วิชาการ

21Jan/23

โครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 2

โครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดโครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาภาวะผู้นำให้กับตนเอง ระยะเวลาโครงการ ระหว่างวันพุธที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคมRead More…

27Dec/22

บทความวิจัยโดย อ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์

ระบบราชการไทยกับการเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษากรมที่ดินและกรมบังคับคดี “…การเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจส่งผลกระทบอย่างไรต่อความมีอิสระทางอำนาจในการบริหารจัดการ รูปแบบ อำนาจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันเอง…” บทความวิจัยโดย อ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง ระบบราชการไทยกับการเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษากรมที่ดินและกรมบังคับคดี ตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม  

27Dec/22

เปิดบทสรุปเศรษฐกิจปีเสือลำบาก สแกนมุมมองวิกฤต โอกาสปี 2566

“เปิดบทสรุปเศรษฐกิจปีเสือลำบาก สแกนมุมมองวิกฤต โอกาสปี 2566” “เปิดบทสรุปเศรษฐกิจปีเสือลำบาก สแกนมุมมองวิกฤต โอกาสปี 2566” โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. 65 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 8 ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thairath.co.th/business/feature/2586536

15Dec/22

บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ

บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร MDG NIDA และผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา และ ดร.เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ เรื่อง Benchmarking Open Government Principles: Quantitative Evaluation and Prediction Analysis of Logistics, Health, Agriculture and Economics ตีพิมพ์ในRead More…

09Sep/22

พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ประจำปี 2565 พิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ประจำปี 2565 และพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

09Sep/22

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

บรรยากาศพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู 2565 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ที่ได้ทำการประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์

09Sep/22

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับโล่รางวัล”นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565″

ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาเก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัล “นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565” สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย) พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ (ผู้บัญชาการทหารอากาศ) พลเอก สุพจน์ มาลานิยม (เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ) ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย (ประธานกรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)) นายวรวุฒิRead More…

05Sep/22

แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก และ ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดี

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ทั้งหลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก และ ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดี ในการประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 2 กันยายน 2565 อ่านบทความวิจัย นางสาวฐาลินี สังฆจันทร์ ได้ที่ Open Government Data (OGD): The Implementation of Its Principles in Ten Leading Countries | SongklanakarinRead More…

02Jun/22

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับ Dr. Wonhyuk Cho – Victoria University of Wellington, New Zealand. เรื่อง Public Employee Use of Social Media at Work: Competency, Collaboration, andRead More…

12May/22

งานเสวนาวิชาการ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน”

  งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน” ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกับฟัง งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน” กับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้มีบทบาทหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม นี้ เวลา 13.00-15.30 น. พบกันได้ทาง 🎥 facebook LIVE หรือ 🏢เข้ารับฟังได้ที่ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ✍️ลงทะเบียนออนไลน์ https://nidapoll.questionpro.com/t/AKoiLZsMb7 ร่วมเสวนาโดยRead More…