ผลงานวิชาการ

02Jun/22

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับ Dr. Wonhyuk Cho – Victoria University of Wellington, New Zealand. เรื่อง Public Employee Use of Social Media at Work: Competency, Collaboration, andRead More…