20 Nov 2017

เข้าร่วมการประชุม Symposium ท้องถิ่นไทยกับการสร้างเมืองสำหรับอนาคต

ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านณรงค์ เชื้อบุญช่วย และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่านชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ สาขาการปกครองท้องถิ่น

gspa symposium 001

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เข้าร่วมการประชุม Symposium “ท้องถิ่นไทยกับการสร้างเมืองสำหรับอนาคต”
จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.30 น.
ห้อง Miracle Grand Ballroom A และ B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.30 น.
ห้อง Miracle Grand Ballroom A และ B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯum “ท้องถิ่นไทยกับการสร้างเมืองสำหรับอนาคต”
จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read 190 times