What is D.A.D. ?

การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้านและมีทักษะขั้นสูง รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับทิศทาง
การพัฒนาของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ปัจจัยต่าง ๆ ในโลกทั้งเศรษฐกิจการเมือง สังคม
และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารยุคใหม่ยังจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ
และความสามารถเชิงพฤติกรรมการบริหารและการจัดการที่ทันสมัยเพื่อที่จะสามารถพัฒนาหน่วยงาน สังคม
และประเทศชาติไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ และตามแนวทางประเทศไทย 4.0
ที่ต้องขับเคลื่อนและจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด โดยกระบวนการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร

Why D.A.D. ?

- ต่อยอดความรู้ยุคดิจิทัล
- วิทยากรชั้นนำจากทุกวงการในหลักสูตรเดียว

- เครือข่ายผู้นำภาครัฐภาคเอกชนแห่งอนาคต
- กิจกรรมการเรียนแบบทันสมัย

- นิด้าเป็นสถาบันของรัฐที่โดดเด่นเรื่องงานวิชาการและเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทั่วประเทศ

ผลการคัดเลือก

กำหนดการรายงานตัว

วิทยากรหลักสูตร

ผู้บริหารขององค์การภาครัฐและเอกชน อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อดีตนายกรัฐมนตรี

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

อดีตเลขาธิการอาเซียน

พ.อ.ดร.เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

นพ.ศุภชัย ปาจริยานนท์

นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

อดีตอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

อดีตอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ.ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายดิจิทัล

ไมเคิล จิตติวาณิชย์

หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google (ประเทศไทย)

ดร.พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร

IT Director, Jack Chia
Industries (Thailand) PCL

อ.ปริญญา หอมเอนก

ประธานและผู้ก่อตั้ง
ACIS Professional Center Co., Ltd. (ACIS)

ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

และวิทยากรอื่นๆอีกหลายท่าน อาทิเช่น

รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์


รศ.ดร.บวร ปภัสราทร


ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต

ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก


ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา

อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

ผอ.หลักสูตรการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.

อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ นิด้า

ผู้อำนวยการหลักสูตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนานาชาติ

หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า


รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ผอ.หลักสูตรการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.


รศ.ดร.บวร ปภัสราทร
อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ นิด้า


ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนานาชาติ


ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา
หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้อำนวยการหลักสูตร

สำหรับทุกองค์กรคำว่า Digital Transformation ไม่ใช่
ทางเลือกอีกต่อไป แต่มันคือสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่รอด
ขององค์กร ทางเลือกเดียวสำหรับผู้บริหารคือจะเปลี่ยน
เมื่อไหร่ หลักสูตร DAD จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถปรับ
เปลี่ยนองค์กรในยุค Digital ได้อย่างดีที่สุด

ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก

ผู้อำนวยการหลักสูตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนานาชาติ

คณบดี
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

วิทยากรหลักสูตร
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

องค์ประกอบของหลักสูตร

การดำเนินการศึกษา ประกอบไปด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้จากเอกสาร การวิเคราะห์และประยุกต์กรณีศึกษา
การประชุมกลุ่ม การทำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ และนำเสนอผลงาน หลักสูตรประกอบไปด้วย 5 กลุ่มวิชา 4 กลุ่มกิจกรรม
จำนวนรวมทั้งสิ้น 123 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน

เรียนตามกลุ่มวิชาจำนวน69 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่ 1 โลกในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารการพัฒนา12 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่ 2 การบริหารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล21 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่ 3 พลวัตทางการเมืองยุคดิจิทัล12 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่ 4 การจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ 12 ชั่วโมง

กลุ่มวิชาที่ 5 โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ 12 ชั่วโมง

เรียนจากกิจกรรมจำนวน54 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศ18 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานภายใน6 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 3 โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ 18 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนำเสนอโครงงานกลุ่ม12 ชั่วโมง

ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศแถบเอเชีย)- ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา

โลกในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารการพัฒนา จำนวน 12 ชั่วโมง

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ส่งผลให้องค์การภาครัฐและภาคเอกชนต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรักษาความเป็นหนึ่งในการแข่งขัน หน้าที่ของผู้บริหารยุคใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเทคนิคในการบริหารการพัฒนาร่วมสมัยที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

หัวข้อวิชา

 • การบริหารการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 (3 ชม.)
 • ผู้บริหารการพัฒนากับความรับผิดชอบและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (3 ชม.)
 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการปรับตัวของภาครัฐและภาคเอกชน (3 ชม.)
 • เทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับนักบริหารการพัฒนา (3 ชม.)

การบริหารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล จำนวน 21 ชั่วโมง

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ ทั้งในมิติของขั้นตอน เครื่องมือ เทคโนโลยี รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินงาน ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค การประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล ทั้งภาคการผลิตและการบริการ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ social media ในระบบเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายเศรษฐกิจมหภาคในยุคดิจิทัล

หัวข้อวิชา

 • การบริหารเศรษฐกิจมหภาคเพื่อการพัฒนาประเทศในโลกยุคใหม่ (3 ชม.)
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการบริหารการพัฒนา (3 ชม.)
 • Socialnomics (3 ชม.)
 • การตลาดที่มีประสิทธิภาพในยุคยุคดิจิทัล (3 ชม.)
 • Fintech กับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล (3 ชม.)
 • โลจิสติกส์กับการจัดการห่วงโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล (3 ชม.)
 • Startup กับการบริหารการพัฒนา (3 ชม.)

พลวัตทางการเมืองยุคดิจิทัล จำนวน 12 ชั่วโมง

ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในบริบทของโลกยุคใหม่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพฤติกรรมทางการเมืองยุคใหม่ในบริบทโลก ธรรมาภิบาลโลก นโยบายสาธารณะ กระแสโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของเทคโนโลยีในทางการเมืองและสังคม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนา

หัวข้อวิชา

 • Global Governance (3 ชม.)
 • นโยบายสาธารณะในโลกยุคดิจิทัล (3 ชม.)
 • อาชญากรรมไซเบอร์และภัยคุกคามรูปแบบใหม่กับการบริหารการพัฒนา (3 ชม.)
 • กฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล (3 ชม.)

การจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ จำนวน 12 ชั่วโมง

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาองค์การ ลักษณะและแนวทางการพัฒนาขององค์การแห่งความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล และปัจจัยในการขับเคลื่อนให้องค์การก้าวไปสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ในองค์การที่ใช้ข้อมูลสารสารเทศและความรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครอบคลุมสาระสำคัญในการบริหารและกลยุทธ์ในองค์กรดิจิทัล บทบาทของข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารองค์การ การแปรสารสนเทศให้เป็นความรู้ เพื่อการบริหารและกำหนดกลยุทธ์ การบริหารและตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลหลากหลาย มีจำนวนมหาศาลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้บริหารควรทราบ เพื่อบริหารองค์การในยุคดิจิตอล

หัวข้อวิชา

 • การพัฒนาองค์การเพื่อการแข่งขันในยุคดิจิทัล (3 ชม.)
 • ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล Big Data (3 ชม.)
 • การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ Smart City (3 ชม.)
 • การสื่อสารในยุคดิจิทัล (3 ชม.)

โครงงานและการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ จำนวน 12 ชั่วโมง

เป็นการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มที่เน้นการทำงานเชิงปฏิบัติการ โดยการกำหนดปัญหาทางการบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัลและการปฏิบัติกับกรณีหรือสถานการณ์จริงโดยให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขบนพื้นฐานของความรู้ที่ได้ศึกษามาและมีการปฏิบัติจริงและนำเสนอในห้องเรียนในตอนท้ายของหลักสูตร

หัวข้อวิชา

 • การเรียนจากกิจกรรมจำนวน 54 ชั่วโมง
 • กิจกรรมปฐมนิเทศ จำนวน 18 ชั่วโมง การแนะนำหลักสูตร กระบวนการศึกษา ข้อปฏิบัติขณะเข้ารับการศึกษา การอยู่ร่วมกันตลอดหลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายและการละลายพฤติกรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความมีประสิทธิภาพของหลักสูตรและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีช่วงเวลาต่อเนื่องกัน
 • การศึกษาดูงานภายในประเทศ จำนวน 6 ชั่วโมง การศึกษาดูงานในพื้นที่จริงทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง และเกิดการเรียนรู้จากสิ่งใหม่ ๆ สามารถนำความรู้ใหม่จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
 • โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ จำนวน 18 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงโดยการแบ่งกลุ่มและบริหารจัดการกันเองภายในกลุ่ม เกิดการสร้างการทำงานเป็นทีมและการนำความรู้จากกลุ่มวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริง มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนำเสนอโครงงานกลุ่ม จำนวน 12 ชั่วโมง

การรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
หรือมีประสบการทำงานอย่างน้อย 5 ปี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
หรือมีประสบการทำงานอย่างน้อย 5 ปี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

ข้าราชการและพนักงานองค์การภาครัฐ

 • ข้าราชการพลเรือนสมัญ (ประเภททั่วไป : ระดับอาวุโสขึ้นไป, ประเภทวิชาการ : ระดับชำนาญการขึ้นไป)
 • ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป
 • นายทหารหรือนายตํารวจ ที่มีชั้นยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทหรือพันตํารวจโทขึ้นไป
 • ครู นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน
  หรือเป็นพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

รัฐวิสาหกิจ

 • พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองขึ้นไป

ภาคเอกชน

 • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ
 • สื่อสารมวลชน ศิลปิน ดารา พิธีกร
 • ผู้บริหารภาคประชาสังคม มูลนิธิ NGOs สมาคม
 • อื่น ๆ

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 16 สัปดาห์ หรือ 123 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 2560 – 17 ก.พ. 2561
เฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
ทั้งหมด จะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร
“นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล”
(Development Administrator in Digital Era)
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักฐานในการสมัคร

สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดจำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ชุด
รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป
หลักฐานการปฏิบัติงานจำนวน 1 ชุด

ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 2560
ประกาศผลคัดเลือก 13 ก.ย. 2560
ชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 29 ก.ย. 2560
ช่วงเวลาการปฐมนิเทศ 2 – 4 พ.ย. 2560
ช่วงเวลาเรียน พ.ย. 2560 - ก.พ. 2561

จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการศึกษาแต่ละรุ่นไม่เกิน 85 คน

ค่าธรรมเนียม

65,000 บาท ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง