ศาสตราจารย์ ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์

 a nisadar  
ศาสตราจารย์ ดร. นิสดารก์  เวชยานนท์ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 02-727-3916
Fax : 0-2375-2809
Ema
il : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

การศึกษา
• Doctor of Philosophy (Political Science), Northern Illinois University, 2532
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2522
• ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520

ตำแหน่งในปัจจุบัน
• ผู้อำนวยการโครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• อาจารยประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
• โฆษกคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน
• โฆษกคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประสบการณ์การทำงานในอดีต
• คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
• กรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
• ผู้อำนวยการโครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการสภาของมหาวิทยาลัยรังสิต
• รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ. สุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เลขานุการสภาอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• อนุกรรมการ อ.ก.ม. วิสามัญการสรรหาและการพัฒนาทบวงมหาวิทยาลัย
• คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาล และเมืองพัทยา
• คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
• ฯลฯ

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• การบริหารผลการปฏิบัติงาน
• การปฏิรูประบบราชการ

งานวิจัยและบทความทางวิชาการ
• Nisada Wedchayanon, 2015, The Dilemma of Local Governance in Thailand, in Enhancing the Quality of Local Governance: Institutionalization, Capacity Building and Inter-Governmental Relationships”, Comparative Studies of Public Administration XII, EROPA Local Government Center, Tokyo, Japan.
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2558. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมและปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายโอนความรู้ : กรณีศึกษา การประปานครหลวง, ระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2557-ตุลาคม2558)
• Nisada Wedchayanon and Sunisa Chorkaew. 2014. The Sufficiency Economy and. People-Centered Development: the Case of the Huay Sai Royal Development. Project in Thailand. European Journal of Training and Development. 38(9). 822 – 844.
• Nisada Wedchayanon. 2011. Enhancing Employability in Challenging Times: The Case of Thailand. NIDA Case Research Journal 3(1). 203-225.
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2554. ธรรมาภิบาลกับการบริหารทุนมนุษย์ในภาครัฐของไทย. ระยะเวลา 9 เดือน (มีนาคม - พฤศจิกายน 2554)
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2554. การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 51(1). 123 - 155.
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2553. การพัฒนาระบบ Law Clerk เพื่อสนับสนุนการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม. (Download หนังสือได้ที่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ http://elib.coj.go.th/ebook/data/coj_research/research๒๔.pdf)
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2553. Enhancing Employability in Challenging Times: The Case of Thailand. ระยะเวลา 8 เดือน (กรกฎาคม 2552 - กุมภาพันธ์ 2553)
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2553.การพัฒนาระบบ Law Clerk เพื่อสนับสนุนการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม. ระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2552 -กันยายน 2553)
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2552. โครงการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). ระยะเวลา 11 เดือน (พฤศจิกายน 2551 – กันยายน 2552)
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2552. การประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20. ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2552)
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2552. การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ. ระยะเวลา 1 ปี (สิงหาคม 2551 - กรกฎาคม 2552)
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2552. การศึกษาผลกระทบของการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard. ระยะเวลา 9 เดือน (เมษายน– ธันวาคม 2552)

ผลงานทางวิชาการ
• Nisada Wedchayanon. 2015. Reforms on Bureaucracy and Human Resource Management in the Public Sector in Malaysia, 60th Anniversary Project: Textbook on Public Administration Asean Member Countries – Human Capital Management. Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration. Bangkok: Sukhumvitprinting Co., Ltd.
• Nisada Wedchayanon. 2015. Reforms of Public Administration and Human Resource Management in Vietnam, 60th Anniversary Project: Textbook on Public Administration Asean Member Countries – Human Capital Management. Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration. Bangkok: Sukhumvitprinting Co., Ltd.
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2558. การปฏิรูประบบราชการและระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐของประเทศมาเลเซีย. ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียน ด้านการจัดการทุนมนุษย์ โครงการเขียนตำรารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะ. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ : สุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2558. การปฏิรูปการบริหารงานและบริหารบุคคลภาครัฐในประเทศเวียดนาม. ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียน ด้านการจัดการทุนมนุษย์ โครงการเขียนตำรารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะ. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ : สุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2558. กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย: จากมุมมองของนักรัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจุบัน และอนาคต. รัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และทิศทาง. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ :สุขุมวิทย์มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2557. การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของไทย. กรุงเทพฯ : รัตนไตร
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2556. ระบบการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคคลภาครัฐของไทย (พ.ศ. 2418 – ปัจจุบัน). กรุงเทพฯ : รัตนไตร
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2556. ประวัติศาสตร์ระบบราชการและการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทย (พ.ศ. 2418 – ปัจจุบัน). กรุงเทพฯ : รัตนไตร
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2554. การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลุยทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (Strategic Human Capital Management for Value Creation). กรุงเทพฯ : บริษัท โกลเด้นท์ไทม์ พริ๊นติ้ง จำกัด
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2554. การวิเคราะห์งานไม่ยากอย่างที่คิด. กรุงเทพ : บริษัท ดี.เค. ปริ๊นติ๊งเวิลด์ จำกัด
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2551. มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์. กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2550. Competency Model กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทย กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2549 .Competency – Base Approach. กรุงเทพ : บริษัท กราฟิโก ซิสเตมส์ จำกัด
• นิสดารก์ เวชยานนท์. การประเมินบุคคล. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม

การนำเสนอผลงานวิชาการ
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2558. กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย, งานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาส 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์, จัดโดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 วันที่ 2 กันยายน 2558
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2557. การปฏิรูปการบริหารงานและบริหารบุคคลของภาครัฐในประเทศเวียดนาม และการปฏิรูประบบราชการและระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐของประเทศมาเลเซีย, การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557, จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 วันที่ 1 เมษายน 2557
• Nisada Wedchayanon. 2011. Change in Personnel Administration in the Thai Public Sector: Resource-Based View and Sustainable Perspective. The 4th International HR Conference (HRC 2011) Bangkok, Thailand, January 18-20, 2012.
• Nisada Wedchayanon. 2011. Career Change in the Thai Public Sector from the 20th Century to the Beginning of the 21st Century. The 11th International Conference on Thai Studies: Visions of the Future. Siam City Hotel, Bangkok, Thailand, July 26 - 28, 2011.
• Nisada Wedchayanon. 2011. Governance and Human Capital Management in the Thai Public Sector, Democratic Governance Practices: Opportunities and Challenges. Ulaanbaatar Mongolia, September 20-25, 2011.
• Nisada Wechayanon. 2011. Enhancing Employability in Challenging Times: The Case of Thailand. NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2011. National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand, September 8-9, 2011.
• Nisada Wedchayanon. 2011. Fifty Years of Personnel Administration Reform in the Thai Public Sector: Accountability, Culture and Trust? Annual Conference of the International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA at 50: Challenges and Ways Forward for Public Administration Globally). Rome, Italy. June 13-18, 2011.
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2553. การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ. นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2553 “สร้างปัญญาสู่สังคมที่สมดุลและยั่งยืน” วันที่ 1 เมษายน 2553 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2553. การสัมมนา: การพัฒนาระบบ Law Clerk เพื่อสนับสนุนการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม วันที่ 16 กันยายน 2553 ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร.
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2552. การประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20. การสัมมนากลุ่มย่อย การประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2552 .ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
• นิสดารก์ เวชยานนท์. 2552. การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ. รายงานการวิจัยเสนอต่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

การบริการวิชาการ
ด้านที่ปรึกษา
• หัวข้อเรื่อง "รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล" ณ ห้องประชุมภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก) วันที่ 24 สิงหาคม 2552
• ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ ของนายเลิศชัย สุวรรณมานนท์ คณะทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก) วันที่ 2 กันยายน 2551
• ปรับโครงสร้างเนติบัณฑิตยสภา (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ) ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2551
• การปรับปรุงการแบ่งส่วนงาน การจัดระเบียบงานและการกำหนดตำแหน่งของเนติบัณฑิตยสภา, (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2551
• กรรมการวิทยานิพนธ์ นางชวนพิศ วิมุตศรี, (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก) มกราคม 2551
• ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัทตลาดรองเพื่อที่อยู่อาศัย (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ) 2551
• การวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ) 2551

ด้านการอบรม/เป็นวิทยากร
• การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2558 (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2558
• Mini Master of Human Resource Program, สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 8 (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2557 – 5 กุมภาพันธ์ 2558
• Mini Master of Management Program for Hospital, โรงพยาบาลนวมินทร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2557
• “Public Sector Reform, Quality Management and Capacity Building”, Training Program for Mongolian GIZ IMRI Project ระหว่างวันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2557
• การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2557 (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2557
• นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง ห้อง 701 และ 702 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ.2556
• นักบริหารการตรวจเงินชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2 ห้อง 803 และห้อง 804 ชั้น 8 สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 03 มีนาคม 2556
• นักบริหารการตรวจเงินชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 ห้อง 803 และห้อง 804 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2556
• การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2556 ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 01 มีนาคม 2556
• การพัฒนาพนักงานระดับ 5 การประปานครหลวง ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2556
• การพัฒนาการจัดการ (MMM รุ่นที่ 55) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ห้อง 701 อาคารสยามบรมราชกุมาร ชั้น 7 (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556
• นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2555
• นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับต้น รุ่นที่ 2 ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 09 - 24 กรกฏาคม 2555
• นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับกลาง รุ่นที่ 1 ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2555
• Capability Building for Public Sector, Management Development Program for the Office of the President of Mongolia, โครงการฝึกอบรมข้าราชการของ The Office of President ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2555
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสยามบรมราชกุมารี สพบ. (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2555
• การพัฒนาพนักงานระดับ 3 – 5 การประปานครหลวง ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี และการประปานครหลวง (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 09 มีนาคม 2555
• การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2555 ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2555
• นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับต้น ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 14 ตุลาคม 2554
• นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับกลาง, ห้อง 802 อาคารสยามบรมราชกุมารี (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 15 ตุลาคม 2554
• หลักสูตร วท.ม.สาขาสุขภาพจิต ห้องบรรยาย ตึกภปร. ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (เป็นวิทยากร) วันที่ 11 สิงหาคม 2554
• การพัฒนานักบริหารระดับกลางเพื่อยกระดับองค์การให้มีสมรรถนะสูง ห้องสัมมนา ชั้น 4 โรงงานยาสูบ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 22 กันยายน 2554
• การพัฒนานักบริหารระดับกลางสำหรับองค์กรภาครัฐ โรงแรมตวันนา โรงแรมS31 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 1 กันยายน 2554
• หลักสูตร วท.ม.สาขาสุขภาพจิต ห้อง 511 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เป็นวิทยากร) ระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม 2554
• นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ (ปทุมวัน) ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 29 กรกฏาคม - 3 สิงหาคม 2554
• การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ห้องอบรม 805 อาคารสยามบรมราชกุมารี สพบ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2554
• นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และห้อง 601 อาคารสยามฯ สพบ. (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2554
• กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ห้อง 1032 อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 10 สพบ. (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย)ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2554
• การพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุนและกลุ่มวิชาชีพทั่วไป ระดับ 4 ประจำปีงบประมาณ 2554 รุ่นที่ 2, การประปานครหลวง (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 7 - 27 เมษายน 2554
• การพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน และกลุ่มวิชาชีพทั่วไป ระดับ 4 รุ่นที่ 1 อาคารเอนกประสงค์ การประปานครหลวง (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 5 เมษายน 2554
• นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รุ่นที่ 2 สถาบันการพัฒนาสังคม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2554
• นักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 3 สถาบันการพัฒนาสังคม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 8 เมษายน 2554
• การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
• การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สำหรับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2554 การประปานครหลวง, การประปานครหลวง (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2554
• การพัฒนาการจัดการ, โรงแรม ทีเค พาเลซ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2553 - 22 มกราคม 2554
• การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สพบ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 23 กันยายน 2553
• นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รุ่นที่ 1 สถาบันการพัฒนาสังคม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 06 สิงหาคม 2553
• นักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 2 สถาบันการพัฒนาสังคม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2553
• หลักสูตร "นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง" รุ่นที่ 54 (ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2553), โรงแรมที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 20 กรกฏาคม 2553
• หลักสูตร "นักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 11 ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม (ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2553), โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2553
• การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สพบ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 08 มิถุนายน 2553
• "การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)" หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ร่วมกับ กองทัพอากาศ (15-26 กุมภาพันธ์ 2553), ห้อง 1032 ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร (เป็นวิทยากร) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
• "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน" หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ร่วมกับ กองทัพอากาศ (15-26 กุมภาพันธ์ 2553), ห้อง 1032 ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร (เป็นวิทยากร) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
• การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สำหรับผู้อำนวยการกองและเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2553 (อบรม 16 ก.พ.-19 มี.ค.53 ดูงานวันที่ 7-9 มิ.ย.53), โรงแรมมิรารเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2553
• หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ร่วมกับ กองทัพอากาศ (15-26 กุมภาพันธ์ 2553), ห้อง 1032 ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ 2553
• "ทุนมนุษย์กับการขับเคลื่อนองค์การ" หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ร่วมกับ กองทัพอากาศ (15-26 กุมภาพันธ์ 2553), ห้อง 1032 ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร (เป็นวิทยากร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
• การบริหารทุนมนุษย์ ด้วย HC Scorecard รุ่นที่ 1, ห้อง 602 อาคารสยามบรมราชกุมารี สพบ. (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2552
• คน:กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการ รุ่นที่ 1, อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2552
• ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของไทย สำหรับศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเต็ล จ.นครราชสีมา (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552
• การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2552 และ ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2552, ช่วงที่ 1 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ ช่วงที่ 2 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 2 - 16 กันยายน 2552
• "การนำเสนอผลงานรายกลุ่ม หัวข้อการปรับปรุงระบบงาน HR กองทัพอากาศ" หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ร่วมกับ กองทัพอากาศ (15-26 มิถุนายน 2552), ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารมาลัยหุวะนันท์ (เป็นวิทยากรวันที่ 26 มิถุนายน 2552
• "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน" หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ร่วมกับ กองทัพอากาศ (15-26 มิถุนายน 2552), ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารมาลัยหุวะนันท์ (เป็นวิทยากร) วันที่ 25 มิถุนายน 2552
• "ทุนมนุษย์กับการขับเคลื่อนองค์การ" หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ร่วมกับ กองทัพอากาศ (15-26 มิถุนายน 2552), ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารมาลัยหุวะนันท์ (เป็นวิทยากร) วันที่ 16 มิถุนายน 2552
• หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ร่วมกับ กองทัพอากาศ (15-26 มิถุนายน 2552), ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารมาลัยหุวะนันท์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2552
• โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2552
• การบริหารภาครัฐแนวใหม่ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว, อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2552
• การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สำหรับผู้อำนวยการกองและเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2552, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2552
• "กลยุทธ์ในการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม" หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ร่วมกับ กองทัพอากาศ (15-26 กุมภาพันธ์ 2553), ห้อง 1032 ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร (เป็นวิทยากร) 2552
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันการเงินการธนาคาร, (เป็นวิทยากร) วันที่ 5 สิงหาคม 2551
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันการเงินการธนาคาร, (เป็นวิทยากร) วันที่ 4 สิงหาคม 2551
• พัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (นบ.มทร.) รุ่น 2, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ และ ต่างจังหวัด (ชลบุรี) (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 30 กันยายน 2551
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันการเงินการธนาคาร, (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) วันที่ 14 สิงหาคม 2551
• การบริหารผลตอบแทนการประเมินผลการการปฏิบัติงาน กระทรวงพาณิชย์(เป็นวิทยากร) วันที่ 1 สิงหาคม 2551
• การวางแผนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) วันที่ 1 สิงหาคม 2551
• "องค์การแห่งการเรียนรู้และการบริหารองค์ความรู้" หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง" รุ่นที่ 36 (นบก.36) ร่วมกับ สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (18 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2551), สถาบันเกษตราธิการ (เป็นวิทยากร) วันที่ 8 กรกฏาคม 2551
• เรื่อง Competency ให้แก่กระทรวงยุติธรรม การพัฒนาสมรรถะบุคลากรด้านการบริหารยุทธศาสตร์, (เป็นวิทยากร) วันที่ 3 กรกฏาคม 2551
• Competency ให้แก่คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (เป็นวิทยากร) วันที่ 12 กรกฏาคม 2551
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์, (เป็นวิทยากร) วันที่ 30 มิถุนายน 2551
• "การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้" หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ" (Mini Master of Management Program) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2551), โรงแรม รอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ (เป็นวิทยากร) วันที่ 3 มิถุนายน 2551
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์, (เป็นวิทยากร) วันที่ 28 มิถุนายน 2551
• "องค์การแห่งการเรียนรู้และการบริหารองค์ความรู้" หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง" รุ่นที่ 35 (นบก.35) ร่วมกับ สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30 เมษายน - 7 มิถุนายน 2551), สถาบันเกษตราธิการ (เป็นวิทยากร) วันที่ 2 มิถุนายน 2551
• หลักสูตร วท.ม.สาขาสุขภาพจิต ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เป็นวิทยากร) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552
• ผู้วิจารณ์การปรับเปลี่ยนภาพราชการ กพ ร่วมกับ PMAT ที่โรงแรม โซฟีเทลเซ็ลทรัล, โซฟีเทลเซ็ลทรัล (เป็นวิทยากร) วันที่ 7 พฤษภาคม 2551
• หลักสูตรนักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การประเมินผลบุคคลและผลตอบแทนที่มุ่งเน้นประสิทธิผล, (เป็นวิทยากร) วันที่ 6 มีนาคม 2551
• หลักสูตรการบริหารทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์/การสัมมนา ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทุนมนุษย์, (เป็นวิทยากร) วันที่ 29 มีนาคม 2551
• "การสัมมนาประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคในการบริหารคน" หลักสูตรการบริหารทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ (Human Capital Management) (1 มีนาคม - 29 มีนาคม 2551), ห้องพุทธรักษา อาคารบุญชนะ อัตถากร (เป็นวิทยากร) วันที่ 29 มีนาคม 2551
• "บทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม" หลักสูตรการบริหารทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ (Human Capital Management) (1 มีนาคม - 29 มีนาคม 2551), ห้องพุทธรักษา อาคารบุญชนะ อัตถากร (เป็นวิทยากร) วันที่ 15 มีนาคม 2551
• หลักสูตรการบริหารทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์/การบริหารคนกับแนวความคิดที่เปลี่ยนไป, (เป็นวิทยากร) วันที่ 1 มีนาคม 2551
• "การบริหารคนกับแนวความคิดที่เปลี่ยนไป" หลักสูตรการบริหารทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ (Human Capital Management) (1 มีนาคม - 29 มีนาคม 2551), ห้องพุทธรักษา อาคารบุญชนะ อัตถากร (เป็นวิทยากร) วันที่ 1 มีนาคม 2551
• หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รพ.ปทุมธานี/การประเมินผลการปฏิบัติงาน, (เป็นวิทยากร) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
• นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง รุ่นที่ 3, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2551
• จัดหลักสูตรการบริหารทุนมนุษย์, (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
• อบรมการบริหารทุนมนุษย์, (เป็นวิทยากร) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
• หลักสูตรนักบริหารระดับต้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การสอนงานมอบหมายงานและควบคุมงาน, (เป็นวิทยากร) วันที่ 23 มกราคม 2551
• หลักสูตรนักบริหารระดับต้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การสอนงานมอบหมายงานและควบคุมงาน, (เป็นวิทยากร) วันที่ 17 มกราคม 2551
• นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับต้น รุ่นที่ 4, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2551
• นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับต้น รุ่นที่ 3, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) วันที่ 8 - 29 มกราคม 2551
• "การสร้างพลังในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการเรียนรู้" หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักบริหารในการจัดการอย่างมีประสิทธิผล ร่วมกับ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (10 กันยายน - 23 พฤศจิกายน 2550), โรงงานยาสูบ (เป็นวิทยากร) วันที่ 26 ตุลาคม 2550
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (เป็นวิทยากร) วันที่ 13 ตุลาคม 2550
• "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานทีมีประสิทธิผล" หลักสูตรพัฒนาการจัดการสมัยใหม่ (Modern Management Development : MMD.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (15 พฤษภาคม - 22 กันยายน 2550), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เป็นวิทยากร) วันที่ 21 สิงหาคม 2550
• "องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารองค์ความรู้" หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 33 (นบก.33) ร่วมกับ สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (5 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2550), ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี (เป็นวิทยากร) วันที่ 16 สิงหาคม 2550
• "องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารองค์ความรู้" หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 32 (นบก.32) ร่วมกับ สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (22 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม 2550), ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี (เป็นวิทยากร) วันที่ 29 มิถุนายน 2550
• นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 20 กรกฏาคม 2550
• หลักสูตร วทม.สาขาสุขภาพจิต ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2551, ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เป็นวิทยากร) 2550