รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

  a 8
 รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 0-2727-3888
Fax : 0-2375-2809
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

  • Ph.D. (Administrative Studies) York University แคนาดา 
  • M.E.S. (Information Management) York University แคนาดา 
  • Diploma in Managerial Control & Management Information Systems, Research Institution for Management Science (RVB) เนเธอร์แลนด์ 
  • M.P.A. (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  • B.A. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

  • ทุนรัตนโกสินทร์ไทย-แคนาดา (Canadian-Thailand Rattanakosin Scholarship)  สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
   ทุนผู้ช่วยนักวิจัย York University
  • ทุนฝึกอบรมรัฐบาลเนเธอร์แลนด์
  • ทุนฝึกอบรม  ILO  (International Labor Organization) เรื่อง  “Human Resource Planning Techniques in Developing Countries”
  • ทุนฝึกอบรมของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง Balanced Scorecard กับ Robert S. Kaplan ที่สิงคโปร์
  • ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อผลิตอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา  ปริญญาเอก)  จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2550

ประสบการณ์การทำงาน

  • รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
  • ผู้อำนวยการโครงการเอกสารและตำรา( 2555-ก.ย. 2558)
  • คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ( ต.ค.2552-ก.ย. 2555)
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2551-ก.ย.2552)
  • อนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  • อนุกรรมการฝ่ายวิจัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
  • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2551-2552)
  • กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551-2552)
  • กรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะพัฒนาสังคม คณะสถิติประยุกต์ และคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • อนุกรรมการพัฒนาระบบ e-learning, e-testing สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  (2547-2548, 2550-2551)
  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (2548-2550)
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2551-52)
  • อนุกรรมการติดตามและกำกับการใช้งบประมาณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2551-52)
  • รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)  คณะรัฐประศาสนศาสตร์                                       
  • รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ                                     
  • ประธานคณะกรรมการจัดทำการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการวารสารทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • รองประธานคณะกรรมการโครงการเอกสารและตำรา  คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • ผู้อำนวยการกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคปกติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2547-2548,2550-2551)
  • ประธานคณะทำงานประกันคุณภาพภายใน (SAR) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (2549-2551)
  • กรรมการบริหารหลักสูตรพัฒนาการจัดการ (Mini Master of Management)
  • กรรมการบริหารโครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • กรรมการบริหารศูนย์ทดสอบทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • กรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • กรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ จัดทำหนังสือ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • ประธานคณะทำงานแสดงผลการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต (e-grading) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • ประธานคณะกรรมการติดตั้งและกำกับดูแลการใช้ระบบ web camera ระหว่างศูนย์ภูมิภาคกับ      ส่วนกลาง คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • ประธานคณะกรรมการจัดทำเว็บเพจ (web page) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • ผู้เชี่ยวชาญการจัดวางระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐของส่วนราชการ (PSO)
  • รักษาการหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจการคลัง สำนักนโยบายและสารสนเทศการงบประมาณ สำนักงบประมาณ (2542-43)
  • เลขานุการคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  • เลขานุการและอนุกรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  • อนุกรรมการปรับปรุงระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณ
  • อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแผนกำลังคน 5 ปี สำนักงบประมาณ
  • ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เรื่องระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
  • ที่ปรึกษาคณะทำงานกำหนดมาตรการควบคุมและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ  สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน (2547-48)
  • กรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลและตัวแบบเพื่อศึกษาวิเคราะห์การจัดสรร  งบประมาณ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548)
  • กรรมการกำกับการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการบริหารเงินสดของกรมบัญชีกลาง (2548)
  • กรรมการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ  ธนาคารแห่งประเทศไทย (2542)
  • ตัวแทนสำนักงบประมาณเจรจาหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก  และธนาคารพัฒนาเอเชีย  (Asia Development Bank) ในการจัดเตรียม Letter of Intent และเงื่อนไขโครงการเงินกู้ (2540-42)
  • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานศึกษาและปรับปรุงการจัดการ และระบบงบประมาณ โครงการความช่วยเหลือในการจัดการด้านเศรษฐกิจจากธนาคารโลก(2541-42)
  • อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามเงื่อนไขกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ด้านการคลังและภาษีอากร (2541-42)
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • ผู้ทรงคุณวุฒิในการกำหนดหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม  สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
  • ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในสาขาวิชาการจัดการ  ภาควิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ

  • องค์การสมัยใหม่ 
  • การจัดการความรู้ 
  • การจัดการสมัยใหม่
  • เครื่องมือการจัดการ 
  • รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การปฏิรูประบบงบประมาณ

ประสบการณ์งานวิจัย

  • 2552. การสิ้นสุดของนวัตกรรม ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน- บริหารศาสตร์ (กำลังดำเนินการ)
  • 2552.  การบูรณาการยุทธศาสตร์ 5 กระทรวงเศรษฐกิจ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ (หัวหน้าโครงการ).
  • 2552.  โครงการบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม ภายใต้โครงการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ).
  • 2551.  ข้อเสนอการดำเนินการเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ร่วมโครงการ)
  • 2550.  รูปแบบโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับทุน สนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ)
  • 2550.  การใช้เครื่องมือการจัดการในภาครัฐ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
  • 2549.  ปัจจัยกำหนดรูปแบบและประสิทธิผลขององค์การภาครัฐสมัยใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
  • 2548.  การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระยะปานกลาง  ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนัก งบประมาณ (ร่วมกับ รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และคณะ).
  • 2547.  การประเมินพันธกิจสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.): (ส่วนที่ 1) ได้รับทุนสนับสนุนจาก  กระทรวงสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ). 
  • 2547.  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement) ในภาครัฐ  ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
  • 2546.  การประเมินมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หัวหน้าโครงการ).
  • 2546.     การปฏิรูประบบงบประมาณในประเทศไทย: กรณีศึกษาเรื่องการจัดเตรียมงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546,  ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
  • 2544. Social Safety Net  ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง  (ร่วมกับ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ).
  • 2544.  ประเภทของระบบสารสนเทศ  ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
  • 2543.  องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • 2543.  องค์กรวิชาชีพครู   ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา: รูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน  ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
  • 2000.  Public Expenditure and Gender Budget Analysis – Preliminary Study for Thailand  ได้รับทุนสนับสนุนจาก World Bank  (วิจัยร่วมกับ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ).
  • 2542.  วิสัยทัศน์และกรอบความคิดในการปฏิรูประบบราชการ  ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (วิจัยร่วมกับ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ และคณะ),

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

ตำรา

  • 2552.  ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 10, กรุงเทพ: รัตนไตร.
  • 2552.  องค์การแห่งความรู้: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพ: แซทโฟร์ พริ้นติ้ง.
  • 2551.  เครื่องมือการจัดการ (Management Tools). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ: รัตนไตร.
  • 2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพ: แซทโฟร์ พริ้นติ้ง.
  • 2551.  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government). พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพ: รัตนไตร.
  • 2546.  การปฏิรูประบบงบประมาณในประเทศไทย: กรณีศึกษาเรื่องการจัดเตรียม งบประมาณใน   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546. กรุงเทพ: แซทโฟร์ พริ้นติ้ง. 
  • 2546.  ไอทีในยุคโลกาภิวัตน์. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพ: แซทโฟร์ พริ้นติ้ง. 
  • 2546. กรณีศึกษา: วิเคราะห์องค์การ. กรุงเทพ: สยามธุรกิจฟิล์ม
  • 2544.  การจัดการรายจ่ายสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพ: สยามธุรกิจฟิล์ม.
  • 2544.  รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร   การศึกษา. กรุงเทพ: แซทโฟร์ พริ้นติ้ง. 
  • 2543.  การปฏิรูปการบริหารการจัดการของไทยในยุคโลกาภิวัตน์: ข้อเสนอแนะจากข้าราชการระดับ ผู้บริหารถึงนายกรัฐมนตรี.  เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ร่วมกับ ศ.ดร.วรเดช จันทรศร).

การประชุมสัมมนา

  • 2009.  Discussant, “Lessons from Anti-Corruption in Developing Countries” by Pauline Tamesis, and “Corruption and Policy Outcomes in the Indian States” by Jennifer L. Bussell, Conference on Evidence-based Anti-Corruption Policy, Organized by Thailand’s National Anti-Corruption Commission (NACC) in collaboration with the World Bank, 5-6 June 2009, Siam City Hotel, Bangkok.
  • 2008.  Presenter, “Organizational Innovation Mortality: from the Population Ecology and Institutional Perspectives,” Proceedings of the 22nd Annual Australian and New Zealand Academy of Management Conference on “Managing in the Pacific Century,” Organized by the University of  Auckland, December 2-5, 2008. 
  • 2007.   Presenter, “Organizational Contexts of Autonomy and Effectiveness in Thai Public Sector Organizations,” Conference on “Public Administration and Civilizations: Alliance and Cooperation,” Organized by the European Group of Public Administration (EGPA),  Madrid, Spain, September 19-22.
  • 2006.   Presenter, “e-Government in Thailand: Development or Illusion?,” Seminar on “Modernising the Civil Service in Alignment with National Development Goals,” Organized by Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA), Brunei Darussalam, November 13-17.
  • 2006.   Participant, Annual Conference on “In Search of the Best: Attracting, Developing and Retaining in Public Service,” Organized by the International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), July 5-8, Warsaw, Poland.
  • 2006.   Presenter, “Factor Effecting Organizational Design and Effectiveness for New Public Organizations,” Seminar on “NIDA’s Vision: Future of Thailand, Challenges, Risks, and Alternatives,” 40th Anniversary of National Institute of Development Administration, June 30.
  • 2004.   Participant, “Balanced Scorecard Workshop,” by Dr. Robert Kaplan, funded by the School of Public Administration, November, Singapore. 
  • 2002.   Presenter, “Budget  Reform Implementation in Thailand,” at the 48th Executive Council Meeting and Seminar on “Governance Partnership:  State, Civil Society and Market Organizations.” Organized by the Eastern Regional Organization for Public Administrative, (EROPA), Bangkok, Thailand.
  • 2000.   Presenter, “Public Expenditure and Gender Budget Analysis:  Preliminary Study for Thailand,”  with Juree Vichit-Vadakan,  (funded by the World Bank), Bangkok,  July 7.
  • 2000.   Participant, “E-Commerce Technologies Workshop,” APEC Electronic Commerce Training Center in cooperation with University of Hawaii and the Telephone Organization of  Thailand.
  • 1999.   Presenter “Public Expenditure Reform in Thailand,” Seminar of “Intergovernmental Fiscal Relations and Local Financial Management,” (funded by the World Bank, Chiangmai, Thailand.
  • 1997.   Participant, “East Asia: The Unfinished Agenda Workshop,” Organized by the Economic Development Institute, the World Bank and the Asian Development Bank, Funded by the World Bank, Manila, Philippines.
  • 1996.   Participant, “Project Analysis and Evaluation for Large-Scale Investment Projects by Using Computer Program Workshop,” Organized by Thailand Development Research Institute.
  • 1995.   Presenter, “Early and Later Innovation Adoptions: Institutional and Diffusion of Innovation Perspectives”, Annual Conference of the Administrative Science Association of Canada, Windsor, Ontario, Canada.
  • 1987.   Participant, “Human Resource Planning Techniques and Experiences in Developing Countries Workshop”, (funded by International Labor Organization), Thammasat University, Thailand.

งานบริการทางวิชาการ

  • 2009. Reviewer of Foresight Journal, the Journal for future studies, strategic thinking and policy, Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1463-6689, Online ISSN: 1465-9832.        
  • 2552.  การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้รับทุนสนับสนุน  จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ) (กำลังดำเนินการ)
  • 2552.  หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องมือการจัดการ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง (กำลังดำเนินการ)
  • 2551  การจัดทำโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อการบริหารจัดการและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (หัวหน้าโครงการ)
  • 2008  Peer Reviewer for Open Budget Initiative 2008 Thailand for International Budget Project, Center on Budget and Policy Priorities, Washington, DC.
  • 2008. Paper Referee for the 7th International Conference of the Academy of HRD at  Bangkok,  2008.
  • 2547-49  หัวหน้าที่ปรึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์การและกระบวนการธุรกิจ บริษัทท่าอากาศยานไทย  จำกัด (มหาชน)
  • 2549-51  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • 2550   ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในสาขาวิชาการจัดการ  ภาควิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  • 2549   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนรวม    สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
  • 2548   ผู้ทรงคุณวุฒิในการกำหนดหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค    ข)  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  • 2545    ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  "ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ ทบวงมหาวิทยาลัย.
  • 2544   ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน สำหรับผู้บริหาร"  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก.
  • 2544   ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดเตรียมงบประมาณ" สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ร่วมกับ กองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
  • 2543   ผู้อำนวยการการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปรับปรุงระบบการจัดการ  งบประมาณ" เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิรูประบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานสำหรับหน่วยงานนำร่อง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงบประมาณ.

ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์

  1. Pornlert Arpanutud. (2003). “Institutional and Resource Dependence Determinants of Environmental Management System in Thai Manufacturing Firms,” Ph.D. Dissertation, School of Public Administration, NIDA. 
             ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดวิทยานิพนธ์รางวัลศาสตราจารย์ ดร. อมร  รักษาสัตย์ 2548.
  2. Pharkphoom Rukhamate. (2003). “ISO Adoption in Thai Public Hospitals: Institutional and Strategic Choice Perspectives.” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA. 
  3. Supavadee Nontakao. (2003). “The Impact of Contextual Factors on Information System Effectiveness.” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA. 
  4. Chalit Sarntivarangkana. (2007) “The Critical Success Factors in Enterprise Resources Planning (ERP) Implementation: An Organizational Fit Perspective.”  Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA.  
             ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดวิทยานิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551
  5. Somboon Noppakumjaroencha. (2007) “Indoor Air Quality Management in Hospitals from Contingency and Institutional Theories.” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA. 
  6. Surachard Kimmanee. (2007) “The Strategy Fit and Organizational Effectiveness.” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA. 
  7. Patthareeya Lakpetch. “An Integrative Aspect for Investigating the Formation and Performance of Alliance Partnership through Knowledge Transfer and Resource Acquisition: A Case Study of King Monkut Institute of Technology Lad Krabang and Members of Asean University Network,” Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA (on process). 
  8. อลงกรณ์ คูตระกูล. “นวัตกรรมสังคม: กรณีศึกษาโครงการท้องถิ่นในเขตภาคเหนือของประเทศไทย” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย).
  9. วิทูร เจียมจิตต์ตรง.  “SME Performance: The Entrepreneurship Perspectives,” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย). 
  10. ทวี ลิ้มสุนทร. “ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กับประสิทธิผลขององค์การในคลัสเตอร์” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย). 
  11. ปรีชญาณ์  นักฟ้อน. (2547). “การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวนอุทยานทางทะเล: กรณีศึกษาวนอุทยานแห่งชาติเกาะสุรินทร์และหมู่เกาะอ่างทอง  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
  12. สินีนาถ  เทียนขาว. (2547). “การจัดการโครงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาครัฐ: กรณีศึกษากรมส่งเสริมการส่งออกและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม”  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
  13. คัทลียา  ปานสุนทร. (2549). “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเสียภาษีอิเล็กทรอนิกส์” วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
             ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดวิทยานิพนธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2551
  14. ประพิมพรรณ  ธิสงค์. (2551) “ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้องค์การ: กรณีศึกษาสำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน” วิทยานิพนธ์ปริญญาโท   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

กรรมการวิทยานิพนธ์

  1. Wallaya Chupradist. (2000) “IT Utilization in Public Organizations and Its Impact on Job Performance.” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA. 
  2. Thipthinna Smuthranond. (2002) “The Effects of Reorganization on Government  Officials’ Motivations and Satisfaction: A Case Study of the Commercial Registration Department and the Social Security Office.” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA. 
  3. Wantanee Boonyadej. (2002) “Impact of the Financial Restructuring Programs on Performance of Commercial Banks in Thailand.” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA. 
  4. Song Jinzhou. (2002) “Downsizing and Public Productivity: A Case Study of the Metropolitan Waterworks Authority, Thailand.” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA. 
  5. Wasantha Rajapakshe. (2003) “Analysis of Factors Affecting Labor Turnover in the Garment Industry in Sri Lanka: Implication for Government Policy.” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA. 
  6. Rumjuan Benjasiri. (2003) “The Implementation of Public Sector Standard Management System and Outcomes (PSO): A Case Study of the Community Development Department.” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA. 
  7. Pruethikrai Srichai. (2003) “Contracting Out: Determinants of Contracting Decision of Public Sector Organizations in Thailand.”  Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA. 
  8. Tun Lin Moe. (2004) “Major Factors Affecting Networking for Managerial  Development.” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA. 
  9. Lalitha S. Fernando. (2004) “Entrepreneurship within the Bureaucracy: A Multidisciplinary Perspective for Analyzing the Role of Managers in Sri Lanka Administrative Service.” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA. 
  10. Lalida Chuayruk. (2006) “Electronic Government Procurement (e-GP): Factors Affecting Effectiveness of Policy Implementation.” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA.
  11. Yanapol Sansunt. (2007) “Performance Management for State Enterprises in Thailand: the Study on Strategic Focus of Performance Evaluation at the Organizational Level.” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA. 
  12. Warangkana Jakawattanaku. (2007) “An Analysis of Knowledge Management Implementation Effectiveness: A Case Study of Thai Revenue Department,”    Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA. 
  13. Tanin Suwongwan. “Organization Commitment as Moderator Variable of the Relationship between Transfer of Learning Factors (LTSI) and the Training Effectiveness,” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration (International), School of Public Administration, NIDA (on process). 
  14. Nipaphan Smerasuta. “An Analysis of Governance in Budget Approval by the Parliament of Thailand,” Ph.D. Dissertation, Doctoral Program in Development Administration(International), School of Public Administration, NIDA (on process). 
  15. ไพศาล  บรรจุสุวรรณ. (2546) “ปัจจัยที่มีผลต่อระดับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ ปี 2525-2544.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
              ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดรางวัลศาสตราจารย์ ดร. อมร  รักษาสัตย์  ปี 2548  
  16. พูนลาภ  แก้วแจ่มศรี. (2546) “การจัดการเชิงพุทธ: ศึกษาปรัชญาและแนวคิดของพุทธศาสนาเทียบกับการจัดการสมัยใหม่” วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ประธานสอบวิทยานิพนธ์

  1. นพดล เหลืองภิรมย์. (2551). “การจัดการนวัตกรรม: การพัฒนาตัวแบบการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักวิจัย,” วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
  2. ปิยรัตน์ กาญจนจิตรา. (2551). “การจัดการความรู้ในระบบราชการไทย,” วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
  3. วิฑูรย์  สิมะโชคดี. (2551). “การกำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ,”  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแห่ง.

ประสบการณ์การสอน

หลักสูตรปริญญาเอก

  • Organizational Restructuring and Privatization
  • Modern Management and Organization
  • Organization Analysis and Management
  • Public and Private Management

หลักสูตรปริญญาโท

  • องค์การสมัยใหม่
  • การจัดการ
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การงบประมาณ
  • การเปลี่ยนแปลงองค์การ