ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์

  a nuttakrit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 02-727-3890
Fax : 0-2375-9164
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

  • Ph.D. in Political Science (Field: Public Policy and Methods) Claremont Graduate University: Claremont, CA, USA
  • MPPM (Master of Public Policy and Management) University of Southern California. Los Angeles, CA, USA
  • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  - เกรดเฉลี่ยเป็นลำดับที่หนึ่งของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, จ. นครนายก, ประเทศไทย ( นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 40 นักเรียนนายร้อยจปร. รุ่นที่ 51 )

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

  • ทุนในโครงการเด็กอัจฉริยะ ให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับปริญญาโท และเอก
  • รางวัลการศึกษาดีเยี่ยม จาก School of Policy, Planning, and Development: University of Southern California
  • สำเร็จการศึกษาเป็นอันดับที่ 1 ของ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • รางวัลลักษณะทหารดีเยี่ยม จากโรงเรียนเตรียมทหาร ปี พ.ศ. 2541
   (เกณฑ์การคัดเลือกจากคณาจารย์, ผู้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมรุ่นทั้งสี่เหล่าทัพ ประมาณ 700 นาย, ผลการศึกษา, และความประพฤติที่ดี)
  • หัวหน้ากองพันนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
  • หัวหน้าตอนนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตลอด 5 ชั้นปีการศึกษา
  • ประธานนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พฤศจิกายน 2554 - 2557)
  • อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (มกราคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน)
  • กองบรรณาธิการวารสารการเมือง การบริหาร และ กฎหมาย ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน )
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 2557)
  • คณะทำงานการปฏิรูปด้านการเมืองของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สำนักงาน เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2557  – ปัจจุบัน)
  • คณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (พ.ศ. 2557  – ปัจจุบัน)
  • คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (พ.ศ. 2557  – ปัจจุบัน)
  • คณะกรรมการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (พ.ศ. 2557  – ปัจจุบัน)
  • คณะทำงานจัดการเรียนการสอนทางไกล คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (พ.ศ. 2557  – ปัจจุบัน)
  • คณะทำงานจัดงาน GSPA Open House (พ.ศ. 2557)
  • คณะทำงานดำเนินการโครงการวิจัยเรื่องทัศนคติ และความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิตและหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (พ.ศ. 2557)
  • กรรมการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่2/2557 (พ.ศ. 2557)
  • คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (พ.ศ. 2557)
  • คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์จัดงาน 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (พ.ศ. 2557)
  • คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยคณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2557)
  • หัวหน้ารับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(พ.ศ. 2556)
  • กรรมการพิจารณาทุน กพ.ในระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับส่วนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  (พ.ศ. 2556)
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(พ.ศ. 2556)
  • กรรมการปรับปรุงหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา(พ.ศ. 2556)
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร ในสังกัดของ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา(พ.ศ. 2556)
  • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร  (ตุลาคม พ.ศ. 2555-ธันวาคม 2556)
  • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการป้องกันตุลาคม    และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2555)
  • ที่ปรึกษาโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน (เพื่อนบ้านป้องกันภัย) กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 และกองบัญชาการตำรวจนครบาล(กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2555)
  • ผู้บรรยายพิเศษในวิชา การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2555)
  • ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินคุณภาพตำราฉบับสมบูรณ์ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะทำงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2555)
  • วิทยากรพิเศษ  โครงการฝึกอบรมข้าราชการวุฒิสภา (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2555)
  • วิทยากรพิเศษ  โครงการฝึกอบรมข้าราชระดับชำนาญการ  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2555)
  • วิทยากรพิเศษ โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลางของการประปานครหลวง    (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2555)
  • ผู้บังคับหมวด กองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก(กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2555) 

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ

  • Data Transformation for Decision Making and Decision Management (การแปลงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการจัดการการตัดสินใจ)
  • Policy and Project Evaluation (การประเมินผลนโยบายและโครงการ)
  • Risk Assessment and Risk Management (การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง)

ประสบการณ์งานวิจัย

  • Powintara, N. (2012). The Debut of Bangkok Neighborhood Watch Program: How to Attract More Participants . Bangkok: Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration.
  • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2556). แนวทางการพัฒนาระบบการจัดสรรที่ดินทำกินในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
  • Powintara, N. (2013). The Bangkok Neighborhood Watch Program: Citizen Perspectives on Metropolitan Police. Bangkok: Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration.
  • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2557). พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับระดับความเป็นประชาธิปไตยของพลเมืองกรุงเทพ. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

บทความวิจัย

  • Powintara, N. (2014). The debut of the Bangkok neighborhood watch program: How to attract more participants. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 6(1). มกราคม – เมษายน
  • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2556). โครงการฝากบ้านกับเพื่อนบ้าน: ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อตำรวจ นครบาล. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 5(3). กันยายน – ธันวาคม.
  • ณัฐกริช เปาอินทร์. (255..). แนวทางการพัฒนาระบบการจัดสรรที่ดินทำกินในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน. (อยู่ในระหว่างขั้นตอนพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ)
  • ณัฐกริช เปาอินทร์. (255..). พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับระดับความเป็น ประชาธิปไตยของพลเมืองกรุงเทพ. (อยู่ในระหว่างขั้นตอนพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ)

บทความวิชาการ

  • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2552). ทฤษฎีเกมกับการต่อต้านทางสังคม. วารสารการจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน. คณะรัฐประศาสนศาสตร์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 16(2), กรกฎาคม – ธันวาคม.
  • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2556). ทิศทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี 2558 :จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ สู่การนำแผนไปปฏิบัติอย่างลงตัว. วารสารดำรงราชานุ-ภาพ, 13 (47), เมษายน – มิถุนายน.
  • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2557). มูลเหตุแห่งการเกิดขึ้นหรือสิ้นไปของการทุจริตประพฤติมิชอบอันเกิดจากผู้นำ. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 6(3). กันยายน – ธันวาคม.
  • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2558). แนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐและภาคเอกชน. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 28(1), มกราคม - มิถุนายน.

บทความอื่นๆ

 • ณัฐกริช เปาอินทร์. 2557 (17 กันยายน). ยุครวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด พิฆาตคอร์รัปชั่นให้ดับสูญ. มติชน: 21.

ตำรา

  • Powintara, N. (2012).A Multilayer Analysis of Law Enforcement Against Drunk-Driving: In the Case of Bangkok, Thailand. Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG.
               หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ รวมถึงการค้นหาปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการลดจำนวนอุบัติเหตุจากการดื่มสุราในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการบูรณาการณ์ในการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพชั้นสูงในการวิเคราะห์ และนำเสนอนโยบายทางเลือกต่อส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศเยอรมนี, อังกฤษ, และสหรัฐอเมริกา รวมถึงในระดับนานาชาติ
  • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2557). สถิติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. นนทบุรี: โรงพิมพ์รัตนไตร โดยรัตนา แสงศรี. (ISBN: 9789742318529)
  • ณัฐกริช เปาอินทร์. (255..). การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยง. คณะรัฐประศาสน ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)

ประสบการณ์การสอน

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนานาชาติ (Doctor of Philosophy Program in Development Administration (International))

 • รายวิชา DA 8110 Quantitative Research Methods I
 • รายวิชา DA 8120 Quantitative Research Methods II

หลักสูตรภาษาไทย (รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

 • รายวิชา รศ 8102 การวิจัยเชิงปริมาณ 2

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • รายวิชา รศ 6020 ระเบียบวิธิวิจัย 1
 • รายวิชา รศ 7410 การวางแผน การวิเคราะห์ และการบริหารโครงการ
 • รายวิชา รศ 7430 การจัดการวิกฤตการณ์และ สาธารณภัย

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

 • รายวิชา รอ 6002 การวิจัยทางการจัดการ

อื่น ๆ

ศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมในต่างประเทศ

  • ได้รับทุนศึกษาดูงานทางวิชาการ และการวิจัยในโครงการ Best and Brightest Project รุ่นที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ
  • ศึกษาดูงานทางทหารณ ประเทศเวียดนาม โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงาน และร่วมการฝึกทางทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยแห่งประเทศออสเตรเลีย
  • สอบคัดเลือกได้เป็นลำดับที่ 1 ของนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของเหล่าทหารบก เพื่อเป็นตัวแทนของนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของเหล่าทหารบก ให้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนรวมเหล่า และโรงเรียนเหล่าทัพทั้งสาม ณ ประเทศออสเตรเลีย

เลขานุการ

นางสาวแววดาว วาดโคกสูง
โทรศัพท์ : 0-2727-3898
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.