วิชาการ

04Oct/17

โครงการ การพัฒนากระบวนการทำงานให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ “การพัฒนากระบวนการทำงานให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” โครงการพัฒนากระบวนการทำงานให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นโครงการที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ศ.ดร.อัญชนา  ณ ระนอง)  กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่าง เดือน มิถุนายน – สิงหาคม  2560   (วันที่ 21 มิถุนายน  2560  วันที่  14 กรกฎาคม  2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  วันที่  16  สิงหาคม 2560 และ 23 สิงหาคม Read More…

04Oct/17

โครงการ ร่วมคิด ร่วมเขียน SA-AUN-QA ปีการศึกษา 2559

โครงการ “ร่วมคิด ร่วมเขียน SA-AUN-QA  ปีการศึกษา  2559”  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมเขียน SA-AUN-QA ปีการศึกษา 2559” มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ประการ คือ 2.1 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของคณะทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 2.2 เพื่อให้การจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 แล้วเสร็จทัน กรอบเวลาที่สถาบันกำหนดการตรวจประเมินตลอดปีการศึกษา 2559Read More…

04Oct/17

ITC-Learning & Sharing 2016

ITC-Learning & Sharing 2016 ส่วนหนึ่งของโครงการหลักการพัฒนากระบวนการคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2559 ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โครงการ “ITC-Learning & Sharing 2016” เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะทุกคนมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 for Education และนำเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ตามสิทธิ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและจะเป็นประโยชน์ต่อแบ่งปันข้อมูลการทำงานระหว่างกลุ่มงาน และจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์นำไปใช้ประโยชน์ใน การจัดการเรียนการสอน 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ และสำนักเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ EdPExRead More…

04Oct/17

IQA Learning and Sharing 2016 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

IQA Learning and Sharing 2016 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่  5 เมษายน 2560  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  (รศ.ดร.บุญอนันต์  พินัยทัพย์)  ให้การต้อนรับวิทยากร  นายสงคราม ไชยแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  คระพัฒนาการเศรษฐกิจ   ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนวิธีคิด เทคนิคและวิธีการทำงานที่สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับคณะ และบุคลากรของคณะได้มีการซักถามวิทยากรในประเด็นต่าง ๆ และทำให้คณะได้รับแนวปฏิบัติที่ดีหลายเรื่อง ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของคณะ   และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมสืบเนื่องจากการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานตามมาตรฐานสากล ที่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการ  “วัฒนธรรมการทำงานในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ”Read More…

04Oct/17

โครงการ Sharing for Changing (1st year)

โครงการ “Sharing for Changing  (1st year) ” เป็นการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน โดยมี  วัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้ 2.1 เพื่อใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแผนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560) 2.2 เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บและการใช้สารสนเทศเพื่อปรับกระบวนการทำงาน โดยใช้การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการจัดการการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนงานของทุกกลุ่มงาน โดยมีการจัดกิจกรรมRead More…

26Sep/17

วิจัยของคณาจารย์

ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต บทบาทในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Role in Collaborative Work Rerformance Between Community Organization Councils and Local Government Organization)  อ่านรายละเอียด.. ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม: กรณีศึกษาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของการประปานครหลวง อ่านรายละเอียด.. The Sufficiency Economy and People-centered Development: The Case of the Huay SaiRead More…

06Jun/17

การประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 11 บทความ ได้แก่ อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์Read More…