18Sep/20

เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร MMM รุ่นที่ 73

เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร MMM รุ่นที่ 73 Mini Master of Management รุ่นที่ 73 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจ และบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อบรมระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564Read More…

08Jun/20

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ ฯ รุ่นที่ 34      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

22Jan/19
หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3

หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3 ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562

หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3 ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” (Development Administrator in Digital Era: DAD) DAD รุ่นที่3 The key for success in digital era. Disrupt before being disrupted ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ ดาวนโหลดใบสมัครRead More…

03Jan/19
หลักสูตร DAD รุ้นที่ 3

เปิดรับสมัครเรียน คอร์สฝึกอบรม หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัครเรียน คอร์สฝึกอบรม หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครเรียน คอร์สฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (D.A.D.) รุ่นที่ 3 (Development Administrator in Digital Era – DAD 3) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ The key for sucess in digital era. Disrupt before beingRead More…

13Jun/17

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล DAD รุ่นที่ 1

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (นบพ.)  รุ่นที่ 1 (Development Administrator in Digital Era – DAD) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์      สมัครเรียนออนไลน์ : >>  https://goo.gl/forms/5fqD9W7Q2etak9ep2 1. หลักการและเหตุผล การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้านและมีทักษะขั้นสูง รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ปัจจัยต่าง ๆ ในโลกทั้งเศรษฐกิจ การเมืองRead More…

24May/17

หลักสูตรการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ

หลักสูตร การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ (Management Development to Excellence) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   1. หลักการและเหตุผล     หลักสูตร การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศการจัดการ (Management Development to Excellence) จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจและบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่างๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆRead More…

13May/17

รัฐประศาสนศาสตร์ เปิดหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล DAD รุ่นที่ 1

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (นบพ.) รุ่นที่ 1 (Development Administrator in Digital Era – DAD) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์              เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาประเทศในยุคที่มีการเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารและองค์การภาครัฐ ภาคเอกชนรวมไปถึงผู้นำในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตน ให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาประเทศยุคใหม่ อันจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประเทศประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ และสามารถปรับตัวและแข่งขันกับประเทศต่างRead More…