ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

a veerawat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 0-2727-3913
Fax : 0-2374-7395
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

  • Cert, In Human Rights and Gender Equal Status (Lund University, Sweden) 
  • Ph.D. (Industrial & Organizational Psychology) The University of Georgia, U.S.A. 
  • M.S. (Applied Psychology) The University of Georgia, U.S.A. 
  • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  • วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยม เหรียญรางวัลเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนาการจัดการ
  • อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.ลำพูน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล นักวิชาการสอบ สำนักงาน ก.พ. 
  • อาจารย์พิเศษและอาจารย์กำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แก่นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  • กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • กรรมการร่างหลักสูตรมหาบัณฑิตด้านการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  • กรรมการบริหารสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (2537 - 2543) 
  • กรรมการบริหารสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย (2543 - 2544) 
  • เลขานุการ ASEAN Resource Center on Leadership Development สำนักงาน ก.พ. 
  • สมาชิกร่วมก่อตั้ง ชมรมจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์งานวิจัย

  • 2550. การประเมินบุคคลด้วยวิธี 360 องศา ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนของไทย  
  • 2550. การศึกษาการจัดตั้งศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (ผู้ร่วมวิจัย)
  • 2549. โครงการวิจัยการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกระทรวงยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2547-2549)และการปรับแผนแม่บทกระทรวงยุติธรรมแห่งชาติ  สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม 
  • 2549.การศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผู้มีวุฒิความสามารถขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการบริหารการเปลี่ยนแปลง
  • 2549. การเปรียบเทียบสมรรถนะของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจที่จะนำนักศึกษาใหม่ปี พ.ศ. 2549  
  • 2548. โครงการวิจัยเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ระยะเวลา 5 ปี ( 2548-2552) สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม   (ผู้ร่วมวิจัย)
  • 2548. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และ เยาวชน ระยะ 5 ปี (หัวหน้าโครงการ) ( 2548-2552)  กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และ เยาวชน  (ผู้ร่วมวิจัย)
  • 2548. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริหารราชการและภาพพันธกิจในทศวรรรษหน้าของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวสส)  โครงการ ส.ว.ร.ส.สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข  (ผู้ร่วมวิจัย)
  • 2547.การกำหนดเกณฑ์ปกติของเชาว์อารมณ์เพื่อการประเมินบุคคล ( การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพของ แบบประเมินเชาวน์อารมณ์เพื่อการประเมินคุณภาพ Development and Validation of an Emotional Intelligence Measure for Ind
  • (2542 - 2543).   ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างแบบประเมินและเกณฑ์ปกติที่เกี่ยวกับเชาวน์อารมณ์
  • (2541 - 2543).  พัฒนาหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New wave Leaders) ในภาครัฐ"
  • 2543. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม "การพัฒนาภาวะผู้นำสตรีในภาครัฐ"
  • 2538. สร้างและดำเนินการประเมินบุคคลด้วยวิธี Assessment Centers
  • 2537. ศึกษาวิจัยและสร้างแบบประเมินผู้บริบริหารในภาครัฐ
    ร่วมกำหนดระบบนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Service) ในภาครัฐ 

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

  • (2536 - 2541) .เป็นสาราณียกร สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย บรรณาธิการวารสารจิตวิทยาฉบับพิเศษ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และฉบับพิเศษจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ
  • เขียนบทความเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ ความเป็นผู้นำ การพัฒนาและการประเมินบุคคล 
  • 2550 . การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจที่จะนำและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำรา

  • (2538 - 2543).   เขียนคู่มือ หนังสือ ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง
  • (2542). เขียนหนังสือ "เชาวน์อารมณ์ : ดัชนีความสุขและความสำเร็จของชีวิต" 
  • (2537-2539). เป็นกรรมการด้านเนื้อหาผลิตชุดวิชา จิตวิทยาบริการ และชุดวิชาการพัฒนา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช   
  • เขียนหนังสือ "คู่มือการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : จากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติ "

ประสบการณ์การสอน

หลักสูตรปริญญาเอก

  • รศ.845 สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรปริญญาโท

  • รศ.720 การประเมินบุคคล 
  • รศ.721 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  • รศ.740 การนำนโยบายไปปฏิบัติ 
  • รศ.781 การประเมินศักยภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  • รศ.820 การค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการจัดการทุนมนุษย์ 
  • รอ.601 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
  • รอ.620 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เลขานุการ

นางอรณี แก้วมี
โทรศัพท์ : 0-2727-3905
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.