20 Nov 2017

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ ศึกษาดูงานนอกสถานที่

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ ศึกษาดูงานนอกสถานที่mpa pa6000 observ 005

วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2560 คณบดี ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล นำนักศึกษาภาคปกติทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาดูงาน
บทบาท อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการป้องกันและปรา
บปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช) นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคปกติ วิชาการจัดการภาครัฐ PA6000

Read 307 times