หลักสูตรปริญญาโท

gspa mpa programs

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีเป้าหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิตและผู้บริหารที่มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารพัฒนาในโลกยุคใหม่ ที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเน้นหลักการบริหารสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

   หลักสูตรครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยศึกษาแบบพหุวิทยาการ (Multi-disciplinary) ที่เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารกับงานในด้านต่างๆอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านการบริหารของผู้บริหารทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจบนพื้นฐานของวิชาการและข้อมูล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ขององค์กรและสังคม

ProgramGSPA 02
ProgramGSPA 03
MPA ENG 100
ProgramGSPA 04
ProgramGSPA 05
ProgramGSPA 06
ProgramGSPA 07
ProgramGSPA 08
ProgramGSPA 09
ProgramGSPA 10
ProgramGSPA 11
 ProgramGSPA 12
 ProgramGSPA 13