วิชาการ

19Apr/18

การประชุมวิชาการระดับชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ กับเป้าหมายที่ยั่งยืน

การประชุมวิชาการระดับชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ กับเป้าหมายที่ยั่งยืน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ – Proceeding – (PDF)

21Feb/18

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ – Proceeding – (PDF) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ – Proceeding – (PDF)

06Oct/17

การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา Case Study | เรียนรู้จากปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา Case Study เรียนรู้จากปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อหล่อหลอมนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถ    

06Oct/17

นวัตกรรมการเรียนการสอน | แนะนำสาขาวิชาเอก รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

แนะนำสาขาวิชาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคปกติ  และแนะแนววิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา

06Oct/17

การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ | การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “The Role of Public Policy in Private Sector Development” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ เมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“The Role of Public Policy in Private Sector Development”ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Read More…

06Oct/17

นวัตกรรมการเรียนการสอน | การโต้วาที Debate ของนักศึกษา

การโต้วาที (Debate) ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   เมื่อวันที่ วันที่ 9 ธันวาคม 2560 การเรียนการสอนในรายวิชา รอ 6000 ระบบการเมือง และระบบสังคม และวิชา รศ 6010 ระบบสังคมและการเมืองไทย (ภาคการศึกษาที่ 1/2559) อาจารย์ประจำวิชา: : รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ และ อาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจัยภาค

04Oct/17

กิจกรรม NIDA KM มหกรรมการจัดการความรู้ | Knowledge Forum 2017 ระดับสถาบัน

กิจกรรม  NIDA KM มหกรรมการจัดการความรู้  | Knowledge Forum 2017 ระดับสถาบัน   บุคลากรคณะรัฐประศาสนศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการ ใน มหกรรมการจัดการความรู้  (Knowledge Forum 2017)  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม   2560   โดย คณะทำงานจัดการความรู้ระดับคณะ ได้คัดเลือกกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง  เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของคณะ ที่ทำให้เกิด    การพัฒนากระบวนงาน   ภายใต้หัวข้อ  GSPA’s  Office Automation Read More…

04Oct/17

โครงการ ผู้บริหารคณะพบผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตร

โครงการ “ผู้บริหารคณะพบผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกตามนโยบายของ สกอ. และกรอบ AUN-QA” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะรัฐประศาสนศาสตร์   เมื่อวันจันทร์ที่  27  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  13.30-15.00  น. ณ ห้องประชุม   1   คณะรัฐประศาสนศาสตร์   คณะผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.     จิระประภา  อัครบวร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและตัวแทนอาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โครงการ “ผู้บริหารคณะพบผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกตามนโยบายของRead More…