รองศาสตราจารย์ ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์

  a 12
 
รองศาสตราจารย์ ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 0-2727-3887
Fax : 0-2375-2809
E-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

  • รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยม ดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • Post - Graduate Diploma in Development administration, Institute of Social Studies, The Hague
  • Ph.D. (Political Science) Indiana University, Bloomington

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน)
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2547 - 2550
  • คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2545 - 2547
  • ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มกราคม - กรกฎาคม 2545
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2542 - 2544
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2542
  • ผู้อำนวยการโครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2536 - 2540
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 2534 - 2536
  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2532 - 2534 
   กรรมการคัดเลือกข้าราชการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • กรรมการบริหารพนักงานสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • กรรมการบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • กรรมการพัฒนาบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาการบริหาร สำนักงาน กพ.

ประสบการณ์งานวิจัย

  • 2551. การนำเสนอ Model HR Scorcard (ผู้ร่วมวิจัย)
  • 2550. การจัดการภาครัฐ : แนวคิดและการประยุกต์(รายงานการวิจัยจะนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาการจัดการภาครัฐ) เสนอ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน
  • 2550. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดสมรรถนะและยกระดับมาตรฐานโดยมี อ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล(หัวหน้าโครงการ) รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์  ดร.จินตนา อมรสงวนสิน เสนอ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • 2549. นโยบายและแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้นโยบายกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น หัวข้อ การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสอน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  • 2548. การศึกษาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของกลุ่มอาชีพต่างๆในองค์การอิสระ เสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • 2548. โครงการวิจัยเรื่องขอบเขต อำนาจหน้าที่ เสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  • 2548. โครงการศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล เสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพร)
  • 2546. นโยบายและแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น เลขที่ 45084 เสนอกรมการปกครง
    
   สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

อื่น ๆ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปีที่ได้รับ 2534

เลขานุการ

 นางสุนันทา แย้มกระจ่าง 
โทรศัพท์ : 02-7273871 
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.