แนะนำหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน


MMMbanner

       ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน สำหรับผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน