ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ

 A Ploy 2017 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 0-2727-3884
Fax : 0-2375-8778
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

  • Ph.D (Development Administration) National Institute of Development Administration, Thailand 
  • MA (Organization Studies) University of Warrick, UK 
  • MPA University of Southern California, USA 
  • รบ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง สาขาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

  • รางวัลพระราชทานเหรียญทอง รัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  • ทุนรัฐบาลอังกฤษ (The British Chevening Scholarship) ให้ไปศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตที่ประเทศสหราชอาณาจักร
  • ทุนพระราชทานส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และในการศึกษาดูงานต่างประเทศในการทำวิทยานิพนธ์

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2552-ก.ย.2555)
  • ผู้อำนวยการโครงการเอกสารตำรา (2551-ก.ย.2552)
  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ต.ค.2555-ก.ย.2558)
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี (ต.ค.2558-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์งานวิจัย

  • การวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับคนพิการ : ประสบการณ์การวิจัยในศูนย์ฝึกอาชีพสองแห่ง
  • การศึกษาการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพของภาครัฐและเอกชน: กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จังหวัดชลบุรี
  • การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและทักษะของการเป็นผู้นำรวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการเป็นผู้นำของปลัดเทศบาลหญิงและชายในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย (พ.ศ.2553)
  • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม พศ. 2554-2556 (พ.ศ.2553)
  • โครงการประเมินการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน3กลุ่มพื้นที่ตามแผนปฏบัติการปทท.เข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน (พ.ศ.2553)
  • การศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย (พ.ศ.2554)
  • การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการโดยใช้เครื่องมือ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
  • การประเมินค่านิยมสร้างสรรค์ในเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีศึกษาบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย (พ.ศ.2554)
  • “Public - private Partnership and Governance Challenges : in Thai Municipalities : Perspectives of Chief - administrators” พศ.2557
  • “Transformationanl Leadership : Perspectives from Thailand s civil Servants” พศ.2557
  • “Restructuring the Thai civil service: A Study of creative core value for civil servants”  พศ.2556
  • “Balancing Accountability of Political Leaders: Implications For Public Administration in Thailand”
  • “Pubic Finance and Governance Reform Initiatives for Inclusive Development in ASEAN”

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

ปี พ.ศ. ชื่องาน สถานที่นำเสนอ/เผยแพร่
2553
 • การวิจัยการศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย (งานวิจัย)

 

 • วารสารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
 • หนังสือรวบรวมบทความคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี พ.ศ. 2553

 

2553
 • การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กรณีการออกแบบระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (บทความ)
 • วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
2553
 • Constitution making in Thailand Case of Constitution Drafting. (กรณีศึกษา)
 • NIDA Case Journal Vol. 1
     
2554
 •  การวิจัยเรื่องการประเมินค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีศึกษาบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย (บทความวิจัย)
 •  วารสารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
2554
 •  การวิจัย A Comparative Study between Male and Female Chief Executives of the city on Transformational Leadership Skills Attribute (บทความวิจัย)
 •  Eastern Regional Organization for Public Administration Conference, Thailand (EROPA 2011) (Proceeding)
     
2555
 • Constitutional Policy Making by the Thai Elite: Designing the Election System for House and Senate in the 2007 Constitution (บทความ)
 
 • Hong Kong: Southeast Asia Research Center, City University of Hong Kong. (SERC Working Paper Series, no. 105).
2555
 •  การวิจัย Restructuring the Thai civil service: A study of creative core values for civil servants(บทความวิจัย)
 
 • Eastern Regional Organization for Public Administration, Indonesia (EROPA 2012) (Proceeding)
     
2556  
 • การวิจัย Public-Private Partnership and Governance Challenges in Thai Municipalities: Perspectives of Chief Administrators. (บทความวิจัย)
 
 • The Journal of African& Asian Local Government Studies.
2556  
 • Public-Private Partnership and Governance Challenges in Thai Municipalities: Perspectives of Chief Administrators. (บทความวิจัย)
 •  Eastern Regional Organization for Public Administration, Japan (EROPA 2013) (Proceeding)
     
2557  
 • การวิจัย Transformational leadership: Perspectives from Thailand’s Civil Servants(บทความวิจัย)
 
 • World Conference for Public Administration (WCPA) , Korea, 2014(Proceeding)
     
2558
 • Balancing Accountability of Political Leaders: Implications for Public Administration in Thailand (proceeding) (บทความวิจัย)
 • International Conference on Public Administration & Sufficiency Economy, Bangkok, 2015 (Proceeding)
2558  
 • Pubic Finance and Governance Reform Initiatives for Inclusive Development in ASEAN
 
 • GSPA Text Book Series (Chapter)
     
2559
 •  บทบาทผู้นำทางการเมืองไทย กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (บทความ)
 •  งานสัมนาวิชาการระดับนานาชาติเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 61 ปีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ (Proceeding) 7 ก.ค. 2559
2559  
 • Political leadership and Public Administration in Thailand
 
 • Book Chapter in Asian Leadership in Policy and Governance. Evan Berman; M. Shamsul Haque.Bingley, UK : Emerald Group Publishing Limited, [2015]. (Book chapter)
2559  
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐและผลการดำเนินงานของภาครัฐในประเทศไทย (งานวิจัย)
 
 • กำลังดำเนินการภายใต้เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์
     
2560
 •  ทุนทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัด: การวิเคราะห์เบื้องต้น (บทความวิจัย)

 • งานสัมมนาวิชาการวันสถาปนาสถาบันฯ 31มี.ค.2560
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (proceeding)
2560
 •  Social Capital and Public Sector Performance in Thailand (บทความวิจัย)
 
 • งานสัมมนาวิชาการวันสถาปนาสถาบันฯ 31มี.ค.2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (proceeding)
2560  
 • Social Capital and Public Sector Performance in Thailand (บทความวิจัย)

 

 

 • งานสัมนาวิชาการ Korean Association for Public Administration 2017 KAPA International Conference
  “Bigger Challenges and Governing Capacity” Date: June 22-24, 2017 Venue: Chonbuk National University, Jeonju (proceeding)

 

เลขานุการ

นายสมยศ โมราผล
โทรศัพท์ : 0-2727-3880
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.