การจัดการความรู้

04Oct/17

กิจกรรม NIDA KM มหกรรมการจัดการความรู้ | Knowledge Forum 2017 ระดับสถาบัน

กิจกรรม  NIDA KM มหกรรมการจัดการความรู้  | Knowledge Forum 2017 ระดับสถาบัน   บุคลากรคณะรัฐประศาสนศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการ ใน มหกรรมการจัดการความรู้  (Knowledge Forum 2017)  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม   2560   โดย คณะทำงานจัดการความรู้ระดับคณะ ได้คัดเลือกกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง  เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของคณะ ที่ทำให้เกิด    การพัฒนากระบวนงาน   ภายใต้หัวข้อ  GSPA’s  Office Automation Read More…

04Oct/17

โครงการ ผู้บริหารคณะพบผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตร

โครงการ “ผู้บริหารคณะพบผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกตามนโยบายของ สกอ. และกรอบ AUN-QA” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะรัฐประศาสนศาสตร์   เมื่อวันจันทร์ที่  27  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  13.30-15.00  น. ณ ห้องประชุม   1   คณะรัฐประศาสนศาสตร์   คณะผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.     จิระประภา  อัครบวร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและตัวแทนอาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โครงการ “ผู้บริหารคณะพบผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกตามนโยบายของRead More…

04Oct/17

โครงการ การพัฒนากระบวนการทำงานให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ “การพัฒนากระบวนการทำงานให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” โครงการพัฒนากระบวนการทำงานให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นโครงการที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ศ.ดร.อัญชนา  ณ ระนอง)  กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่าง เดือน มิถุนายน – สิงหาคม  2560   (วันที่ 21 มิถุนายน  2560  วันที่  14 กรกฎาคม  2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  วันที่  16  สิงหาคม 2560 และ 23 สิงหาคม Read More…

04Oct/17

โครงการ ร่วมคิด ร่วมเขียน SA-AUN-QA ปีการศึกษา 2559

โครงการ “ร่วมคิด ร่วมเขียน SA-AUN-QA  ปีการศึกษา  2559”  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมเขียน SA-AUN-QA ปีการศึกษา 2559” มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ประการ คือ 2.1 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของคณะทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 2.2 เพื่อให้การจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 แล้วเสร็จทัน กรอบเวลาที่สถาบันกำหนดการตรวจประเมินตลอดปีการศึกษา 2559Read More…

04Oct/17

ITC-Learning & Sharing 2016

ITC-Learning & Sharing 2016 ส่วนหนึ่งของโครงการหลักการพัฒนากระบวนการคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2559 ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โครงการ “ITC-Learning & Sharing 2016” เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะทุกคนมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 for Education และนำเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ตามสิทธิ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและจะเป็นประโยชน์ต่อแบ่งปันข้อมูลการทำงานระหว่างกลุ่มงาน และจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์นำไปใช้ประโยชน์ใน การจัดการเรียนการสอน 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ และสำนักเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ EdPExRead More…

04Oct/17

IQA Learning and Sharing 2016 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

IQA Learning and Sharing 2016 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่  5 เมษายน 2560  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  (รศ.ดร.บุญอนันต์  พินัยทัพย์)  ให้การต้อนรับวิทยากร  นายสงคราม ไชยแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  คระพัฒนาการเศรษฐกิจ   ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนวิธีคิด เทคนิคและวิธีการทำงานที่สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับคณะ และบุคลากรของคณะได้มีการซักถามวิทยากรในประเด็นต่าง ๆ และทำให้คณะได้รับแนวปฏิบัติที่ดีหลายเรื่อง ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของคณะ   และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมสืบเนื่องจากการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานตามมาตรฐานสากล ที่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการ  “วัฒนธรรมการทำงานในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ”Read More…

04Oct/17

โครงการ Sharing for Changing (1st year)

โครงการ “Sharing for Changing  (1st year) ” เป็นการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน โดยมี  วัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้ 2.1 เพื่อใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแผนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560) 2.2 เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บและการใช้สารสนเทศเพื่อปรับกระบวนการทำงาน โดยใช้การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการจัดการการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนงานของทุกกลุ่มงาน โดยมีการจัดกิจกรรมRead More…