ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก

 danuvas350

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Tel : 0-2727-3886
Fax : 0-2375-9164
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ประสานงาน: นางสาวอรพินท์ คุ้มแก้ว

การศึกษา
•PhD. (Development Administration), National Institute of Development Administration (NIDA)
•Graduate Exchange Fellowship, School of Public and Environmental Affairs, Indiana University Bloomington, United States
•MSc. Economics, Finance, and Management, University of Bristol, United Kingdom
•BSc. (Hons) Economics, University of Essex, United Kingdom

ประสบการณ์ทำงาน
•ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•อนุกรรมาธิการศึกษาระบบข้อมูลกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ สภานิติบัญญัิตแห่งชาติ
•อนุกรรมาธิการศึกษาการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ สภานิติบัญญัิตแห่งชาติ
•รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
•หัวหน้าสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขางานวิจัยที่สนใจ
•Development Studies
•Economic Development
•Public Expenditure
•Political Economy
•Digital Government

ผลงานทางวิชาการ

    บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • Sagarik, D. (2016) “Determinants of Health Expenditures in ASEAN Region: Theory and Evidence, Millenial Asia, Vol.7, No.2, pp.1-19.  
 • Sagarik, D. (2015). “The Determinants of Foreign Direct Investment Flows: Evidences from ASEAN Member Countries, NIDA Development Journal, Vol.55, No.2 pp.1-23.   
 • Sagarik, D., and New, N.S. (2015). “Institutional Challenges Facing Economic Development in Myanmar: A Case Study, Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.2, No.1, pp.15-24.
 • Sagarik, D. (2014). “Educational Expenditures in Thailand: development, trends, and distribution”. Citizenship, Social and Economics Education, Vol. 13, No.1, pp.54-66. [SJR Q3]
 • Sagarik, D. (2013). “An Analysis of the Determinants of Education Expenditure Policy in Thailand”. Asian Politics and Policy, Vol.5, No.2, pp.227-48. [SJR Q3]

วารสารการประชุมวิชาการนานาชาติ

 • Sagarik, D. (2016) “The Role of Microfinance in Advancing Smallholder Agriculture, International Conference on Business Economics, Social Sciences, and Humanities, Hong Kong, Feb 19-29.
 • Sagarik, D. (2015) “The Analysis of Trickle Down Effect in Thailand, The Second International Conference on Advances in Economics, Social Science and Human Behaviour Study, Le Bua Hotel, Bangkok, Thailand, Aug 28-29.
 • Sagarik, D. (2014). “Public Expenditure on Health in ASEAN Member Countries: An Analysis of Trends and Policy Determinants, International Conference on Trends in Economics, Humanities and Management, Pattaya, Thailand, Aug 13-14
 • Sagarik, D. (2014). “Education and Income Distribution: A Path Analysis Framework, 9th Annual Education and Development Conference, Bangkok, Thailand, March 5-7.
 • Sagarik, D. (2012). “An Analysis of the Determinants of Education Expenditure in Thailand, Eastern Regional Organization for Public Administration Conference. Four wings convention, Bangkok metro, Thailand, Feb 19-23.

 ประสบการณ์สอน

 หลักสูตรปริญญาเอก

 • DA 8410 Fiscal and Monetary Policy Analysis

หลักสูตรปริญญาโท

 • รศ. 6300 การบริหารการเงินและการคลัง
 • รศ. 7320 การบริหารนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
 • รศ. 7820 การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
 • รอ. 6001 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
 • รอ. 7002 การบริหารการเงินและวิเคราะห์การเงิน