ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต

  s Udom
ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 0-2727-3893
Fax : 0-2375-9164
E-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา 

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA 
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA 
  • ประกาศนียบัตรพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA (หลักสูตร 6 เดือน) 
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  • มัธยมศึกษา 5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา 

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ 

  • รางวัลโล่ห์การเรียนดี ( พ.ศ. 2520 ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ( ระดับปริญญาโท ) 
  • โล่ห์เกียรติคุณ "การเรียนดีมาก"พ.ศ. 2534 จากสถาบันบัณพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ( ระดับปริญญาเอก ) 

ประสบการณ์การทำงาน 

  • รองศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA (ปัจจุบัน) 
  • ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปัจจุบัน) 
  • ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปัจจุบัน) 
  • กรรมการสภาสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปัจจุบัน) 
  • ผู้อำนวยการโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา 
  • รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา กทม. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
  • ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตร "ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์" ของ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
  • นายกสโมสรบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
  • กรรมการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (ปัจจุบัน) 
  • กรรมการกำลังคนด้านสาธารณสุขแห่งชาติ (ปัจจุบัน) 
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัจจุบัน) 
  • อนุกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ด้านแผนกำลังคนสาธารณสุข (ปัจจุบัน) 
  • อนุกรรมการวางแผนสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และ 5(ปัจจุบัน) 
  • อนุกรรมการด้านกำลังพล คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ(ปัจจุบัน) 
  • ทันตแพทย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  • หัวหน้าสำนักงานโครงการสาธารณสุขแห่งชาติ 
  • หัวหน้าคลินิกทันตกรรมกลาง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  • หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่อบรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  • ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิชาการ (ตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการกอง) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  • คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  • ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ 

  • การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  • การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการบริหาร 
  • การบริหารงบประมาณ 
  • องค์การและการจัดการ 
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  • การจัดการปฏิบัติการ 
  • ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น 

ประสบการณ์งานวิจัย 

  • 2544. การวิจัยประเมินผลโครงการลงทุนทางสังคม: กรณีภาคเหนือ (ทุนกระทรวงการคลัง  หนา 1,319 หน้า) 
  • 2543. การพัฒนาและทดสอบระบบติดตามและประเมินผล โครงการเงินกู้เพื่อการลงทุนทางสังคม เสนอกระทรวง การคลัง  (1,536 หน้า) 
  • 2543. องค์กรประชาสังคมและการสรรค์สร้างธรรมรัฐ: กรณีการทุจริตยา กระทรวงสาธารณสุข   (39 หน้า) เงินทุนวิจัยศูนย์สาธารณประโยชน์ NIDA
  • 2541. การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาชุมชน (ร่วมวิจัยกับ รศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่และสุรพร เสี้ยนสลาย) เสนอสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
  • 2538. การวิจัยประเมินผลครึ่งแผน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 กรณีภาคเหนือ เสนอ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (536 หน้า) 
  • 2537. การวิจัยประเมินผลโครงการบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยด้านการรักษาพยาบาล เสนอกระทรวง สาธารณสุข  (322 หน้า) 
  • 2536. การวางแผนกำลังคนระยะยาว: กรณีกำลังคนด้านสาธารณสุข งานวิจัยเสนอคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนและกระทรวงสาธารณสุข   (35 หน้า) 
  • 2533. การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตีพิมพ์เป็นรายงานวิจัย เสนอมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเป็นเอกสารจัดตั้ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ (2,315 หน้า) 
  • 2533. กลยุทธ์และแนวนโยบายในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ: กรณีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตีพิมพ์  (32 หน้า) 
  • 2530. การวิเคราะห์เพื่อกำหนดอัตรากำลังคนด้านทันตแพทยศาสตร์ในระยะ 20 ปี เสนอคณะกรรมการทันต สาธารณสุขแห่งชาติ  (85 หน้า) 
  •  การวัด การวิเคราะห์และการพยากรณ์ทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.): การแสวงหาตัวแบบและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการบริหารการคลังท้องถิ่นในระดับตำบล (791 หน้า) เงินทุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ 
  • การรั่วไหลของงบประมาณเพื่อการพัฒนาชนบท: กรณีโครงการการพัฒนาชนบทภาคเหนือ (ทุนวิจัย ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์) 
  • การกระจายอำนาจการปกครองไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข (เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA) 
  • ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ตลอดจนรูปแบบและขนาดที่เหมาะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (เงินทุนกระทรวงมหาดไทย) วิจัยร่วมกับ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ และ จำลอง โพธิ์บุญ  
  • ตัวแบบการวัดผลสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (เงินทุนวิจัยจากสภาวิจัย) 

ผลงานทางวิชาการ 

ตำรา 

  • สถิติเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  • การจัดการ 
  • การวิเคราะห์ พยากรณ์ฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  • การจัดการปฏิบัติการ 

ประสบการณ์การสอน 

หลักสูตรปริญญาโท 

  • รศ.610 องค์การสมัยใหม่ 
  • รศ.701 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  • รศ.750 ทฤษฏีการปกครอง 
  • รศ.751 การปกครองท้องถิ่น 
  • รศ.755 การกระจายอำนาจ 
  • รศ.850 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น (การค้นคว้าอิสระ) 
  • รอ.610 องค์การสมัยใหม่ 
  • รอ.701 การจัดการการปฏิบัติการ 

อื่น ๆ 

การศึกษาดูงานและอบรมในต่างประเทศ 

  • ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอณาจักร เยอรมันนี ฝรั่งเศส เดนมาร์ค เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น 

วิชาที่ที่บรรยายพิเศษ 

  • การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  • การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการบริหาร 
  • การบริหารงบประมาณ 
  • องค์การและการจัดการ 
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  • การจัดการปฏิบัติการ 
  • ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น 

 

เลขานุการ 

นางสาววัชรีย์ นกแก้ว 
โทรศัพท์ : 0-2727-3870 
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.