โดย ดร. วสันต์ สกุลกิจกาญจน์  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2557)  
โดย ดร. แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2559)