รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

  a 10
รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  โสคติยานุรักษ์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 02-727-3859
Fax : 0-2732-4272
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

  • ปริญญาเอก ทางเศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, U.S.A. (โดยทุนรัฐบาล) 
  • ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, U.S.A. (โดยทุนรัฐบาล)
  • ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพฯ
  • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ และผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ. กรุงเทพมหานคร
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
  • ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) (ปัจจุบัน)
  • กรรมการสภาที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(ปัจจุบัน)
  • คณะอนุกรรมการวิสามัญ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ว่าด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การแปลงรัฐวิสหกิจ สำนักกรรมาธิการ ๑ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปัจจุบัน)
  • คณะอนุกรรมการสอบสวน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบัน)
  • ที่ปรึกษากิจกรรมการศึกษาและสำรวจดัชนีชี้วัดเพื่อการเตือนภัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ SMEs รายสาขา (HRO Warning Index)
  • กรรมการในคณะกรรมการแปรรูปการท่าเรือแห่งประเทศไทย 2545 - 2547
  • กรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามการใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจของวุฒิสภา 2546
  • ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการภาษีอากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ 2543 - 2545
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2542 - 2544
  • กรรมการในคณะกรรมการสอบคัดเลือกทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2542 - 2548
  • กรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ วารสาร Thailand Insurance 2542 - 2544
  • กรรมการในคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการตามระเบียบของทบวงมหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2539 - ปัจจุบัน
  • Director, Distance Education Regional Resource Centre (DERRC) Asian
  • Association of Open Universities (AAOU), 2539 - 2541
  • อนุกรรมการร่างวิสัยทัศน์ประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ และอุตสาหกรรม สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล 2539 - 2540
  • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 - 2541
  • กรรมการในคณะกรรมการจัดระบบและวางแผน ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จำกัด 2537
  • กรรมการในคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 2537 - 2543
  • กรรมการในคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของรัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี 2537 - 2538
  • กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 2535 - 2539

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ

  • Data Transformation for Decision Making and Decision Management (การแปลงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการจัดการการตัดสินใจ)
  • Policy and Project Evaluation (การประเมินผลนโยบายและโครงการ)
  • Risk Assessment and Risk Management (การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง)

ประสบการณ์งานวิจัย

  •  2550 (หัวหน้าคณะวิจัย) การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในช่วงระยะเวลา
  • 2550 (หัวหน้าคณะวิจัย)  พฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมของครัวเรือน คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • 2550 (หัวหน้าคณะวิจัย)  พัฒนาระบบงานเพื่อการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • 2550 (หัวหน้าคณะวิจัย)  โครงการสอบทานระบบบริหารจัดการงบประมาณและการเงินโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  • 2550 (หัวหน้าคณะวิจัย) ที่ปรึกษา คำแนะนำ เรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (รายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  • 2549 (หัวหน้าคณะวิจัย)  การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2548 ถึง 30 กันยายน
  • 2549 (หัวหน้าคณะวิจัย)  ดัชนีเศรษฐกิจ ความอยู่ดี กินดี มีสุขของครัวเรือน คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • 2548 (หัวหน้าคณะวิจัย)  ดัชนีเศรษฐกิจครัวเรือน คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • 2545 (หัวหน้าคณะวิจัย)  กลยุทธ์การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • 2543 (หัวหน้าคณะวิจัย)  การจัดการข้อมูลและตัวแบบการประมาณการรายได้ของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • 2537 (วิจัยร่วม)  แผนลงทุนจังหวัดนนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี,
  • การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร กระทรวงยุติธรรม ระยะเวลา 5 ปี (หัวหน้าคณะวิจัย)
  • การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระยะ 5 ปี (หัวหน้าคณะวิจัย)
  • การศึกษาศักยภาพการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจไทยทั่วประเทศ (หัวหน้าคณะวิจัย)
  • การศึกษาการจัดตั้งศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หัวหน้าคณะวิจัย)
  • พฤติกรรมการก่อหนี้และการชำระหนี้ของเงินกู้นอกระบบ : กรณีศึกษาภาคเหนือ คณะรัฐประศาสน-ศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา 

  • 2535. คณิตเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  (ร่วมเขียน)

  • 2535. การวิเคราะห์โครงการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี,  (ร่วมเขียน)

  •  2535. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการลงทุน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,นนทบุรี,  (ร่วมเขียน)

  •  2536. เศรษฐกิจไทย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี,  (ร่วมเขียน)

  •  2538. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอาหาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี  (ร่วมเขียน)

  •  2542. เศรษฐศาสตร์มหาภาค สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี  (ร่วมเขียน)

  • 2542. สถาบันการเงิน สำนักพิมพ์ Institute of Economics and Finance, กรุงเทพฯ

  • 2544. เศรษฐศาสตร์มหาภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย สำนักพิมพ์ Institute for Economics and Finance, กรุงเทพฯ 

  • พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ สำนักพิมพ์ Institute for Economics and Finance, กรุงเทพฯ (อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์)

ประสบการณ์การสอน

หลักสูตรปริญญาเอก

 • DA 832 Financial Management

 • DA 841 Fiscal and Monetary Policy Analysis

 • รศ.863 การวิเคราะห์นโยบายการเงินและการคลัง

หลักสูตรปริญญาโท

 • รศ.603 ระบบเศรษฐกิจของไทย
 • รศ.782 การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
 • รอ.604 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
 • รอ.630 การจัดการการเงิน

เลขานุการ

นางสาวอุทุมพร สุขเกษม

โทรศัพท์ : 0-2727-3858

อีเมล์ : nunoi2001@hotmail.com