ajarn-pirot.png

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 0-2727-3856
Fax : 0-2375-1296
E-mail : pairote@nida.ac.th

การศึกษา 

  • Ph.D. (Regional and Rural Development Planning), Asian Institute of Technology (AIT) Universitat des Saarlandes, Germany. 
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (มนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

  • CIDA-KKBRDSC Scholarship, sponsored by Canadian International Development Agency (CIDA) and Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center for Ph.D. study at AIT.
  • DAAD Scholarship for Post-graduate Research at the Universität des Sarlandes, Saarbrücken, Germany, granted by Deutcsher Akademischer Austrausch Dienst (The German Academic Exchange Service –DAAD)
  • International Tropical Timber Organization Fellowship for study visit at Tokyo University, Japan.
  • Carl Duisberg Gesellschaft e.V –CDG Fellowship for International Workshop on Integrated Coastal Zone Planning and Management, Jakarta, Indonesia and Bremen, Germany
  • Experts Fellowship for International Workshop on Financial Mechanisms and Sources of Finance for Sustainable Forest Management (SFM), organized and hosted by the Governments of Denmark and South Africa, in collaboration with the United Nations Development Program (UNDP), Pretoria, South Africa.
  • Australian National University Fellowship for International Workshop on Forestry Planning and Management organized by National Centre for Development Studies, Canberra, Australia.

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี (2555-2558)
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2553-ปัจจุบัน)
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา
  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • รักษาการผู้อำนวยการโครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ผู้อำนวยการหลักสูตร ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ภาคพิเศษ จังหวัดอุบลราชธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปริญญาเอกนานาชาติสาขาการบริหารการพัฒนา  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • คณะกรรมการบริหารหลักสูตร Master of Public and Private Management (International Program)
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ สำนักงานพัฒนาระบบมาตรฐานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  • กรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล (พ.ศ. 2544-2548)
  • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและออกแบบโครงการความร่วมมือต่างประเทศ โครงการ Reforestation and Extension Project (REX Phase II) – Thailand -Japanese (JICA) Cooperation Project; Sustainable Management of Phu Khieo Wildlife Sanctuary through Community Participation, Chaiyaphoom Province, Thailand–European Commission Cooperation Project; and Transboundary Protected Areas Management, International Tropical Timber Organization (ITTO).
  • คณะกรรมการใน Senior Official Committee on the Asian Minister on Agriculture and Forestry (SOM/AMAF), Working Group on Subject Matter and ASEAN Working Group on Forestry.
  • ผู้ประสานงาน Bilateral and Multilateral Cooperation on Forestry.
  • อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรและวิทยากรบรรยายหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรและวิทยากรบรรยายหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • Expert on Development of Manual on Monitoring and Evaluation System for Development of Vocational Guidance System Project (VGS), GTZ

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ

  • การจัดการภาครัฐ (Public Management)
  • ธรรมาภิบาล (Good Governance)
  • การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management)
  • การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
  • การวางแผน วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ (Project Planning, Analysis and Evaluation)
  • การจัดการวิกฤตการณ์ (Crisis Management)
  • การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  (Change and Innovation Management)

ประสบการณ์งานวิจัย

  • 2550: ดัชนีวัดธรรมาภิบาลสำหรับการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
  • 2549: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดสมรรถนะและยกระดับมาตรฐานโดยมี อ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล(หัวหน้าโครงการ)สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  • 2549: การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint for change) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548   กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  • 2549:"เศรษฐกิจพอเพียง:ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง แบบยั่งยืน (ระยะที่1)"  ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน  
  • 2548 : โครงการวิจัยเรื่องการติดตามและการประเมินผลโครงการชลประทานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา( ชลประทาน CEO)  กรมชลประทาน 
  • 2548: โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริหารราชการและภาพพันธกิจในทศวรรรษหน้าของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวสส) (ผู้ร่วมวิจัย)ส.ว.ร.ส.สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข   
  • 2548:การจัดการนวัตกรรมและภูมิปัญญา : การเปลี่ยนผ่านของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (Wisdom and Innovation Management : Transformation of Small Medium Enterprises in Thailand) 
  • 2547: มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นอิสระ: แนวคิดและ ทางเลือก ในทางปฏิบัติ? ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการและประโยชน์สาธารณะ  ผ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  
  • 2547:โครงการพัฒนาระบบและมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ P.S.O.1101 :ระบบข้อมูลของกรมควบคุมโรค  กรมควบคุมโรค
  • 2547: ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม( Conflict of Interests) ศึกษากลุ่มวิชาชีพข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ  ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
  • 2547: การพัฒนากรมพัฒนาที่ดินสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  • 2547 : Manual on Monitoring and Evaluation System for Development of Vocational Guidance Service Project เสนอหน่วยงานGT2 และกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน  ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล หน่วยงานGT2 และกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน 
  • 2546: ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน : กรอบนโยบายและตัวแบบการจัดการแบบยั่งยืน 
  • 2546 : พัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน : มาตรฐานด้านการบริหาร  ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • 2546: กลยุทธ์ การจัดการและการปรับตัวขององค์การ ในสภาวะวิกฤติ( Management Strategies and Organizational Adaptability in Crisis )
  • 2545: การพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน ระยะที่ 3  (ผู้ร่วมวิจัย) กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  • 2543:  หลักการและแนวทางในการประเมินผลหน่วยงานและโครงการในระบบเปิดด้านการเกษตร  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
  • 2542: การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ   สถาบันมาตรฐานและสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย  
  • 2542: การพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิชาการและมาตรฐานการบริการประชาชน   กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  • 2542: การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข  ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ส.ว.ร.ส.สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข

ผลงานทางวิชาการ

        บทความ

  • 2550. บทบาทหน้าที่ประชาสังคม (Civic space) ในการเสริมสร้างพลังประชาชนผ่านการมีส่วนร่วม

        ตำรา

  • กลยุทธ์การจัดการและการปรับตัวขององค์การในสภาวะวิกฤติ (MANAGEMENT STRATEGIES AND ORGANIZATIONAL ADAPTABILITY IN CRISIS ) 
  • การปฎิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจักการสาธารณสุข

การประชุมสัมมนา

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
National and International Conferences:

  • Presenter, “Wisdom and Innovation Management: Value Creation of Transitional Small and Medium Enterprises (SMEs) in Thailand,” (The XIX ISPM Conference), organized by International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) and Ecole supérieure commerce et de Management-ESCEM (School of Business and Management), Tours (Loire Valley), France, June 15-18, 2008.
  • Presenter, “Public Management and People Empowerment,”Paper presented in the National Conference on Public Administration and Empowerment, Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration, 2007.
  • Participant, EGPA  Annual Conference on “Public Administration and the Management of Diversity,” organized by the European Group of Public Administration (EGPA), and Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, Spain, September 19-22, 2007.
  • Presenter, “Sufficiency Economy and Public Management. Research paper prepared for a Seminar on Sufficiency Economy and Development Administration, organized by National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand, 2007.
  • Participant, “EGPA Annual Conference on “Public Managers under Pressures: between Politics, Professionalism and Civil Society,” organized by the European Group of Public Administration (EGPA) and Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan, Italy, September 6-9, 2006.
  • Presenter, “Conflict of Interest: An Ethical Issue in Public and Private Management, Paper presented in the 5th regional ADB/OECD Anti-Corruption Conference for Asia-Pacific, organized by ADB/OEECD, Beijing, People’s Republic of China, September 28-30, 2005.
  • Presenter, “New Paradigm on Public Health Management: Thailand Initiatives on Governance and Reform,” Proceedings of the conference on “'Governance as Partnership: State, Civil Society and Market Organizations,” organized by Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA), Bangkok, Thailand, 2003.

ประสบการณ์การสอน

หลักสูตรปริญญาเอก

  • รศ.864 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรปริญญาโท

  • รศ.600 การจัดการภาครัฐ
  • รศ.743 การจัดการวิกฤตการณ์และสาธารณะภัย
  • รศ.780 การบริหารและการประเมินผลโครงการ 
  • รอ.600 การจัดการสมัยใหม่

อื่น ๆ

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

  • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ปีที่ได้รับ 2543

สมาชิกองค์การทางสังคม:

  • Public Administration Association, NIDA
  • Asian Institute of Technology Alumni Association
  • United Nations Association, Thailand
  • Social Science Association, Thailand
  • National Research Council, Thailand
  • Deputy Secretary, Thailand University Researcher Association (TURA)

เลขานุการ

นางสาวรัศมี อิสลาม
โทรศัพท์ :  0-2727-3856