 หน่วยกิต
รศ. 8xxx  วิชาในหมวดวิชาหลัก 3 หน่วยกิต
รศ. 8xxx  วิชาในหมวดวิชาหลัก 3 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 5
รศ. 8xxx  วิชาสัมมนาการวิจัยและพัฒนาในหมวดวิชาเอก  3 หน่วยกิต
รศ. 8xxx  วิชาในหมวดวิชาหลัก 3 หน่วยกิต
รศ. 8xxx  วิชาในหมวดวิชาหลัก 3 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่  6
  สอบคุณสมบัติ    
รศ. 9900  วิทยานิพนธ์    
 
  15.5  รายวิชา
    สาระสังเขปรายวิชาและข้อกำหนดเกี่ยวกับบุพวิชาต่างๆ ของหลักสูตร 
     
 
 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ภส. 4004 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    3   หน่วยกิต
LC. 4004 Advanced Integrated English Language Skills Development
                   เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอหน้าชั้นเป็นกลุ่มย่อย การเขียนสรุปเพื่อจับประเด็นสำคัญ การเขียนรายงานและการวิจัย โดยผู้บรรยายอาจมอบหมายงานกลุ่มตามความเหมาะสม
 
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   3   หน่วยกิต
LC. 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
                  ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4003 และ ภส. 4004 เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
 
ภส. 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา   3   หน่วยกิต
LC. 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
                   ทบทวนกลวิธีที่จำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบด้วยความรู้ทางด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนื้อหาภายใน    อนุเฉทและเรื่องที่อ่าน
 
ภส. 6001 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับ  3   หน่วยกิต
LC. 6001 Remedial Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
                   ฝึกการอ่านเพิ่มเติมและซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา  ภส.  6000  เพื่อปรับปรุงความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
 
 
หมวดวิชาหลัก
รศ. 8000 ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ    3   หน่วยกิต
PA. 8000 Public Management Theory
                   ศึกษาถึงปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการภาครัฐ ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมถึงหลักการพื้นฐานธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ และผลลัพธ์ของการจัดการภาครัฐ โดยมีจุดเน้นเรื่องประโยชน์สาธารณะ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม คุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน ศึกษาถึงวิวัฒนาการและพลวัตรของแนวคิดการจัดการภาครัฐร่วมสมัย   ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง กฎหมายมหาชนกับการจัดการภาครัฐ ปฏิสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาค
ประชาสังคมกับการจัดบริการสาธารณะ การบูรณาการองค์ความรู้ของสาขาวิชาในแนวสหวิทยาการการสังเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย และแนวทางที่เป็นสากล
 
รศ. 8001 การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ          3   หน่วยกิต
PA. 8001 Analysis of Organization and Management
                   ศึกษาเทคนิคและทฤษฎีต่าง ๆ  ในการวิเคราะห์  เพื่อให้เข้าใจองค์การและการจัดการอย่าง ลึกซึ้ง เช่น การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโครงสร้างองค์การและกระบวนการจัดการ วิเคราะห์ทีม วิเคราะห์พฤติกรรมและวัฒนธรรม วิเคราะห์ภาวะผู้นำ วิเคราะห์แผนและกลยุทธ์ วิเคราะห์กระบวน-การปฏิบัติงาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิเคราะห์สารสนเทศ วิเคราะห์ความขัดแย้ง วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์ผู้บริโภค วิเคราะห์ความสำเร็จและล้มเหลว เป็นต้น
 
รศ. 8002 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ       3   หน่วยกิต
PA. 8002 Human Resource Management for Excellence
                    ศึกษาแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ขององค์การและกลยุทธ์การบริหารคน อันได้แก่ กลยุทธ์ในการจ้างงาน กลยุทธ์ในการใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์ในการจูงใจให้คนมีความรักและผูกพันต่อองค์การ วิเคราะห์การ-ดำเนินบทบาทที่ควรจะเป็นของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะบทบาทในการเป็นผู้ร่วมกำหนด    กลยุทธ์ และบทบาทของผู้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้องค์การ ศึกษาความเปลี่ยนแปลงขององค์การในอนาคต ลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต และลักษณะของบุคลากรที่องค์การต้องการในอนาคต ศึกษาระบบการจ่ายค่าตอบแทนและระบบการประเมินผล พฤติกรรมและการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขัน
 
รศ. 8003 การบริหารการเงินการคลังและระบบสถาบันการเงิน     3   หน่วยกิต
PA. 8003 Fiscal and Financial Systems and Institution Management
                   ศึกษาโครงสร้างของระบบการเงินและการคลังของประเทศ โครงสร้างของรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล แนวทางการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงนโยบายด้านรายจ่ายสาธารณะ นโยบายภาษีอากร การก่อหนี้สาธารณะ และนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ ตลอดจนศึกษาถึงความสำคัญของระบบสถาบันการเงินต่อการพัฒนาประเทศ และบทบาทของธนาคารกลางในการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงิน
 
รศ. 8004 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ   3   หน่วยกิต
PA. 8004 Policy Analysis
                   ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ นโยบายศาสตร์ ประเภทของนโยบายสาธารณะและตัวแบบนโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษากระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทั้งปัญหานโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย การประกาศใช้นโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้กรณีศึกษาของไทยประกอบการอธิบาย
 
รศ. 8100 ปรัชญาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  3   หน่วยกิต
PA. 8100 Philosophy of the Social Sciences
                   ศึกษาปรัชญา ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเน้นศึกษาถึงแนวทางการสร้างทฤษฎีทั่วไป องค์ประกอบของทฤษฎี การพิสูจน์ความถูกต้องของทฤษฎีในเชิงประจักษ์ ตลอดจนบทบาทของค่านิยมที่มีผลต่อการสร้างทฤษฎี และการพิสูจน์ความถูกต้องของทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัย ความเป็นเหตุเป็นผล และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ตัวแปร
 
รศ. 8101 การวิจัยเชิงปริมาณ 1  3   หน่วยกิต
PA. 8101 Quantitative Research Methods I
                   ศึกษาสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานโดยเฉพาะเทคนิคทางสถิติที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวต่างๆ (Bivariate Analysis) ตลอดจนถึงแนวทางการวัดตัวแปร การสร้างมาตรวัด ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของมาตรวัด
 
รศ. 8102 การวิจัยเชิงปริมาณ 2  3   หน่วยกิต
PA. 8102 Quantitative Research Methods II
                   ศึกษาตัวแปรทางการวิจัยต่าง ๆ เช่น Independent, Dependent, Control, Intervening, Suppressing ตลอดจน Proxy และ Dummy Variables เน้นศึกษาถึงเทคนิคทางสถิติต่าง ๆ ที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร (Multivariate Analysis) เช่น Multiple Regression Analysis, Path Analysis, Time Series, ANOVA, Factor Analysis เป็นต้น
 
หมวดวิชาเอก
สาขาวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
รศ. 8401 กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  3   หน่วยกิต
PA. 8401 Strategic Human Resource Management 
                  ศึกษารูปแบบกลยุทธ์ของการบริหารคน ทั้งในกลยุทธ์แบบเชิงรุก (Proactive) และกลยุทธ์เชิงรับ (Reactive) การวิเคราะห์องค์การเพื่อการเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหารคนที่เหมาะสม การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของธุรกิจและกลยุทธ์ของคน รวมทั้งการบูรณาการกลยุทธ์การ-บริหารคนกับกระบวนการต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและการพัฒนาศักยภาพของคน การจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศึกษาบทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้างาน (Line Managers) ซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จ
 
รศ. 8402 องค์การแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์  3   หน่วยกิต
PA. 8402 Organization Learning and Competency 
                  ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการของการพัฒนาคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งแนวคิด     ตะวันออก เช่น ศาสนาพุทธและแนวคิดของตะวันตก ศึกษาถึงวิธีการประเมินศักยภาพของคน การทำการวิเคราะห์ขีดความสามารถ (Competency Framework) ศึกษาแนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยที่ทำให้องค์การพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ วัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ศึกษาตัวอย่างองค์การที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices) ว่ามีวิธีการสร้างและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์อย่างไร
 
รศ. 8403 กลยุทธ์ในการบริหารค่าตอบแทนแบบจูงใจเพื่อการแข่งขัน   3   หน่วยกิต
PA. 8403 Compensation Program Strategy and Design
                 ศึกษาทฤษฎีการบริหารค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่นำมาใช้ในองค์การสมัยใหม่ ทั้งในส่วนที่เป็นค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ศึกษาแนวคิดการบริหารค่าจ้างแบบยืดหยุ่น การทำการประเมินค่างาน (Job Evaluation) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การทำการสำรวจค่าจ้าง (Pay Survey) การออกแบบค่าตอบแทนที่  จูงใจ รวมทั้งแนวคิดในการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของผลงานกลุ่ม ผลงานเดี่ยว ว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
 
รศ. 8404 กลยุทธ์ในการประเมินบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน    3   หน่วยกิต
PA. 8404 Personnel Evaluation and Performance Appraisal 
                  ศึกษารูปแบบแนวคิดในการประเมินบุคคลตั้งแต่ในอดีตที่เน้นงาน จนมาถึงปัจจุบัน ที่เน้นทั้งงาน เน้นวัฒนธรรมองค์การและการทำงานเป็นทีม ศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมของคน รวมทั้งกระบวนการ ตลอดจนการสร้างเครื่องมือในการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน องค์การและทีมงาน ศึกษาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ การวัดผลงาน การสร้างตัวชี้วัดในการวัดผลการปฏิบัติงาน การวัดพฤติกรรมคน การนำเอาการประเมินผลแบบ 360 องศา เข้ามาใช้วิเคราะห์  ข้อดีข้อเสียที่เกิดจากการใช้เทคนิค การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการให้คำวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงที่สร้างสรรค์ (Constructive Feedback)
 
รศ. 8405 สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   3   หน่วยกิต
PA. 8405 Seminar on Human Resource Management Research and Development
                  สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของไทยเป็นกรณีศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมด คือ วัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสม
                  ศึกษากระบวนการพัฒนาข้อเสนอในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่การพัฒนาหัวข้อวิทยา-นิพนธ์ กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อเสนอแนะ การสัมมนาวิชานี้นักศึกษาจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน
 
รศ. 8005 การศึกษาตามแนวแนะ   3   หน่วยกิต
PA. 8005 Directed Studies
                 นักศึกษาอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาของตนตามแนวแนะก็ได้
 
สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
รศ. 8601 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย  3   หน่วยกิต
PA. 8601 Policy Implementation and Evaluation
                ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ สมรรถนะของหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารนโยบาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
                ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย กรอบความคิดและระเบียบวิธีในการประเมินผลนโยบาย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการประเมิน
ผลนโยบาย
 
รศ. 8602 กระบวนการนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและการวิเคราะห์ผลกระทบ  3   หน่วยกิต
PA. 8602 Public Policy  Process in Thailand and its Impact
                ศึกษากระบวนการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย โดยครอบคลุมการริเริ่ม การผลักดัน และการประกาศใช้นโยบาย รวมทั้งกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดที่เกิดจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางในการศึกษาและพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย
                ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย ประเภทของผลกระทบ ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อผลกระทบของนโยบาย เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งดัชนีและเครื่องชี้วัดในการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย
 
รศ. 8603 การวิเคราะห์นโยบายการเงินและการคลัง   3   หน่วยกิต
PA. 8603 Fiscal and Monetary Policy Analysis 
              ศึกษาวัตถุประสงค์ของนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ นโยบายการจัดเก็บรายได้และรายจ่ายของรัฐ เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและเป็นธรรม ตลอดจนการจัดการนโยบายด้านอุปสงค์และอุปทานของประเทศอย่างมีดุลยภาพ
            ศึกษาระบบการเงินระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อ นโยบายการเงินการคลังภายในประเทศ รวมทั้งสภาพปัญหาเกี่ยวกับดุลการชำระเงิน และการใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อปรับสภาพดุลการชำระเงินของประเทศ ตลอดจนผลกระทบของนโยบายการเงินระหว่างประเทศ ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
 
สาขาวิชาเอกการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)
รศ. 8801 การเงินและการตลาดการเงิน   3   หน่วยกิต
PA. 8801 Finance and Financial Market 
                ศึกษาทฤษฎีแนวคิดและตัวแบบทางการเงิน การลงทุนและการวางแผนทางการเงิน ระหว่างประเทศขององค์กรทั้งของรัฐและของเอกชน รวมทั้งเข้าใจถึงกลไกของตลาดการเงิน โครงสร้าง  ตลาดเงินตลาดทุน รูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน การกำกับดูแลตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งเข้าใจถึงตราสารทางการเงินใหม่ ๆ และการบริหารความเสี่ยงปัจจัยทางการเงินต่าง ๆ
 
รศ. 8802 การจัดการนโยบายและกลยุทธ์การแข่งขัน   3   หน่วยกิต
PA. 8802 Competitive Strategy & Policy Management
                 ศึกษาทฤษฎีแนวคิดและตัวแบบ เพื่อการแข่งขันทางการค้าในยุคโลกาภิวัตน์ และการค้าเสรี โดยมุ่งสร้างความสามารถเชิงการแข่งขัน รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการแข่งขันในโลกการค้าเสรี ทั้งนี้จะครอบคลุมถึงความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ และการแข่งขันระหว่างธุรกิจในประเทศกับต่างประเทศ และการแข่งขันระหว่างธุรกิจในประเทศกันเอง
 
รศ. 8803 การปรับโครงสร้างและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ   3   หน่วยกิต
PA. 8803 Restructuring & Privatization    
                  ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีการปรับโครงสร้างองค์กร   เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน รวมทั้งโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และศึกษาทฤษฎีและการแปรรูปองค์กร ของรัฐและรัฐวิสาหกิจไปสู่รูปแบบเอกชน    เพื่อเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม รวมทั้งศึกษาถึงกรณีตัวอย่างความสำเร็จ ของการปรับโครงสร้างและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
 
รศ. 8804 รัฐบาลและการกำหนดนโยบายของธุรกิจ    3   หน่วยกิต
PA. 8804 Government & Corporate Policy 
                ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการกำหนดนโยบายของภาคเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ ศึกษาถึงบทบาทของ CEO ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรให้สอดคล้องกับกรอบทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 
รศ. 8005 การศึกษาตามแนวแนะ   3   หน่วยกิต
PA. 8005 Directed Studies
                 นักศึกษาอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาของตนตามแนวแนะก็ได้
 

16.เกณฑ์จำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา

           สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์คณะ รศ. มีอาจารย์จำนวน 25 คน  วุฒิปริญญาเอกจำนวน  23  คน และวุฒิปริญญาโท  2  คน มีนักศึกษาจำนวน  20  คน  ดังนั้น จึงมีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาอยู่ระหว่าง 1.25  :  1  คน
              

17.การประกันคุณภาพของหลักสูตร

          เพื่อให้นักศึกษาทุกหลักสูตรมีคุณภาพไม่แตกต่างกัน  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้ดำเนินการควบคุมคุณภาพ ดังนี้
          1.  มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและผู้อำนวยการหลักสูตร ซึ่งทำหน้าที่ในการประสานงานของหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
          2.  นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนจะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้  หลังจากที่เรียนผ่านรายวิชาแล้ว โดยการสอบดังกล่าวคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จะใช้ข้อสอบกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการวัดผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนในหลักสูตร
          3.  การจัดทำเอกสารตำราในรายวิชาให้กับนักศึกษา โดยทุกวิชาเรียน คณะรัฐประศาสนศาสตร์จะแจกเอกสารตำรา ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้ในห้องเรียนให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการมากขึ้น
          4.  การจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านภาษาอังกฤษ   เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาเอก
          5.  การนำระบบการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา (case study) มาใช้  เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น
          6.  อาจารย์มีเวลาในการนัดพบและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา (office hour) ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
          7.  การให้บริการห้องสมุด และบริการอินเทอร์เน็ต  เพื่อให้นักศึกษาของคณะรัฐประศาสน-ศาสตร์ สามารถค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม ตลอดจนสามารถติดต่อกับคณาจารณ์ได้ดียิ่งขึ้น
          8. นอกจากนั้นทางคณะฯ ยังมีการเชิญอาจารย์จากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมสอนในวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่นักศึกษา
              

18.การพัฒนาหลักสูตร

          คณะกรรมการประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์  กำหนดให้มีการประเมินผลการจัดการและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยจัดให้มีการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา รวมทั้งจัดให้มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร ระหว่างนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและความต้องการของผู้เข้ารับการศึกษา
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
1. คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประธานกรรมการ
  (ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล)  
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
  (ร.ศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี)     
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
  (ศ.ดร.อัญชนา  ณ  ระนอง  
4. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
  (รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์)     
5. ศ.ดร.พลภัทร   บุราคม กรรมการ
6. ศ.ดร.อัญชนา  ณ  ระนอง กรรมการ
7. ศ.ดร.พลภัทร   บุราคม กรรมการและเลขานุการ
    (ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ)
  นางสาวมาลัย  เอี่ยมสอาด เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
  นางสาวเบญจพร อั้มทอง เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
  นายสัมพันธ์  ยิ้มกัน เจ้าหน้าที่การเงิน