01Feb/23

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ (Leadership Readiness Program: LRP)

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ (Leadership Readiness Program: LRP) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเสริมสร้างนวัตกรรมในการบริหารภาครัฐ อันจะนำไปสู่การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถ และการให้บริการสาธารณะที่มุ่งเน้นวิธีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและตอบสนองตามความต้องการของประชาชน จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 1 (Leadership Readiness Program: LRP) เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการที่เหมาะสม ยกระดับศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถแบบไดนามิกที่สามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ รวมถึงศึกษาการปรับโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการลดความคาดหวังของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภาครัฐต้องต้องมีความยืดหยุ่น (flexible) ปรับตัว (adaptable) และคล่องตัวRead More…

14Nov/22

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 9

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 9 (Advanced Master of Management Program) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดาวโหลดประกาศ

20Sep/22

หลักสูตร วบส รุ่นที่ 9 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – ถึง 11 พ.ย. 2565

รายละเอียดหลักสูตร หนังสือรับรองเพื่อสมัครเข้ารับการอบรม ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์หลักสูตร วบส  

30Apr/22

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารับการอบรมหลักสูตร วบส. รุ่นที่ 8

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารับการอบรม หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 8   *ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งรายละเอียดการรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม ผ่านทาง E-mail ที่กรอกไว้ในใบสมัคร **ท่านใดที่ไม่ได้รับ E-mail ติดต่อจากทางหลักสูตร ขอความกรุณารีบติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ทางโครงการทันที** หมายเหตุ: ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ โทรศัพท์ 02-727-3911 มือถือ 086-971-9292 (คุณอุทุมพร), 065-580-6651 (คุณนวรัตน์หรือคุณสุพิศตา) เวลาทำการ 09.30-17.00 น.   คลิกเพื่อดาวโหลด ประกาศในรูปแบบ PDF

22Jan/19
หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3

หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3 ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562

หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3 ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” (Development Administrator in Digital Era: DAD) DAD รุ่นที่3 The key for success in digital era. Disrupt before being disrupted ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ ดาวนโหลดใบสมัครRead More…

03Jan/19
หลักสูตร DAD รุ้นที่ 3

เปิดรับสมัครเรียน คอร์สฝึกอบรม หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัครเรียน คอร์สฝึกอบรม หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครเรียน คอร์สฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (D.A.D.) รุ่นที่ 3 (Development Administrator in Digital Era – DAD 3) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ The key for sucess in digital era. Disrupt before beingRead More…