รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

พ.ศ.2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ.2520 สมเด็จพระศรินครินทราบรมราชชนนี พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ.2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทาง
การบริหารการพัฒนา 
และพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางพัฒนาสังคม
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์  พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
นายผาย สร้อยสระกลาง พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ.2534 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร  พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
นายจอห์น วิลเลี่ยม ไรอัน พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ.2536 ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ.2537 นายกฤษฏา เลิศฤทธิ์ศิริกุล พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ.2538 พระราชธรรมเจติยาจารย์(วิริยังค์ สิรินธโร) พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ.2539 ศาสตราจารย์ ดร. สัญญา ธรรมศักดิ์ พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ.2542   พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ.2543  พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ.2547 ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การบริหารการพัฒนา)
พ.ศ.2548 ศาสตราจารย์ ดร.อมร รักษาสัตย์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์ Patrick O’Meara ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การบริหารการพัฒนา)
พ.ศ.2550 ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การบริหารการพัฒนา)
พ.ศ.2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การบริหารการพัฒนา)
พ.ศ.2552 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การบริหารการพัฒนา)
พ.ศ.2553 Professor William Plater ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การบริหารการพัฒนา)
พ.ศ.2554 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ.2556 นางผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ.2559 นายบรรยง พงษ์พานิช รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ.2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์