หลักสูตรที่เปิดสอน

27Sep/22

เปิดรับสมัครหลักสูตร Development Administrator in Digital Era (DAD) รุ่นที่ 7

🔥🔥 DAD7 เปิดรับสมัครแล้ว!!! 🔥🔥 🔹 วันนี้ ถึง 22 พฤศจิกายน 2565 🔹 💙 หลักสูตร Development Administrator in Digital Era (DAD) 🤵‍ หลักสูตรที่ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเรียน !!!! 🔹เน้นความรู้ แนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ ทำให้คุณปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำ ในยุคที่ Digital TransformationRead More…

26Sep/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.  คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

20Sep/22

หลักสูตร วบส รุ่นที่ 9 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – ถึง 31 ต.ค. 2565

รายละเอียดหลักสูตร หนังสือรับรองเพื่อสมัครเข้ารับการอบรม ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์หลักสูตร วบส

07Sep/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

07Sep/22

ประกาศรับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 2/2565

ประกาศรับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 2/2565 Download

17Aug/22

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2565 Download

16Aug/22

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ MPA จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา  จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

15Aug/22

ประกาศรับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565

ประกาศรับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565 Download

25Jul/22

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2565

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2565 Download

19Jul/22

ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2   คุณสมบัติผู้สมัคร      1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ ภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุรกิจ หรือRead More…